Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82274
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Довіра як медіатор та модератор зв’язку фінансового та реального сектору економіки
Authors Brychko, Maryna Mykhailivna  
Keywords фінансовий сектор економіки
финансовый сектор экономики
financial sector of the economy
реальний сектор економіки
реальный сектор экономики
real sector of the economy
суспільна довіра
публичное доверие
public trust
медіатор
медиатор
mediator
модератор
moderator
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82274
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Бричко М. М. Довіра як медіатор та модератор зв’язку фінансового та реального сектору економіки // Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України : збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції : (м. Суми, 19–20 листопада 2020 року) / Навчально-науковий інститут бізнес технологій «УАБС» Сумського державного університету. Суми : Сумський державний університет, 2020. С.17-20
Abstract Від чіткої взаємодії фінансового та реального секторів країни залежить ступінь досягнення макроекономічних цілей, зокрема фінансової стійкості та стабільності, економічного розвитку та зростання країни, а також визначає такі показники, як обсяг інвестицій, рівень розвитку людського капіталу, якості життя населення тощо. Такий взаємозв'язок обумовлений одним вектором інтересів та цілей їх суб’єктів, та метою держави, яка здійснює вплив на ці сектори використовуючи різні інструменти монетарної та фіскальної політики. Так, реальний сектор економіки відчуває постійну необхідність у ресурсах, які можливо залучити у фінансовому секторі, який в свою чергу впливає на підвищення доходів підприємств за рахунок його кредитування та фінансової підтримки. Встановлено, що при формалізації залежності між фінансовим та реальним секторами економіки в системі структурних взаємозв'язків суспільна довіра до фінансового сектору країни може виступати в якості модератора (Mo) та медіатора (Me).
От четкого взаимодействия финансового и реального секторов страны зависит степень достижения макроэкономических целей, в частности финансовой устойчивости и стабильности, экономического развития и роста страны, а также определяет такие показатели, как объем инвестиций, уровень развития человеческого капитала, качества жизни населения. Такая взаимосвязь обусловлена одним вектором интересов и целей их субъектов, и целью государства, оказывает влияние на эти сектора используя различные инструменты монетарной и фискальной политики. Так, реальный сектор экономики испытывает постоянную необходимость в ресурсах, которые можно привлечь в финансовом секторе, который в свою очередь влияет на повышение доходов предприятий за счет его кредитования и финансовой поддержки. Установлено, что при формализации зависимости между финансовым и реальным секторами экономики в системе структурных взаимосвязей общественное доверие к финансовому сектору страны может выступать в качестве модератора (Mo) и медиатора (Me).
The degree of achievement of macroeconomic goals, including financial stability, economic development, and growth of the country, depends on the clear interaction of the country's financial and real sectors and determines such indicators as an investment, human capital development, quality of life. This relationship is due to one vector of interests and goals of their subjects and the purpose of the state, which exerts influence on these sectors using various instruments of monetary and fiscal policy. Thus, the real sector of the economy feels a constant need for resources that can be attracted to the financial sector, which in turn affects the increase in corporate income through its lending and financial support. It is established that when formalizing the relationship between the financial and real sectors of the economy in the system of structural relationships, public trust in the financial sector can act as a moderator (Mo) and mediator (Me).
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
33
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
36

Downloads

Ukraine Ukraine
33
United Kingdom United Kingdom
1

Files

File Size Format Downloads
Brychko_Dovira_yak_mediator.pdf 434,85 kB Adobe PDF 34

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.