Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82275
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Financial risks of the stock market: opportunities and specifics of their insurance
Other Titles Фінансові ризики фондового ринку: можливості та особливості їх страхування
Финансовые риски фондового рынка: возможности и особенности их страхования
Authors Shkolnyk, Inna Oleksandrivna  
Bondarenko, Yevheniia Kostiantynivna
Balatskyi, Yevhen Olehovych  
Keywords страхова компанія
страховая компания
insurance company
кредитний ризик
кредитный риск
credit risk
інвестиційний ризик
инвестиционный риск
investment risk
конвергенція
конвергенция
convergence
ризик шахрайства
риск мошенничества
fraud risk
портфельний ризик
портфельный риск
portfolio risk
ризик ліквідності
риск ликвидности
liquidity risk
Type Article
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82275
Publisher Business Perspectives
License Copyright not evaluated
Citation Shkolnyk I., Balatskyi I., Bondarenko Eu. Financial risks of the stock market: opportunities and specifics of their insurance. Insurance Markets and Companies (open-access), 2019. – Vol. 10. – Issue 1. – P. 26-35. – http://dx.doi.org/10.21511/ins.10(1).2019.03.
Abstract Український фондовий ринок оцінюється як ринок, що розвивається, який характеризується високою прибутковістю та вищим рівнем ризику порівняно з розвиненими економіками. Операції з цінними паперами на українському фондовому ринку супроводжуються стабільною невизначеністю. Більше того, страхування є найефективнішим способом зменшення фінансових ризиків та їх негативних наслідків. Враховуючи поточну економічну та політичну нестабільність, страхування фінансових ризиків може забезпечити економічні показники діяльності суб’єктів господарювання та стимулювати їх подальший економічний розвиток. Страхування фінансового ризику за своєю суттю є страхуванням відповідальності, але його умови часто включаються до страхування майна. Цей страховий сектор має значні можливості, які вимагають активації нових страхових продуктів, які зможуть захистити індивідуальних та інституційних інвесторів. Страхування та фондовий ринок є прямими конкурентами за обмежені ресурси інвесторів, включаючи стратегічні джерела, такі як тимчасово вільні фонди інституційних інвесторів та заощадження домогосподарств. Загалом, хоча в Україні існує значна взаємодія між страховим та іншими фінансовими ринками, вона навряд чи реалізується взагалі, на відміну від іноземної економіки, де вона використовується по максимуму. З розвитком страхової культури населення та страхування в цілому актуальність страхових послуг у такому сегменті ризику, як фондовий ринок, зростає. У статті гармонізовано види фінансових ризиків, що виникають на фондовому ринку, з методами їх нівелювання (страхування, хеджування, диверсифікація тощо), визначено фактори ризику інвестора на фондовому ринку та визначено професійні ризики фінансових установ. Для українських учасників фондового ринку пропонується використовувати два види страхового покриття, а саме: Bankers Blanket Bond та Financial Institution Professional Indemnity..
Украинский фондовый рынок оценивается как развивающийся рынок, который характеризуется высокой доходностью и более высоким уровнем риска по сравнению с развитыми странами. Операции с ценными бумагами на украинском фондовом рынке сопровождаются стабильной неопределенностью. Более того, страхование - самый эффективный способ снизить финансовые риски и их негативные последствия. В условиях нынешней экономической и политической нестабильности страхование финансовых рисков может обеспечить экономическую эффективность хозяйствующих субъектов и стимулировать их дальнейшее экономическое развитие. Страхование финансовых рисков по своей природе является страхованием ответственности, но его условия часто включаются в страхование имущества. Этот страховой сектор имеет значительные возможности, которые требуют активации новых страховых продуктов, которые смогут защитить индивидуальных и институциональных инвесторов. Страховые и фондовые рынки являются прямыми конкурентами за ограниченные ресурсы инвесторов, включая стратегические источники, такие как временно свободные фонды институциональных инвесторов и сбережения домашних хозяйств. В целом, хотя в Украине существует значительное взаимодействие между страхованием и другими финансовыми рынками, оно практически не реализуется, в отличие от зарубежных экономик, где оно используется по максимуму. С развитием страховой культуры населения и страхования в целом актуальность страховых услуг в сегменте повышенного риска, таком как фондовый рынок, возрастает. В статье согласованы виды финансовых рисков, возникающих на фондовом рынке, с методами их нивелирования (страхование, хеджирование, диверсификация и др.), Определены факторы риска инвестора на фондовом рынке, а также указаны профессиональные риски финансовых организаций. Для участников украинского фондового рынка предлагается использование двух видов страхового покрытия: Bankers Blanket Bond и Financial Institution Professional Indemnity.
The Ukrainian stock market is rated as an emerging market, which is characterized by high profitability and higher risk level as compared to developed economies. Securities transactions on the Ukrainian stock market are accompanied by stable uncertainties. Moreover, insurance is the most effective way to reduce financial risks and their negative effects. Given the current economic and political instability, financial risk insurance can ensure the economic performance of business entities and stimulate their further economic development. Financial risk insurance is the liability insurance in its nature, but its terms are often included in property insurance. This insurance sector has considerable facilities, which require activation of new insurance products that will be able to protect individual and institutional investors. Insurance and stock markets are direct competitors for limited investor resources, including strategic sources such as temporarily free institutional investor funds and household savings. In general, although there is a significant interaction between the insurance and other financial markets in Ukraine, it is hardly realized at all, unlike foreign economies, where it is used to its maximum. With the development of the insurance culture of the population and insurance in general, the relevance of insurance services in a high-risk segment like the stock market increases. The article harmonizes types of financial risks arising on the stock market with the methods of their leveling (insurance, hedging, diversification, etc.), determines the risk factors of the investor in the stock market, and specifies the professional risks of financial institutions. For the Ukrainian stock market participants, the use of two types of insurance coverage, namely, Bankers Blanket Bond and Financial Institution Professional Indemnity, is proposed.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Ukraine Ukraine
13

Downloads

Ukraine Ukraine
14

Files

File Size Format Downloads
IMC_2019_01_Shkolnyk.pdf 299,54 kB Adobe PDF 14

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.