Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82524
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Системна оцінка результативності екологічного оподаткування у контексті соціально-еколого-економічної безпеки просторового розвитку
Authors Mishenin, Yevhen Vasylovych  
Yarova, Inessa Yevhenivna  
Keywords екологічне оподаткування
экологическое налогообложение
environmental taxation
соціально-еколого-економічна безпека
социально-эколого-экономическая безопасность
socio-ecological and economic security
просторовий розвиток
пространственное развитие
spatial development
екологічні затрати
экологические затраты
environmental costs
тіньова економіка
теневая экономика
shadow economy
Type Article
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82524
Publisher Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоінвестком»
License Copyright not evaluated
Citation Мішенін Є. В., Ярова І. Є. Системна оцінка результативності екологічного оподаткування у контексті соціально-еколого-економічної безпеки просторового розвитку // Збалансоване природокористування. 2019. №1. С. 38-47
Abstract У статті поглиблені принципи екологічного оподаткування у контексті соціально-еколого-економічної безпеки просторового розвитку. Розкрито теоретико-методологічну основу формування екологічного оподаткування в системі суспільних екологічних затрат та механізмів регулювання платного природно-ресурсного господарювання. Сформовано основні напрями макроекономічного аналізу результативності екологічного оподаткування. Обґрунтовано методологію урахування екологічних платежів та еколого-економічних ризиків при оцінці ефективності природоохоронних заходів. Окреслено основні проблемні ситуації екологічного оподаткування, що негативно впливають на стан соціо-еколого-економічної безпеки у галузевому та просторовому вимірі. Охарактеризовано прояви впливу тіньової економіки на загрози екологічної безпеки країни.
В статье углублены принципы экологического налогообложения в контексте социально-эколого-экономической безопасности пространственного развития. Раскрыта теоретико-методологическая основа формирования экологического налогообложения в системе общественных экологических затрат и механизмов регулирования платного природно-ресурсного хозяйствования. Сформированы основные направления макроэкономического анализа результативности экологического налогообложения. Обоснованно методологию учета экологических платежей и эколого-экономических рисков при оценке эффективности природоохранных мероприятий. Определены основные проблемные ситуации экологического налогообложения, которые негативно влияют на состояние социо-эколого-экономической безопасности в отраслевом и пространственном измерении. Охарактеризованы проявления влияния теневой экономики на угрозы экологической безопасности страны.
The article focuses on the features of environmental taxation in the context of ensuring the socio-ecological and economic security of the space development. The theoretical and methodological basis of formation of ecological taxation in the system of social and ecological costs and mechanisms of regulation of paid natural resource use has been considered. The main directions of the macroeconomic analysis of environmental taxation have been formed. The methodology of environmental payments and ecological and economic risks taking into account the effectiveness of environmental protection measures has been substantiated. The main problem situations of environmental taxation, which negatively influence the state of socio-ecological and economic security, have been outlined.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Austria Austria
1
China China
78
France France
427455
Germany Germany
189172
Greece Greece
157
Ireland Ireland
6182
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
1
Seychelles Seychelles
1
Slovakia Slovakia
1
Ukraine Ukraine
189173
United Kingdom United Kingdom
1239681
United States United States
1239678
Unknown Country Unknown Country
1

Downloads

Austria Austria
1
France France
427454
India India
1
Lithuania Lithuania
1
Norway Norway
1
Slovakia Slovakia
1
Ukraine Ukraine
427455
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
427456

Files

File Size Format Downloads
Mishenin_development_paper.pdf 387,64 kB Adobe PDF 1282371

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.