Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82854
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Застосування платформи mix для організації змішаного навчання загальної хімії здобувачів інженерних спеціальностей
Other Titles Использование платформи mix для организации смешаного обучения общей химии студентами инженерных специальностей
The use of mix platform for organizing blended learning in teaching general chemistry to students of engineering specialties
Authors Bolshanina, Svitlana Borysivna  
Dychenko, Tetiana Vasylivna  
Чайченко, Н.Н.
Keywords викладання хімії
змішане навчання
перевернутий клас
заклад вищої освіти
преподавание химии
смешанное обучение
перевернутый класс
высшее учебное заведение
teaching of Chemistry
blended learning
flipped classroom
higher educational establishment
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82854
Publisher Інститут інформаційних технологій та засобів навчання; Університет менеджменту в освіті; Інститут модернізації змісту освіти
License Creative Commons Attribution - NonCommercial - ShareAlike 4.0 International
Citation Большаніна, С. Б., Диченко, Т. В., & Чайченко, Н. Н. (2020). Застосування платформи mix для організації змішаного навчання загальної хімії здобувачів інженерних спеціальностей. Інформаційні технології і засоби навчання, 75(1), 138-152. https://doi.org/10.33407/itlt.v75i1.2577
Abstract Актуальність статті обумовлена тим, що систематичних досліджень використання змішаного навчання в сучасній методиці викладання хімії в закладах вищої освіти недостатньо. Обґрунтовано доцільність втілення моделі «перевернутий клас» у процес викладання загальної хімії здобувачам вищої освіти інженерних спеціальностей. З’ясовано, що змішування очного та дистанційного навчання, – одна з найбільш поширених комбінацій. Наведено моделі змішаного навчання, які класифікуються за співвідношенням традиційної та електронної форми навчання й ступенем самостійності здобувачів вищої освіти в процесі опанування навчального матеріалу. У межах педагогічного експерименту обрано модель «перевернутий клас», оскільки її реалізація не потребує змін у навчальних планах підготовки фахівців. Під час педагогічного експерименту навчально-методичні матеріали розміщувались на платформі MIX електронного ресурсу Сумського державного університету. Запропоновано модель вивчення тем із загальної хімії. Аналіз результатів педагогічного експерименту показав, що: 1) успішність здобувачів вищої освіти під час проходження атестаційних заходів в експериментальних групах є значно вищою, ніж у контрольній групі; 2) студенти вважають змішану форму навчання сучасною, зручною та більш ефективною; 3) під час самостійного опрацювання матеріалу здобувачі вищої освіти краще сприймають не текстовий матеріал, хоча він ілюстрований і прекрасно оформлений, а презентацію з аудіо і відеосупроводженням; 4) для заохочення здобувачів вищої освіти до регулярного і самостійного опрацьовування матеріалу доцільно ввести коефіцієнт (у нашому експерименті – 1,5). На цей коефіцієнт помножують усі бали з кожної теми за умови успішного домашнього тестування (не менше ніж на 60%) здобувача вищої освіти напередодні відповідного заняття. Використання моделі змішаного навчання «перевернутий клас» під час викладання дисципліни «Загальна хімія» сприяє підвищенню ефективності процесу підготовки здобувачів інженерних спеціальностей, а також набуттю ними предметної компетентності з загальної хімії. Дисперсійний аналіз одержаних результатів педагогічного експерименту показав їх достовірність.
Актуальность статьи обусловлена тем, что в современной методике преподавания химии в высших учебных заведениях систематических исследований использования смешанного обучения недостаточно. Обоснована целесообразность реализации модели «перевернутый класс» в преподавании общей химии студентам инженерных специальностей высших учебных заведений. Выяснено, что смешивание традиционного (очного) и дистанционного обучения – одна из самых распространенных комбинаций. В ходе проведенного педагогического эксперимента учебно-методические материалы размещались на платформе MIX электронного ресурса Сумского государственного университета. Представлены модели смешанного обучения, которые классифицируются по соотношению традиционной формы обучения с электронной и степенью самостоятельности студентов при усвоении учебного материала. В рамках педагогического эксперимента была выбрана модель «перевернутый класс», поскольку ее реализация не требует внесения изменений в учебный план подготовки специалистов. Предложена модель изучения тем по общей химии. Анализ результатов педагогического эксперимента показал, что: 1) успешность студентов при прохождении аттестации в экспериментальных группах значительно выше, чем в контрольной группе; 2) студенты считают смешанную форму обучения современной, удобной и более эффективной; 3) при самостоятельной работе с электронными ресурсами студенты лучше воспринимают не текстовый материал, хотя он иллюстрированный и прекрасно оформлен, а презентацию с аудио и видеосопровождением; 4) для мотивирования студентов регулярно работать и самостоятельно изучать учебный материал целесообразно ввести коэффициент (у нас 1,5), на который умножаются все баллы по определенной теме, если дома студент самостоятельно прошел тест по новой теме не менее чем на 60%. Использование модели смешанного обучения «перевернутый класс» при изучении дисциплины «Общая химия» способствует повышению эффективности процесса подготовки студентов инженерных специальностей, а также приобретению ими предметной компетентности по общей химии. Дисперсионный анализ результатов педагогического эксперимента показал их достоверность.
The relevance of the article is stipulated by the fact that systematic studies on blended learning in teaching Chemistry in higher educational establishments are not thoroughly presented. The expediency of implementation of flipped classroom model in teaching General Chemistry to the prospective engineers is substantiated. It is found that mixing of traditional (in person) and distance learning is one of the most common blended combinations. The models for blended learning, which are classified according to the ratio of the traditional form of education to the electronic one and the degree of students’ independence during educational material assimilation, are presented. Within the framework of the pedagogical experiment, the flipped classroom model has been chosen since its implementation does not require any changes in the curriculum. During the pedagogical experiment, educational and methodological materials have been placed on the MIX platform of Sumy State University electronic resource. The model for studying topics on General Chemistry is proposed. The analysis of the results of the pedagogical experiment has shown the following: 1) the achievements of students from experimental groups is significantly higher than those from control ones; 2) students consider blended learning to be modern, convenient and more effective; 3) when working independently with electronic resources students prefer the presentation with audio and video accompaniment to text material, although the latter is well illustrated; 4) to motivate students to work regularly and independently, it is advisable to introduce a coefficient (we have 1.5), which multiplies all the marks for a particular topic, in case a student has independently passed the test on a new topic by at least 60%. The use of flipped classroom blended learning model in General Chemistry teaching enhances the efficiency of educational process, as well as prospective engineers’ acquisition of subject competence in General Chemistry. Dispersive analysis of the pedagogical experiment results has shown their validity.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

China China
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
159
Ukraine Ukraine
161
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
93

Downloads

Ukraine Ukraine
26
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
158

Files

File Size Format Downloads
Bolshanina_ mix_platform.pdf 670,66 kB Adobe PDF 185

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.