Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82864
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Bibliometric and visualized analysis of food supply chain research in 2004-2020
Authors Syhyda, Liubov Oleksiivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0002-0319-8070
Keywords ланцюг поставок
цепь поставок
supply chain
ланцюг поставок продуктів харчування
цепь поставок продуктов питания
food supply chain
бібліометричне дослідження
библиометрические исследования
bibliometric research
візуалізація
визуализация
visualization research
кластер
кластер
cluster
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82864
Publisher
License Copyright not evaluated
Citation Сигида Л. О. Bibliometric and visualized analysis of food supply chain research in 2004-2020 // Ефективна економіка. 2020. №12
Abstract На сьогоднішній день важливість концепції ланцюга поставок харчових продуктів зростає, враховуючи збільшенням світового населення та скорочення кількості доступних природних ресурсів. Ланцюг поставок харчових продуктів допомагає організувати процес виробництва, розподілу, споживання та утилізації харчових продуктів із найменшими втратами та з найбільшими вигодами при дотриманні параметрів якості та безпечності товарів. Крім того, при побудові сучасних ланцюгів поставок харчових продуктів особливе значення надають їх стійкості, що проявляться, у тому числі, зменшенні ефекту «доміно». У статті представлені результати аналізу публікацій у сфері ланцюгів харчових продуктів. Дослідження проводилось із застосуванням бібліометричного методу та візуалізаційного аналізу для наочного відображення результатів. Для досягнення мети цього дослідження було опрацьовано 1 084 статті з наукометричної бази даних Scopus. Проведений аналіз допоміг досягти цінних результатів. По-перше, загальна кількість публікацій у сфері ланцюгів поставок харчових продуктів має тенденцію до зростання, пік публікаційної активності припадає на 2020 рік. По-друге, тема ланцюгів поставок харчових продуктів стає глобальною, над нею починають працювати вчені з різних установ, країн та континентів. Більше того, співпраця між країнами та установами в рамках дослідження даної тематики стає все тіснішою. Проте автори з Великобританії демонструють найвищу активність. По-третє, до основних поточних критичних напрямків досліджень у сфері ланцюгів поставок харчових продуктів належать стійкість, відстежуваність, планування й оптимізація, соціальна відповідальність та харчові відходи. Крім того, тематика досліджень ланцюгів поставок продуктів харчування поглибилися протягом 2004-2020 років. Дослідження стають більш міждисциплінарними та диверсифікованими. Таким чином, результати отримані у цій статті та їх графічна інтерпретація є актуальними та можуть допомогти вченим зрозуміти останні досягнення й прогалини в сфері ланцюгів поставок харчових продуктів та надати орієнтири для подальших досліджень.
На сегодняшний день важность концепции цепи поставок продуктов питания растет, учитывая увеличение мирового населения и сокращение количества доступных природных ресурсов. Цепь поставок пищевых продуктов помогает организовать процесс производства, распределения, потребления и утилизации пищевых продуктов с наименьшими потерями и с наибольшей выгодой при соблюдении параметров качества и безопасности товаров. Кроме того, при построении современных цепей поставок пищевых продуктов особое значение придают их устойчивости, что проявляется, в том числе, в уменьшении эффекта «домино». В статье представлены результаты анализа публикаций в сфере цепей продуктов питания. Исследование проводилось с применением библиометрические метода и визуализационного анализа для наглядного отображения результатов. Для достижения целей исследования было обработано 1084 статьи из наукометрической базы данных Scopus. Проведенный анализ помог достичь ценных результатов. Во-первых, общее количество публикаций в сфере цепей поставок продуктов питания имеет тенденцию к росту, пик публикационной активности приходится на 2020 год. Во-вторых, тема цепей поставок пищевых продуктов становится глобальной, над ней начинают работать ученые из разных учреждений, стран и континентов. Более того, сотрудничество между странами и учреждениями в рамках исследования данной тематики становится все более тесным. Однако авторы из Великобритании демонстрируют высокую активность. В-третьих, к основным текущим направлениям исследований в области цепей поставок продуктов питания относятся устойчивость, прослеживаемость, планирование и оптимизация, социальная ответственность и пищевые отходы. Кроме того, тематика исследований цепей поставок продуктов питания углубились в течение 2004-2020 годов. Исследования становятся более междисциплинарными и диверсифицированными. Таким образом, результаты, полученные в этой статье, и их графическая интерпретация актуальны и могут помочь ученым понять последние достижения и пробелы в сфере цепей поставок пищевых продуктов и предоставить ориентиры для дальнейших исследований.
Nowadays, the importance of the food supply chain concept rises, as the world population increases, and the amount of natural resources decreases. The food supply chain helps to organize the process of food production, distribution, retailing, consumption, and disposal in a more sustainable way, with fewer losses and with larger benefits in compliance with the parameters of product quality and safety. Additionally, making modern food supply chains more sustainable will help to reduce the “domino” effect. However, there is a lack of bibliometric and visualization research in the food supply chain field. The results of the publications analyses in the food supply chain field are presented in the article. The research has been conducted by the application of the bibliometric method and visualization analysis to map the obtained results graphically. To reach the purpose of this study the 1 084 published papers were obtained from the Scopus Database. The conducted analysis helped to achieve some valuable insights. Firstly, the total number of publications in the “food supply chain” field is on the rise, with a peak in 2020. Secondly, the theme of the food supply chain becomes global, scientists from different institutions, countries, and continents begin working on it. Moreover, cooperation between countries and institutions is getting closer. Nevertheless, authors from the United Kingdom demonstrate the highest activity. Thirdly, the major current research critical spots in the “food supply chain” field, include sustainability, traceability, planning and optimization, social responsibility, and food waste. Also, the network of relationships between keywords within the research problem forms 7 clusters: food supply, sustainability, food waste, environmental impact, sustainable development, food processing, and inventory control. Furthermore, the research themes in the food supply chain have deepened during 2004-2020, they become more interdisciplinary and diversified. Thus, the findings of this paper and their graphical presentation are relevant and can help scientists to understand the latest achievements and gaps in the “food supply chain” field and offer useful guidance for further researches.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БіЕМ)

Views

Canada Canada
17328711
China China
190270678
France France
1
Germany Germany
96314
Greece Greece
1
India India
1
Ireland Ireland
48158
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
1
Netherlands Netherlands
225
New Zealand New Zealand
1
Singapore Singapore
1
Taiwan Taiwan
1
Thailand Thailand
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
5940083
United Kingdom United Kingdom
1767388
United States United States
380540904
Unknown Country Unknown Country
5940082
Vietnam Vietnam
1227

Downloads

Canada Canada
17328710
Germany Germany
456
India India
1
Lithuania Lithuania
1
South Africa South Africa
1
Ukraine Ukraine
17328710
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
190270678
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Syhyda_cluster.pdf 611,83 kB Adobe PDF 224928559

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.