Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83020
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Research of the impact of environmental taxation parameters on the indicators of socio-ecological-economic development
Authors Samusevych, Yaryna Valentynivna  
Солодуха, М.В.
Keywords екологічне оподаткування
экологическое налогообложение
environmental taxation
податкові надходження
налоговые поступления
tax revenues
екологічна культура
экологическая культура
ecological culture
сталий розвиток
устойчивое развитие
sustainable development
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83020
Publisher
License Copyright not evaluated
Citation Samusevych Y., Solodukha M. Research of the impact of environmental taxation parameters on the indicators of socio-ecological-economic development. Підприємництво та інновації. 2020. Вип. 11. Ч.2. С. 78–82.
Abstract Стаття присвячена дослідженню передумов та особливостей застосування еколого-економічних інструментів оподаткування для провадження концепції «зеленої» економіки у світі. Проведено аналіз світових досліджень щодо впливу екологічного податку на показники сталого розвитку та соціально-економічного становища. Досліджено як екологічні податки впливають на соціально-еколого-економічні показники. На основі аналітичних інструментів було проведено панельний регресійний аналіз впливу оподаткування навколишнього середовища. Виходячи з розрахунків, можна сказати, що найбільш ефективно доходи від екологічних надходжень використовуються протягом наступних трьох років. Саме у трирічній перспективі показники сталого екологічного, економічного та людського розвитку наростаючим підсумком відтворюють позитивну динаміку тісних взаємозв’язків. Оцінювання взаємозв’язку цих показників та параметрів сталого розвитку має бути покладено в основу розробки екологічної політики, спрямованої на зменшення навантаження на навколишнє природнє середовище та цільового фінансування захисту екосистеми за рахунок надходжень від сплати екологічних податків. З аналізу взаємодії показників випливає, що показники використання екологічних податків суттєво впливають на загальні параметри здоров'я населення, ефективності, безробіття та інновацій, що доводить, що для підвищення екологічної безпеки країн необхідно враховувати вплив усіх видів показників, включаючи демографічні показники в країні та забезпечення населення якісними ресурсами. З’ясовано, що застосування еколого-економічних інструментів оподаткування сприятиме ефективній реалізації екологічної політики, створенню додаткових стимулів щодо обмеження виробничо-господарської діяльності суб’єктів господарювання, яка завдає шкоди довкіллю, та формуванню достатніх матеріальних ресурсів для здійснення природоохоронних програм. Перспективи подальших напрацювань полягають у розробленні методичних засад формування механізмів фінансового забезпечення природоохоронної діяльності та дослідженні ефективності провадження еколого-економічних інструментів оподаткування.
The article is devoted to the study of the preconditions and peculiarities of the application of ecological taxation instruments for the implementation of the concept of "green" economy in the world. An analysis of world researches on the impact of environmental taxes on the indicators of sustainable development and socio-economic status was conducted. The factors determined by the efficiency of individual environmental taxes, namely socio-ecological-economic indicators, are studied. Based on the analytical tools, a panel regression analysis of environmental taxation effects was performed. The calculations confirmed that the most effective results from environmental revenues could be obtained over the next three years. In middle-term perspective, the indicators of sustainable ecological, economic and human development increase due to the implementation of environmental taxation. The results of the assessment of the relationship between these indicators and the parameters of sustainable development should be the basis for the development of environmental policy aimed at reducing the burden on the environment and targeted funding for ecosystem protection through revenues from environmental taxes. The analysis of the interaction of the indicators showed that indicators of the use of environmental taxes significantly affect the general parameters of population health, efficiency, unemployment and innovation. Therefore the concept of environmental security of countries must take into account the impact of all types of indicators, including demographics in the country and providing quality of the resources for the population. It was found that the use of environmental and economic instruments of taxation will contribute to the effective implementation of environmental policy, the creation of additional incentives to limit the production and economic activities of economic entities that harm the environment, and the formation of sufficient material resources for environmental programs. Prospects for further work are to develop guidelines for the formation of mechanisms for financial support of environmental activities and study the effectiveness of environmental and economic instruments of taxation.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БіЕМ)

Views

China China
1
Germany Germany
1
Ghana Ghana
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Nepal Nepal
1
Netherlands Netherlands
80
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
36
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
162
Vietnam Vietnam
288

Downloads

Greece Greece
1
Malaysia Malaysia
1
Spain Spain
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
35
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
576
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Samusevych_Research_of_the.pdf 300,3 kB Adobe PDF 617

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.