Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83304
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Основні тенденції в державному регулюванні інвестиційного забезпечення системи освіти в Україні
Authors Vasylieva, Tetiana Anatoliivna  
Vorontsova, Anna Serhiivna  
Mayboroda, Tetyana  
Mayboroda, Tetyana Mikolayivna
Keywords система освіти
система образования
education system
державне регулювання
государственное регулирование
state regulation
інвестиційне забезпечення
инвестициооное обеспечение
investment support
бюджетне фінансування
бюджетное финансирование
budget financing
позабюджетне фінансування
внебюджетное финансирование
extrabudgetary funding
рівні освіти
уровни образования
education levels
Type Article
Date of Issue 2017
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83304
Publisher Ефективна економіка
License Copyright not evaluated
Citation Васильєва Т .А., Воронцова А .С., Майборода Т. М. Основні тенденції в державному регулюванні інвестиційного забезпечення системи освіти в Україні. Ефективна економіка 2017. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6722
Abstract В даній роботі розглянуто динаміку розподілу загальних інвестицій на освіту за джерелами фінансування та основними освітніми провайдерами. Значну увагу приділено аналізу бюджетного фінансування освіти, тобто її частці в зведеному, державному та місцевих бюджетах, а також відсоток виконання плану бюджетів за освітніми статтями. Досліджено співвідношення основних джерел інвестуванння для основних рівнів освіти (початкова, середня, після середня, вища, післядипломна) загалом та на бюджетному рівні. Значним здобутком даної статті є аналіз зареєстрованого позабюджетного інвестування системи освіти (в контексті фінансування міжнародних освітніх проектів та програм), що ускладнено фактичною відсутністю статистичних даних. На основі проведеного дослідження було виявлено основні проблеми, що характерні для поточного стану інвестиційного забезпечення галузі освіти України. Перша група проблем зумовлена відсутністю статистичних даних, що характеризують фінансування неформальної освіти та з позабюджетних джерел. Друга – виявляє нераціональність існуючої системи розподілу фінансових ресурсів в галузі освіти.
В данной работе рассмотрена динамика распределения общих инвестиций на образование по источникам финансирования и основными образовательными провайдерами. Значительное внимание уделено анализу бюджетного финансирования образования, то есть ее доле в сводном, государственном и местных бюджетах, а также процент выполнения плана бюджетов по образовательным статьям. Исследовано соотношение основных источников инвестуванння для основных уровней образования (начальное, среднее, после среднее, высшее, последипломное) в целом и на бюджетном уровне. Значительным достижением данной статьи является анализ зарегистрированного внебюджетного инвестирования системы образования (в контексте финансирования международных образовательных проектов и программ), затруднено фактическим отсутствием статистических данных. На основе проведенного исследования было выявлено основные проблемы, характерные для текущего состояния инвестиционного обеспечения отрасли образования Украины. Первая группа проблем обусловлена ​​отсутствием статистических данных, характеризующих финансирования неформального образования и из внебюджетных источников. Вторая - выявляет нерациональность существующей системы распределения финансовых ресурсов в области образования.
In this paper, the dynamics of the total education cost distribution by sources of investing and the main educational providers were considered. Considerable attention is paid to the analysis of budget financing of education (in the consolidated, state and local budgets), as well as the percentage of implementation of the budget plan for educational articles. The interrelation of the main investing sources for the educational levels (primary, secondary, after secondary, higher, postgraduate) in general and at the budget level were investigated. The significant achievement of this article is the analysis of the registered extra-budgetary investing of the education system (in the context of financing international educational projects and programs in «Open Aid» portal), which is complicated by the actual absence of statistical data. On the basis of the research, the main problems for the current state of investment support of the Ukrainian education sector were identified. The first group of problems is due to the lack of statistical data characterizing financing of non-formal education and from extrabudgetary sources. The second group of problems reveals the irrationality of the existing system of distribution of financial resources in the field of education.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БіЕМ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
Greece Greece
143
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
68
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
579

Downloads

Australia Australia
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
578
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
67

Files

File Size Format Downloads
Vasylieva_education levels.pdf 452,98 kB Adobe PDF 648

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.