Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83527
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Psychological and Pedagogical Features of Teaching Primary School Age Children in the Conditions of English-Study Camp
Authors Kyrychenko, Olena Anatoliivna
Keywords психолого-педагогічні особливості навчання
психолого-педагогические особенности обучения
Psychological and pedagogical features of teaching
діти молодшого шкільного віку
дети младшего школьного возраста
Primary school Age children
англомовний табір відпочинку
англоязычный лагерь отдыха
English-study Camp
пізнавальна діяльність
познавательная деятельность
Cognitive activity
спеціальні ігри та вправи
специальные игры и упражнения
Special games and exercises
Type Monograph
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83527
Publisher Купрієнко С.В.
License In Copyright
Citation Kirichenko O.A. Psychological and Pedagogical Features of Teaching Primary School Age Children in the Conditions of English-Study Camp // Инновационная наука, образование, производство и транспорт: экономика, менеджмент, маркетинг, образование, спорт, психология и социология, философия, юриспруденция: монографія. Кн. 3, Ч. 2 – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2020. С. 101-107.
Abstract В сучасних умовах розвитку України реструктуризація системи освіти є життєво важливим процесом. Школа знаходиться на етапі переходу до нового розуміння завдань, проблем та впровадження нових методів та підходів у навчанні. Однією з актуальних проблем розвитку педагогічної теорії та практики є активізація пізнавальних зусиль студентів, оскільки від цього залежить ефективність навчання: свідоме та міцне засвоєння знань, перетворення знань у переконання, розвиток інтересу до навчання, самостійність думки та практичні дії. Пізнавальна діяльність - це риса особистості, яка виявляється у її ставленні до пізнання та передбачає стан готовності, прагнення до самостійної діяльності, спрямованої на засвоєння індивідуального соціального досвіду, накопичених знань та способів діяльності. Молодший шкільний вік характеризується певними особливостями пізнавального інтересу, а саме: наслідування , непослідовність або короткочасність, інтерес лише до поверхневих фактів, загальними рисами особистого життєвого досвіду, відсутністю зосередженості на одному (одночасний інтерес до багатьох різних речей, різних галузей знань, які не мають зв’язку між собою), зосередженістю на безпосередньому результаті. Позакласна діяльність позитивно впливає на формування освітніх та пізнавальних інтересів. Спочатку учні виявляють інтерес до пізнання нових фактів та явищ. Після цього вони цікавляться зв’язками між ними, які досліджують самостійно під час вивчення матеріалу. Молодші школярі гостро потребують посиленої розумової діяльності, що стимулює пізнавальний інтерес. Тому, вивчаючи іноземну мову, необхідно дати можливість учням розвивати не лише мовні навички, а й створювати умови для сприйняття навчального матеріалу по-своєму, адже сучасний навчальний процес змінився, а отже, будь-які знання не можна викладати "за зразком". Створення нових методів навчання поза звичною шкільною програмою відкриває нові перспективи для розвитку дітей та молоді. Мова йде не лише про клуби та секції, а й про літні оздоровчі табори, пріоритетом яких є оздоровлення дітей. Під час відпочинку нова інформація легше засвоюється, що дає нові можливості для навчання. Студенти Сумського державного університету, які працювали вожатими в таборі "Універ" та викладачі, які надавали педагогічну підтримку, на базі Сумського державного університету розробили алгоритм складання вправ для навчання в англомовному таборі з урахуванням психологічних та педагогічних компонентів, безпосереднього впливу на поведінку та сприйняття інформації у період відпочинку. Щоденний робочий план був розроблений таким чином, щоб наситити його не лише розвагами, а й включати елементи навчання. Для кожної теми підбирається перелік вправ різного рівня. Вихованців табору попросили створити щоденний альбом протягом усієї зміни. Цей вид діяльності розвиває не лише їх творчі здібності, а й розумову діяльність, оскільки всі записи були зроблені англійською мовою, роздатковий матеріал (граматичні таблиці, пісні, прислів’я, корисні фрази для повсякденного мовлення) діти могли розмістити на аркуші, який був відведений для кожного тематичного дня. Враховуючи особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку, вивчення способів пізнання, сприйняття та інформації потребує подальшого розгляду. Ми пропонуємо створення нового Інтернет-простору (освітніх майданчиків для позакласної роботи), завдяки чому освіта дітей вийде на новий рівень. Ми вважаємо перспективним завданням створити додаток, який не містить розрізнених граматичних чи лексичних матеріалів, а зможе визначити рівень володіння мовою, створити відповідну систему вправ, обирати ігри чи інтерактивні класи методично обґрунтовано.
В современных условиях развития Украины реструктуризация системы образования является жизненно важным процессом. Школа находится на этапе перехода к новому пониманию задач, проблем и внедрению новых методов и подходов в обучении. Одной из актуальных проблем развития педагогической теории и практики является активизация познавательных усилий учащихся, поскольку от этого зависит эффективность обучения: сознательное и прочное усвоение знаний, превращение знаний в убеждения, развитие интереса к обучению, самостоятельность мышления и практические действия. Познавательная деятельность - это черта личности, которая проявляется в ее отношении к познанию и предполагает состояние готовности, стремление к самостоятельной деятельности, направленной на усвоение индивидуального социального опыта, накопленных знаний и способов деятельности. Младший школьный возраст характеризуется определенными особенностями познавательного интереса, а именно: подражание, непоследовательность или кратковременность интереса, заинтересованность только поверхностными фактами, общими чертами личного жизненного опыта, отсутствие сосредоточенности на одном (одновременный интерес ко многим разным явлениям, различным областям знаний, которые не имеют связи между собой, сосредоточенность на непосредственном результате. Внеклассная деятельность положительно влияет на формирование образовательных и познавательных интересов. Сначала ученики проявляют интерес к познанию новых фактов и явлений. После этого они интересуются связями между ними, которые исследуют самостоятельно при изучении материала. Младшие школьники остро нуждаются в усиленной умственной деятельности, - это стимулирует познавательный интерес. Поэтому, изучая иностранный язык, необходимо дать возможность ученикам развивать не только языковые навыки, но и создавать условия для восприятия учебного материала по-своему, ведь современный учебный процесс изменился, а значит, любые знания нельзя выкладывать "по образцу". Создание новых методов обучения вне привычной школьной программы открывает новые перспективы для развития детей и молодежи. Речь идет не только о клубах и секциях, но и о летних оздоровительных лагерях, приоритетом которых является оздоровление детей. Во время отдыха новая информация легче усваивается, что дает новые возможности для обучения. Студенты Сумского государственного университета, которые работали вожатыми в лагере "Универ", и преподаватели, которые оказывали им педагогическую поддержку, на базе Сумского государственного университета разработали алгоритм составления упражнений для обучения в англоязычном лагере с учетом психологических и педагогических компонентов, непосредственного влияния на поведение и восприятие информации в период отдыха. Ежедневный рабочий план был разработан таким образом, чтобы насытить его не только развлечениями, но и включать элементы обучения. Для каждой темы подбирается перечень упражнений разного уровня. Воспитанников лагеря попросили создать ежедневный альбом в течение всей смены. Этот вид деятельности развивает не только их творческие способности, но и умственную деятельность, поскольку все записи были сделаны на английском языке, раздаточный материал (грамматические таблицы, песни, пословицы, полезные фразы для повседневной речи) дети могли разместить на листе, который был отведен для каждого тематического дня. Учитывая особенности развития детей младшего школьного возраста, изучение способов познания, восприятия и информации требует дальнейшего рассмотрения. Мы предлагаем создание нового Интернет-пространства (образовательных площадок для внеклассной работы), благодаря чему образование детей выйдет на новый уровень. Мы считаем перспективным заданием создать приложение, которое не содержит разрозненных грамматических или лексических материалов, а сможет эффективно определить уровень владения языком, создать соответствующую систему упражнений, выбирать игры или интерактивные классы методически обоснованно.
In the current conditions of Ukraine's development, restructuring education system is a vital process. The school is at the stage of transition to a new understanding of tasks, problems, and implementation of new methods and approaches in teaching. One of the urgent problems of pedagogical theory and practice development is activation of students' cognitive efforts, because it depends on the effectiveness of learning: conscious and strong acquisition of knowledge, transformation of knowledge into beliefs, development of interest in learning, independence of thought and practical actions. Cognitive activity is a personality trait that manifests itself in its attitude to cognition and presupposes a state of readiness, desire for independent activity aimed at assimilation of individual social experience, accumulated knowledge and ways of activity. Early school age is characterized by certain features of cognitive interest, namely: imitation (randomness), inconsistency or short-term, interest to superficial facts only), common features with personal life experience, lack of focus on one thing (simultaneous interest in many different things, different areas of knowledge that have no connection), focus on the immediate result.Extracurricular activities have a positive effect on the formation of educational and cognitive interests. Initially, students show interest in learning new facts and phenomena. After that, they get interested in their connections, which students explore on their own while learning the material. Younger students are in dire need of increased mental activity, which encourages cognitive interest. Therefore, when learning a foreign language, it is necessary to give students the opportunity to develop not only language skills, but also to create conditions for perception of educational material in their own way, because the modern educational process has changed, and therefore, any knowledge can not be taught "by pattern". The creation of new teaching methods outside the usual school curriculum opens new perspectives for the development of children and youth. We are talking not only about clubs and sections, but also about summer recreation camps, the priority of which is the recovery of children. During the rest, new information is most easily assimilated, which gives new opportunities for learning. Sumy State University students who worked as counselors in the camp "Univer" and teachers who provided pedagogical support, on the basis of Sumy State University, developed an algorithm for composing exercises for studying in the English-language camp, taking into account the psychological and pedagogical components, direct influence on behavior and perception of information during rest period. The daily work plan was designed to saturate it not only with entertainment but also to include elements of learning. A list of exercises of different levels is selected for each topic. Camp students were asked to create an every day album during the whole shift. This type of activity develops not only their creativity, but also mental activity, as all records were made in English, handouts (grammar tables, songs, proverbs, useful phrases for everyday speech) children could place on a sheet that was set aside for each thematic day. Given the peculiarities of primary school age children development, the study of ways of cognition, perception and information need further consideration. We offer the creation of a new Internet space (educational platforms for extracurricular activities), due to which the education of children will reach a new level. We consider a promising task to create an application that does not contain scattered grammatical or lexical material, but will be able to identify the level of language proficiency, generate appropriate exercises, select games or interactive classes methodically reasonably.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Chile Chile
1
China China
55
Greece Greece
1
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
58
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
244
Poland Poland
1
Taiwan Taiwan
1
Thailand Thailand
1
Ukraine Ukraine
63
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1834
Unknown Country Unknown Country
1
Vietnam Vietnam
917

Downloads

China China
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
49
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1833
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Kyrychenko_psychological.pdf 258,17 kB Adobe PDF 1886

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.