Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83734
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Професійна компетентність державного службовця як фактор успішності публічного управлінця
Authors Zhulavskyi, Arkadii Yuriiovych
Hordiienko, Vita Pavlivna  
Малько, Н.О.
Keywords державна служба
державний службовець
професійна компетентність
професійність
підвищення кваліфікації
навчання
оцінювання діяльності
civil service
civil servant
professional competence
professionalism
advanced training
training
evaluation of activity
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83734
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Жулавський, А. Ю., Гордієнко, В. П., Малько, Н. О. Професійна компетентність державного службовця як фактор успішності публічного управлінця // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2020. № 4. С. 152−157. DOI: 10.21272/1817-9215.2020.4-17
Abstract Стаття присвячена актуальним питанням існуючих особливостей професійної компетентності державних службовців в системі ефективного публічного управління. Виявлено, що виконання посадових обов’язків, які визначені повноваженнями державного органу, вимагають професійних знань та певних компетентностей державного службовця із правильного їх застосування. Проведений аналіз законодавчої та нормативно-правової бази у сфері державної служби, свідчить про формування основ та розвиток такого поняття як «професійна компетентність державних службовців». Передумовою формування компетентностей до службовця визначено формуванням вимог до посади, яку він обіймає, та основних обов’язків за посадою. Вагоме значення відіграє керівник державного органу, його бачення і стиль управління установою та персоналом, його об’єктивність та професійність в підборі фахівців. Проведений аналіз процедури оцінювання державного службовця, його діяльності за рік та ефективності виконаних завдань, що визначені керівником державної служби, свідчить про постійну безперервну потребу у підвищенні рівня професійної компетентності працівника. Особливе вагоме значення в діяльності державного органу визначено спеціаліста або служби з питань персоналу, який проводить роботу в установі щодо залучення службовців до особистісного, професійного та компетентнісного зросту шляхом спільної роботи у формуванні індивідуальних планів та різновидів навчання. Визначені підходи до проведення оцінювання діяльності державних службовців, їх комплексного впливу. Проведена оцінка сучасного стану впровадження системи навчання та підвищення кваліфікації, основні вимоги та різновиди отримання освітніх послуг, платформ, у тому числі в режимі он-лайн. Розкрито практичні складові та перелік основних вимог до професійної компетентності державних службовців, необхідних для ефективної роботи державних органів влади. Запропоновано шляхи вирішення та вдосконалення механізмів реалізації державної політики у сфері державної служби, а саме удосконалення системи підвищення професійної компетентності державних службовців. Визначено спрямованість уряду на поступове забезпечення державних установ компетентними та професійними службовцями, що відповідатимуть європейським стандартам, враховуючи тривалу реформу державного управління в Україні.
The article is devoted to the actual issues of professional competence of civil servants in the system of effective public administration. It was found out that official duties of a state body require professional knowledge and certain competencies of a civil servant how to properly apply them. The analysis of the legislative and regulatory framework in the field of civil service shows that a concept as "professional competence of civil servants." Undergoes formation of its foundations and development. The precondition for the formation of competencies for an employee is determined by the position requirements and job responsibilities. The role of the head of the state body, his/her vision and style of management of the institution and staff, his/her fairness and professionalism in the selection of specialists play an important role. The analysis of the procedure of civil servant evaluation, servant’s activities during the last year and the effectiveness of the tasks set by the head of the civil service indicates a constant need to increase the level of professional competence of the employees. Activities of an HR specialist or service, who is responsible for supporting employees in personal, professional and competence growth through elaborating individual plans and training schemes. Approaches to evaluate activities of civil servants and impact of these activities were identified. The current state of implementation of the system of training and re-training, the basic requirements and types of educational services, platforms, including online, were assessed. Basic requirements to professional competence of civil servants necessary for effective work of public authorities were identified. The ways to solve and improve the mechanisms of realization civil service policies, namely improvement of the system of increase of professional competence of civil servants, were suggested. Considering the long-term public administration reform in Ukraine, the government's focus on the gradual provision of public institutions with competent and professional employees who would meet European standards, was identified.
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views

China China
1
Ukraine Ukraine
168
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
345

Downloads

Canada Canada
1
Germany Germany
350
Ukraine Ukraine
349
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
516

Files

File Size Format Downloads
Zhulavskyi_civil_service.pdf 281,04 kB Adobe PDF 1217

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.