Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84014
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Cooperative Learning in the EFL Classroom with First-year University Students
Other Titles Групові форми роботи на заняттях з англійської мови на першому курсі ВНЗ
Authors Andreiko, Larysa Volodymyrivna
Khodtseva, Alla Oleksandrivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0003-4226-0866
Keywords сумісне навчання
совместное обучение
cooperative learning
групові форми роботи
групповые формы работы
collaborative learning
навички сумісної роботи
навыки совместной работы
collaborative skills
викладання англійської мови
преподавание английского языка
EFL classroom
позитивна взаємозалежність
позитивная взаимозависимость
positive interdependence
індивідуальна відповідальність
индивидуальная ответсвенность
individual accountability
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84014
Publisher Видавничий дім "Гельветика"
License Copyright not evaluated
Citation Andreiko, L.V., Khodtseva, A.O. Cooperative Learning in the EFL Classroom with the First-year University Students / L.V. Andreiko, A.O. Khodtseva // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка / ред.: М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря. - Дрогобич: Видавничий дім "Гельветика". – 2021. – Вип. 35. Том 7. – С. 176 – 181.
Abstract У статті розглядається поняття сумісного навчання та те, як його ефективно використовувати при викладанні англійської мови студентам першого курсу. Під сумісним навчанням ми розуміємо метод навчання, коли студенти працюють у малих групах з метою максимізувати потенціал кожного в групі. Розвиток навичок співпраці особливо важливий для студентів першого курсу, які часто не дуже добре підготовлені до групової роботи та ефективної співпраці. Вони часто переконані, що можуть вчитися лише у викладача, а не один у одного. Аналіз та синтез літератури допомогли визначити основні риси сумісного навчання та проблеми, з якими часто стикаються викладачі та студенти. Наголошено на таких фундаментальних принципах сумісного навяання, як позитивна взаємозалежність та індивідуальна відповідальність. Позитивна взаємозалежність означає роботу в команді задля спільної мети, а не конкуренції між собою. Індивідуальна відповідальність виникає, коли кожен учасник групи сприяє успіху групи і відповідає як за своє навчання, так і за внесок у групу. Запропоновано види навчальної діяльності, які сприяють позитивній взаємозалежності та індивідуальній відповідальності на заняттях з англійської мови. Детально описаний кожен з видів діяльності. Підкреслено важливість підготовки студентів до сумісної діяльності та формування культури співпраці. Було виділено чотири основні перешкоди стосовно групових форм роботи: відсутність навичок колаборації, нерівномірна участь у роботі над спільним завданням, вищий статус компетентності деяких учасників та дружба. Наголошено на необхідності підготовки студентів до подолання цих перешкод. Викладені стратегії для їх уникнення, такі як розподіл ролей між членами групи, наявність постійних груп, невелика кількість людей у групі, навчання співпрацювати. Акцентовано на позитивних аспектах встановлення цілей сумісного навчання, приділення більшої уваги набуттю навичок сумісної роботи, необхідних для ефективної співпраці, та на наявності детальних критеріїв для оцінювання того, як студенти працюють у групах.
В статье рассматривается понятие совместного обучения и то, как его эффективно использовать при преподавании английского языка студентам первого курса. Под совместным обучением мы понимаем метод обучения, когда студенты работают в малых группах с целью максимизации потенциала каждого в группе. Развитие навыков сотрудничества особенно важен для студентов первого курса, которые часто не очень хорошо подготовлены к групповой работы и эффективного сотрудничества. Они часто убеждены, что могут учиться только у преподавателя, а не друг у друга. Анализ и синтез литературы помогли определить основные черты совместного обучения и проблемы, с которыми часто сталкиваются преподаватели и студенты.Отмечено такие фундаментальные принципы совместного обучения, как положительная взаимозависимость и индивидуальная ответственность. Положительная взаимозависимость означает работу в команде ради общей цели, а не конкуренции между собой. Индивидуальная ответственность возникает, когда каждый участник группы способствует успеху группы и отвечает как за свое обучение, так и за вклад в группу. Предложены виды учебной деятельности, которые способствуют положительной взаимозависимости и индивидуальной ответственности на занятиях по английскому языку.Подробно описан каждый из видов деятельности. Подчеркнута важность подготовки студентов к совместной деятельности и формирования культуры сотрудничества. Было выделено четыре основных препятствия относительно групповых форм работы: отсутствие навыков коллаборации, неравномерное участие в работе над общей задачей, высокий статус компетентности некоторых участников и дружба. Отмечена необходимость подготовки студентов к преодолению этих препятствий. Изложенные стратегии для их предотвращения, такие как распределение ролей между членами группы, наличие постоянных групп, небольшое количество людей в группе, обучение сотрудничать.Акцентировано на положительных аспектах установления целей совместного обучения, уделения большего внимания приобретению навыков совместной работы, необходимых для эффективного сотрудничества, и на наличии детальных критериев для оценки того, как студенты работают в группах.
The article explores the concept of cooperative learning (CL) and how it can be used effectively in teaching English to first-year students. By CL we mean a method of instruction where students work in small groups to maximize their own and each other learning. Developing collaborative skills is especially essential for first-year students who are often not very-well prepared for group-work and effective collaboration. They are often convinced that they can only learn from the teacher, not from each other. The analysis and synthesis of the literature helped identify the core features of CL and the challenges teachers and students often struggle with. Such fundamental principles of CL as positive interdependence and individual accountability were stressed. Positive interdependence means working as a team towards a shared goal, not in competition with each other. Individual accountability describes a situation when each group member contributes to the group success and is accountable both for their own learning and for contributing to the group. Cooperative learning activities which are instrumental in promoting positive interdependence and individual accountability were suggested. Each of the following activities was described: Jigsaw, Circle the Sage, Numbered Heads Together, Student Team Achievement Divisions. The importance of preparing students for collaborative activities and building the culture of collaboration was highlighted. Four main obstacles in relation to CL were distinguished: lack of collaborative skills, free-riding, competence status and friendship. The need to train students do deal with these obstacles was emphasized. Strategies for enhancing and facilitating productive cooperation were outlined such as assigning roles to group members, having permanent groups, keeping groups small, teaching how to collaborate. Positive aspects of setting CL goals, instructing students explicitly in the collaborative skills necessary for effective collaboration and having detailed criteria to assess how students work in groups were accentuated.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Australia Australia
1
Canada Canada
1
China China
1
Germany Germany
14215090
Greece Greece
1
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
106817581
Ireland Ireland
1637962544
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
1
Nepal Nepal
719275565
Netherlands Netherlands
1
Pakistan Pakistan
662821012
Saudi Arabia Saudi Arabia
381568
Singapore Singapore
1
Sweden Sweden
1
Taiwan Taiwan
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
109652
United Kingdom United Kingdom
88486
United States United States
172347502
Vietnam Vietnam
1264

Downloads

Canada Canada
21116
China China
1
Croatia Croatia
1
France France
1
Germany Germany
1325642022
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
8657
Indonesia Indonesia
126773
Italy Italy
106817583
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
33580
Nepal Nepal
106817578
Pakistan Pakistan
1
Saudi Arabia Saudi Arabia
1
Taiwan Taiwan
1
Thailand Thailand
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
131659
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1325642023
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Andreiko_collaborative_learning.pdf 485,45 kB Adobe PDF -1429726294

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.