Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84025
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Analysis of the Definition of “Change” as an Economic Category
Other Titles Аналіз дефініції "Зміни" як економічної категорії
Authors Hrytsenko, Pavlo Valeriiovych  
Kovalenko, Yevhen Volodymyrovych  
Voronenko, Viacheslav Ihorovych  
Smakouz, A.M.
Stepanenko, Y.S.
ORCID http://orcid.org/0000-0002-3648-4313
http://orcid.org/0000-0002-2111-9372
http://orcid.org/0000-0002-0301-5924
Keywords розвиток
організація
зміни
термін
підприємства
управління
перетворення
визначення
development
organization
changes
term
enterprises
management
transformations
definition
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84025
Publisher Sumy State University
License In Copyright
Citation Hrytsenko, P. V., Kovalenko, Y. V., Voronenko, V. I., Smakouz, A. M., Stepanenko, Y. S. Analysis of the Definition of “Change” as an Economic Category // Mechanism of Economic Regulation. 2021. № 1. P. 92-98. DOI: https://doi.org/10.21272/mer.2021.91.07
Abstract У статті досліджено загальні світові тенденції у сфері управління змінами в бізнесі, в яких автори висвітлили різнобічний погляд науки та узагальнили інформацію щодо дефініції "зміни", надавши кожному із існуючого переліку дефініцій характеристику, яка стосується масштабу. Автори статті провели аналіз теоретичних підходів до дефініції збоку різних науковців та визначили основні характеристики даних підходів. Аналіз показав, що більшість науковців трактують зміни, як узагальнюючу категорію, спираючись на загальні економічні положення, що стосуються стратегічного потенціалу, вільних ринків, поведінкових властивостей. За результатами дослідження авторами сформовано узагальнюючу таблицю, в якій відображена окрема характеристика та тлумачення терміну "зміни", що надається різними науковцями. В результаті проведеного дослідження, авторами сформовано власне трактування дефініції на основі обробленої літератури, яке на відміну від інших трактує зміни, як організаційних процес, що перебуває в постійному русі та адаптації до нової інформаційної економіки. При цьому в якості основної драйверу адаптації до змін автори вважають бізнес-процесну модель організаційної структури, яка будується на оптимізації функціональних та інформаційних потоків та кардинально іншому підході до використання людського ресурсу. Практичні приклади, наведені авторами, підтверджують головну тезу всіх науковців, яка полягає у невідворотності впровадження трансформаційних методик управління бізнесом, що вважаються більш гнучкими, а тому і більш ефективними в сьогоднішніх реаліях світової економіки. Авторами надані рекомендації щодо подальших досліджень процесів змін, які повинні зосереджуватись на чіткому балансі між розробленням нових методичних підходів та їх науковому обгрунтуванні.
The paper investigated general world trends in the field of business change in business, in which the authors highlighted a versatile view of science and summarized information on definitions of “change”, providing each of the existing list of definitions that relates to scale. The authors analyzed theoretical approaches to the definition of various scholars and identified the main characteristics of these approaches. The analysis showed that most scholars are interpreting changes as a generalization category based on general economic provisions relating to strategic potential, free markets, behavioral properties. According to the results of the study, the authors formed a summary table, which reflects a separate characteristic and interpretation of the term “change”, provided by various scientists. As a result of the study, the authors formed the actual interpretation of definitions on the basis of processed literature, which, unlike other treats changes, as an organizational process that is in constant motion and adaptation to a new information economy. In this case, as the main driver of adaptation to changes, the authors consider a business process model of the organizational structure, which is based on optimizing functional and information flows and a dramatically different approach to the use of human resources. Practical examples given by the authors confirm the main thesis of all scholars, which consists in the inevitability of the introduction of transformational business management techniques, which are considered to be more flexible, and therefore more effective in today's realities of the world economy. The authors provided recommendations on further research of changes in processes that should focus on a clear balance between the development of new methodological approaches and their scientific substantiation.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки (Mechanism of Economic Regulation)

Views

Australia Australia
-412406835
Austria Austria
1064757013
Barbados Barbados
1
Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina
1
Botswana Botswana
1
Brazil Brazil
1
Brunei Brunei
1
Canada Canada
1604729986
China China
1110702788
Czechia Czechia
112523
Denmark Denmark
1
Dominican Republic Dominican Republic
1
Egypt Egypt
-412406747
Ethiopia Ethiopia
393002627
Finland Finland
453634994
France France
393002612
Germany Germany
-2136590443
Ghana Ghana
146082997
Greece Greece
-2136590472
Guyana Guyana
1
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
Hungary Hungary
-1091491364
India India
-1091491345
Indonesia Indonesia
1110702808
Iran Iran
174853
Ireland Ireland
-691841865
Israel Israel
1604729975
Italy Italy
-2054175799
Jamaica Jamaica
1
Japan Japan
302
Jordan Jordan
1604729963
Kenya Kenya
-2136590447
Lithuania Lithuania
1
Malawi Malawi
1
Malaysia Malaysia
-1091491361
Maldives Maldives
103294
Mauritius Mauritius
1110702805
Moldova Moldova
-412406735
Myanmar (Burma) Myanmar (Burma)
1
Namibia Namibia
765921519
Nepal Nepal
192860
Netherlands Netherlands
-1091491353
New Zealand New Zealand
-2136590470
Nigeria Nigeria
57629
Norway Norway
1064757057
Oman Oman
-412406836
Pakistan Pakistan
158705
Philippines Philippines
74770
Poland Poland
540275897
Portugal Portugal
1
Qatar Qatar
-2132178364
Romania Romania
1
Serbia Serbia
1
Singapore Singapore
1
Slovakia Slovakia
1
South Africa South Africa
-2136590455
South Korea South Korea
1
Sri Lanka Sri Lanka
-2136590464
Sudan Sudan
1
Sweden Sweden
1064757049
Switzerland Switzerland
-412406739
Taiwan Taiwan
1
Thailand Thailand
1
Trinidad & Tobago Trinidad & Tobago
1064757027
Turkey Turkey
126839
Uganda Uganda
1604729958
Ukraine Ukraine
974270942
United Arab Emirates United Arab Emirates
1362597922
United Kingdom United Kingdom
-2136590445
United States United States
1110702794
Unknown Country Unknown Country
2000607969
Vietnam Vietnam
-412406823
Zimbabwe Zimbabwe
48379

Downloads

Afghanistan Afghanistan
1
Australia Australia
393002614
Austria Austria
-1091491348
Bangladesh Bangladesh
1
Belize Belize
1
Bhutan Bhutan
1
Cameroon Cameroon
204432
Canada Canada
88333
China China
1110702814
Egypt Egypt
-412406819
Ethiopia Ethiopia
1
Finland Finland
1
Germany Germany
-2136590442
Ghana Ghana
174780
Greece Greece
-2136590471
Guam Guam
1
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
-2136590457
Hungary Hungary
-1091491363
Iceland Iceland
1
India India
1110702787
Indonesia Indonesia
-2136590448
Ireland Ireland
393002626
Israel Israel
-2136590474
Italy Italy
-2054175797
Jordan Jordan
1
Kenya Kenya
146082970
Lebanon Lebanon
132950
Lithuania Lithuania
1
Malawi Malawi
1
Malaysia Malaysia
1110702784
Malta Malta
1
Mauritius Mauritius
-371171679
Namibia Namibia
765921520
Nepal Nepal
46063
Netherlands Netherlands
1064757061
Norway Norway
1
Oman Oman
1604729980
Philippines Philippines
1
Poland Poland
1
Romania Romania
1604729977
South Africa South Africa
393002617
Sri Lanka Sri Lanka
-2136590468
Sudan Sudan
17217
Sweden Sweden
1
Switzerland Switzerland
1262361147
Thailand Thailand
1789
Turkey Turkey
140123
Uganda Uganda
1
Ukraine Ukraine
2000607983
United Arab Emirates United Arab Emirates
1
United Kingdom United Kingdom
-2136590446
United States United States
-2136590463
Unknown Country Unknown Country
2000607970
Vietnam Vietnam
91484
Zimbabwe Zimbabwe
154184

Files

File Size Format Downloads
Hrytsenko_mer_1_2021.pdf 380,29 kB Adobe PDF 1438440140

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.