Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84059
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Теоретико-методичні засади реінжинірингу бізнес-процесів маркетингової сфери промислових підприємств
Other Titles Theoretical and Methodological Basis of Business Processes Reengineering in Marketing Area of Industrial Enterprises
Authors Kobyzkyi, Denys Serhiiovych
Kobyzskyi, Denys Serhiiovych
ORCID
Keywords маркетингова діяльність
реінжиніринг бізнес-процесів
промислові підприємства
стратегічне управління
інноваційний маркетинг
маркетинговий потенціал
організаційно-економічне забезпечення
business-processes reengineering
marketing activity
industrial enterprises
strategic management
innovative marketing
marketing potential
organizational and economic provision
Type PhD Thesis
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84059
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Кобизський, Д. С. Теоретико-методичні засади реінжинірингу бізнес-процесів маркетингової сфери промислових підприємств : дис. ... д-ра філософії : 075. Суми, 2021. 313 с.
Abstract У дисертаційній роботі системно досліджено та розвинуто організаційно-економічні основи реінжинірингу бізнес-процесів в маркетинговій діяльності промислових підприємств, з метою суттєвого підвищення рівня економічної ефективності діяльності промислових підприємств в період різких трансформаційних перетворень внутрішнього та зовнішнього бізнес-середовищ. Зокрема у роботі розвинуто теоретичні положення щодо розуміння реінжинірингу бізнес процесів у маркетинговій діяльності шляхом уточнення понятійного апарату реінжинірингу бізнес-процесів у маркетинговій діяльності промислових підприємств. Так під "реінжинірингом бізнес-процесу (чи їх сукупності)" запропоновано розуміти концепцію досягнення найбільш оптимальної організації бізнес-процесу (чи їх сукупності) та способів їх реалізації, що фізично досяжні за наявних можливостей розвитку науково-технічних засобів забезпечення діяльності та економічно обгрунтовані для заданих умов функціонування конкретного суб’єкта господарювання, на підставі досягнення вагомих покращень критично важливих для клієнта бізнес-процесу (чи їх сукупності) характеристик, та з метою задоволення визначених цілей конкретного суб’єкта господарювання. У той же час під поняттям "реінжиніринг маркетингової діяльності" пропонується розуміти фундаментальні організаційно-економічні перетворення діяльності підприємства, які забезпечують оперативне визначення вимог важливого для підприємства ринку (клієнту) та забезпечення їх своєчасного і якісного задоволення через організаційний, інформаційний, мотиваційний та інноваційний супровід; а також формулювання функцій маркетингової роботи суб’єктів господарювання під час проведення реінжинірингу бізнес-процесів (мотиваційна, організаційна, культуро-творча та інноваційна). При цьому обгрунтовано, що визначальними в процесі здійснення реінжинірингу маркетингових бізнес-процесів є мотиваційна, організаційна, культуро-творча та інноваційна функції маркетингу, оскільки саме ці функції найкраще відображають характерні відмінності головних аспектів реінжинірингу бізнес-процесів в маркетинговій діяльності промислових підприємств, що принципово відрізняють його від реорганізації, реструктуризації, реконструкції, а також класичних маркетингових стратегій. Також автором удосконалено науково-методичний підхід до формування моделі організаційно-економічного забезпечення реінжинірингу у маркетинговій роботі підприємств шляхом інтеграції "алмазної моделі компанії" Хамера/Чампі та "інтегрального комплексу реінжинірингу маркетингу" Б. Гаджиєва з використанням змісту компонентів та властивостей постреінжинірингової організаційної структури компанії, зокрема її ітеративності та здатності до переходу у нові фази. Такий підхід дозволяє гармонізувати перепроектування внутрішніх процесів і відповідну реакцією зовнішнього середовища та формувати як концепцію пошуку стратегії маркетингового розвитку, так і концепції реалізації та досягнення ключових цілей заздалегідь визначеної маркетингової стратегії. Проведений у роботі аналіз стратегій машинобудівних підприємств виявив ряд недоліків, зокрема відсутність чітко вираженого позиціонування компаній по відношенню до різних типів контрагентів та різних ринків. Дослідження найбільш поширених теорій формування маркетингових стратегій виявило їх недостатню адаптованість, зокрема і для сектору машинобудування. Для вирішення цієї проблеми автором удосконалено науково-методичний підхід до ідентифікації та вибору оптимальних стратегічних тарґетів та формування стратегій розвитку маркетингової діяльності промислових підприємств шляхом формування системи зв’язків між сильними, слабкими сторонами, можливостями та загрозами, що дозволяє скоригувати напрямки реінжинірингу маркетингових бізнес-процесів та визначити найбільш оптимальні інструменти та таргети маркетингової діяльності для забезпечення максимальної результативності маркетингової стратегії компанії. Дослідження діяльності промислових підприємств в галузі машинобудування в період проведення реінжинірингу їх бізнес-процесів дозволило виокремити саме ті сфери діяльності підприємств, які мають найбільший вплив на формування маркетингового потенціалу. Такими сферами визначено зокрема: стан та динаміка ринку, на якому здійснюється діяльність підприємства, продажі підприємства, реклама та зв’язки з громадськістю, маркетингові інновації, маркетингове планування, залучення до маркетингової діяльності усіх підрозділів підприємства та сторонніх організацій, інвестиційна та фінансова політика, а також кадровий потенціал. Врахування цих результатів дозволило удосконалити методичний підхід до оцінювання маркетингового потенціалу промислового підприємства, шляхом обґрунтування специфіки та розробки механізму його оцінювання в період проведення реінжинірингу бізнес-процесів з урахуванням змін критеріальної бази оцінювання маркетингового потенціалу в період проведення реінжинірингу бізнес-процесів, що дозволяє комплексно оцінити кількісні та якісні параметри маркетингової роботи компанії саме в цей період. У роботі розроблений механізм оцінювання інтегрального показника маркетингового потенціалу підприємства при проведенні реінжинірингу бізнес-процесів, який базується на 24 показниках, які характеризують вище зазначені сфери впливу та дозволяє врахувати вплив реінжинірингу бізнес-процесів на маркетингову діяльність підприємства. Це у свою чергу дозволяє сконцентрувати управлінські дії на максимально релевантних напрямках діяльності компанії. Встановлено, що реінжиніринг бізнес-процесів може призводити до того, що різні сторони одного ж і того самого показника можуть становити як загрозу для організації, так і створювати їй потенційну можливість, більш того, одні і ті самі чинники – є загрозою для одних організацій, і можливістю створення переваги для інших. З урахуванням цього ефекту автором розвинуто теоретико-методичне забезпечення формування маркетингових стратегій на основі SWOT/TOWS матриць за рахунок визначення поняття "полярності" економічних зв’язків (такої характеристики економічних зв’язків між окремими елементами зовнішнього середовища та внутрішнім середовищем організації і навпаки, яка визначає характер наслідків впливу елементу зовнішнього середовища на організацію, за наявних у момент фіксації цих зв’язків обставин, та має властивість змінювати своє значення в залежності від внутрішнього середовища компанії) та "поляризації" внутрішнього середовища організації (здатності організації за рахунок наявних ресурсів, з урахуванням можливості залучення у короткостроковому періоді додаткових ресурсів, шляхом перебудови (реінжинірингу) бізнес-процесів, або без такої за рахунок використання "сильних сторін", забезпечити зміну значення полярності елементів зовнішнього середовища з "загрози" на "нейтральну" або "можливість", а внутрішнього середовища з "слабкої сторони" на "нейтральну" або "сильну сторону"), що дозволяє удосконалити методичні засади стратегічного планування маркетингових стратегій під час реінжинірингу бізнес-процесів. Також у роботі розроблено концептуальну схему формування кадрового забезпечення реінжинірингу бізнес-процесів маркетингової діяльності, яка на відміну від існуючих передбачає формування компетенційної моделі реінжинірингової команди на основі запропонованих критеріальних показників та оцінювання відповідності реінжинірингової команди отриманій моделі, для чого було розроблено та апробовано авторську модель опитування; коригування реінжинірингової команди для забезпечення її відповідності компетенційній моделі, а також оцінювання вартості формування кадрового потенціалу реінжинірингу бізнес-процесу. Одержані результати знайшли практичне застосування в організації та здійсненні маркетингової діяльності промислових підприємств Сумської області (АТ "Сумський завод "Насосенергомаш", ТОВ "Сумський машинобудівний завод", НВП "Насостехкомплект"), в навчальному процесі Сумського державного університету. Основні теоретичні та методичні положення дисертаційної роботи доведено до рівня методичних розробок і практичних рекомендацій щодо використання організаційно-економічного забезпечення реінжинірингу бізнес-процесів у маркетинговій діяльності промислових підприємств для якісного покращення ефективності та результативності їх основної діяльності.
The paper systematically examined and developed organizational and economic basis of business processes reengineering in marketing activity of industrial enterprises, which were devoted to significant improvement of economic efficiency of industrial enterprises’ activity during severe transformation within internal and external business environment. To manage this, it was made a research of native industry condition before business processes implementation, it was made the development of theoretical basis about business processes reengineering in marketing activity; it included definition apparatus of business processes reengineering in marketing activity of industrial enterprises and functions of business entity’s marketing activity during business processes reengineering. It was also developed a theoretical and methodical approach to innovative marketing of industrial enterprises under business processes reengineering including innovative marketing complex and studying the business processes reengineering as management innovation, which was being imported for the further preparation and execution of product and technological innovations’ effective export. On the ground of developed organizational provision mechanism of company’s activity under business processes reengineering it was improved the scientific and methodic approach to business processes reengineering carrying out in enterprises’ marketing activity; it included the scheme of organizational and economic provision reengineering in enterprises’ marketing activity, intending the components’ content and properties of organizational structure of reengineering company. Among defined properties it could be named: iterative and phase transition due to the time factor. The author developed concept basics of strategic management of marketing activity of industrial enterprises during business-processes reengineering. The concept was based on defined specific properties of SWOT-analyze elements and aimed to reach reengineering company’s best efficiency value within the range of crossing its marketing activity and actual market demands. The author improved methodical approach to choosing optimal marketing strategy of industrial enterpeise development during its business-processes reengineering. The improved methodical approach contains developed by the author criterial indicators of strength-weakness charecters of industrial enterprise’s marketing activity. The author formed the system of criterial indicators for intergral evaluation of marketing potential during reengineering business-processes. The criterial system was based on proposed by the author integral indicator of company’s merkting potential. The author developed organizational provision of personnel component at industrial enterprises during business-processes reengineering. Developed organizational provision contains the model of competences for members of reengineering team; the model includes author’s system of ctriterial indicators for personnel casting. Results of the research were taken in operational activity of industrial enterprises of Sumy region, particulary in organization and carrying out markering activity of those enterprises: JSC “NASOSENERGOMASH Sumy”, “SUMY ENGINEERING WORKS” Ltd, Scientific and Production Enterprise "Nasostechkomplect". The results of research were implemented in studying process of Sumy State University.
Appears in Collections: Дисертації

Views

Australia Australia
1
Azerbaijan Azerbaijan
1
Belgium Belgium
190476
China China
104036
Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
1
Finland Finland
1
France France
131399448
Germany Germany
-2091724801
Greece Greece
1
India India
6390
Iran Iran
1
Ireland Ireland
144463
Israel Israel
1
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1595401305
Netherlands Netherlands
228942629
Romania Romania
30351
Singapore Singapore
1
South Korea South Korea
1
Sweden Sweden
428940
Ukraine Ukraine
5874456
United Kingdom United Kingdom
358978666
United States United States
136021328
Unknown Country Unknown Country
139294

Downloads

China China
-2091724798
Estonia Estonia
1
Finland Finland
1845329214
France France
105643246
Georgia Georgia
1444104800
Germany Germany
-2091724801
Iran Iran
34422
Ireland Ireland
633996689
Israel Israel
1
Italy Italy
45425
Kyrgyzstan Kyrgyzstan
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
136021330
Norway Norway
1
Poland Poland
633996689
Romania Romania
1
Russia Russia
-478041869
Spain Spain
96599
Sweden Sweden
1
Taiwan Taiwan
1
Turkey Turkey
689260808
Ukraine Ukraine
136021328
United Kingdom United Kingdom
1579122825
United States United States
136021329
Unknown Country Unknown Country
1592682729

Files

File Size Format Downloads
diss_Kobyzskyi.pdf 4,13 MB Adobe PDF -24081323
critique_Babenko.pdf 2,85 MB Adobe PDF -24081323
critique_Perevozova.pdf 2,87 MB Adobe PDF -24081323

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.