Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84829
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Cognitive impairment features and life quality assessment of patients with chronic viral hepatitis C
Authors Malysh, Nina Hryhorivna
Melekhovets, Oksana Kostiantynivna  
Loboda, Andrii Mykolaiovych  
Chemych, Oksana Mykolaivna  
Svikolnik, A.
Denysenko, A.
ORCID http://orcid.org/0000-0001-9031-7009
http://orcid.org/0000-0002-5400-773X
http://orcid.org/0000-0003-1332-2175
Keywords вірусний гепатит
вирусный гепатит
viral hepatitis
захворювання печінки
заболевания печени
liver disease
когнітивні розлади
когнитивные нарушения
cognitive disorders
хронічний вірусний гепатит С
хронический вирусный гепатит С
chronic viral hepatitis C
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84829
Publisher Merci, n.o., Komenskeho 12, Trebisov, Slovenska republika
License Copyright not evaluated
Citation Malysh N., Melekhovets O., Loboda A., Chemych O., Svikolnik A., Denysenko A. Cognitive impairment features and life quality assessment of patients with chronic viral hepatitis C. Journal of Social Sciences, Nursing, Public health and Education. 2021. № 1. Р. 62-68.
Abstract У світі понад 71 млн осіб інфіковані вірусом гепатиту С (ВГС), що становить близько 1,0 % населення світу. Одним з основних ускладнень даної патології є ураження центральної нервової системи з розвитком порушень різного ступеня тяжкості. Це призводить до того, що гепатотропні віруси впливають на якість життя та психічний стан хворих, тому динамічне зростання захворюваності на хронічний вірусний гепатит С (ХВГС) у різних регіонах України та у всьому світі зумовлює необхідність більш детального дослідження когнітивних порушень та відхилень у даних пацієнтів, з метою налагодження комплаенсу лікарів та пацієнтів з ХВГС з метою підвищення якості життя хворих, а також запобігання розповсюдження хвороби. Було обстежено 21 особу: 11 пацієнтів з діагнозом ХВГС у віці (60,81±10,16) року, які проходили стаціонарне лікування на базі КНП СОР «Медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології імені З. Й. Красовицького» та 10 практично здорових осіб віком (60,3±7,49) року. Для аналізу когнітивних порушень та оцінки якості життя використовувалися спеціальні шкали та методики. Було встановлено нижчі показники психологічного компоненту здоров’я у пацієнтів з ХВГС ніж у практично здорових осіб (р<0,05), що обґрунтовується соціальною стигматизацією хворих з ХВГС. У хворих на ХВГС встановлено дефіцит уваги, швидку втомлюваність, зниження абстрактного мислення та відкладеного відтворення інформації. Для них найбільш характерними були тривожний (недовіра лікарям, прискіпливість до інформації, приховування скарг), анозогностичний (відкидання думок про хворобу, приписування симптомів випадковим обставинам, відмова від обстеження та лікування), сенситивний типи внутрішньої картини хвороби (острах стати тягарем, перепрошуючий стиль поведінки, надмірна сором’язливість). На основі отриманих даних про когнітивні порушення у хворих на ХВГС розроблено «Алгоритм надання медичної допомоги пацієнтам з ХВГС відповідно до їх когнітивних особливостей» з метою підвищення якості комунікації лікарів з хворими на ХВГС.
В мире более 71 млн человек инфицированы вирусом гепатита С (ВГС), что составляет около 1,0% населения мира. Одним из основных осложнений данной патологии является поражение центральной нервной системы с развитием нарушений различной степени тяжести. Это приводит к тому, что гепатотропные вирусы влияют на качество жизни и психическое состояние больных, поэтому динамичный рост заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС) в разных регионах Украины и во всем мире вызывает необходимость более детального исследования когнитивных нарушений и отклонений у данных пациентов, с целью налаживания комплаенса врачей и пациентов с ХВГС с целью повышения качества жизни больных, а также предотвращения распространения болезни. Было обследовано 21 человек: 11 пациентов с диагнозом ХВГС в возрасте (60,81 ± 10,16) года, которые проходили стационарное лечение на базе КНП СОР «Медицинский клинический центр инфекционных болезней и дерматологии имени С. И. Красовицкого» и 10 практически здоровых лиц в возрасте (60,3 ± 7,49) года. Для анализа когнитивных нарушений и оценки качества жизни использовались специальные шкалы и методики. Было установлено более низкие показатели психологического компонента здоровья у пациентов с ХВГС чем у практически здоровых лиц (р <0,05), что обосновывается социальной стигматизацией больных с ХВГС. У больных ХВГС установлено дефицит внимания, быструю утомляемость, снижение абстрактного мышления и отложенного воспроизведения информации. Для них наиболее характерными были тревожный (недоверие врачам, придирчивость к информации, сокрытие жалоб), анозогностичний (отвержение мыслей о болезни, приписывание симптомов случайным обстоятельствам, отказ от обследования и лечения), сенситивный типы внутренней картины болезни (боязнь стать обузой, извиняющийся стиль поведения , чрезмерная застенчивость). На основе полученных данных о когнитивных нарушениях у больных ХВГС разработан «Алгоритм оказания медицинской помощи пациентам с ХВГС в соответствии с их когнитивными особенностями» с целью повышения качества коммуникации врачей с больными ХВГС.
In a comparative aspect, a study was made of the physicomechanical properties of composite cements for indirect restoration. It was found that in terms of adhesive strength of bonding with hard tissues, Maxcem Elite turned out to be the 6 JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, NURSING, PUBLIC HEALTH AND EDUC ATION undisputed leader, which by average measurements exceeds Bifix by 37.2% and Relyx by 30%, and the significance level of the advantage is very high (P <0.001). The peel strength looked approximately the same for the “Maxcem Elite” (5.32± 0.27) MPa and Relyx (5.0±0.25) MPa and was 13.6% better with respect to Bifix. Therefore, the advantage of “Maxcem Elite” in relation to Relyx can be affirmed at a satisfactory significance level of p <0.01. A high level of adhesion strength to tooth hard tissues and peel strength ensures reliability and durability of the enamel-composite-metal system. The high strength of the connection with the hard tissues of the tooth, which is 1.6 times higher than the requirements, combined with a high level of tensile strength, which is 1.52 times higher than the requirements, allows you to get a reliable fixation with the metal surface, which is a necessary condition when using this type of prosthetics. The large value of the hardening depth (4.6 mm) expands the possibilities of using bridges with metal frames due to the full polymerization due to double fixation and mechanical retention.
Appears in Collections: Наукові видання (НН МІ)

Views

Australia Australia
1519644429
China China
1
Germany Germany
145093803
Greece Greece
1
India India
190380
Iran Iran
1
Ireland Ireland
1699135552
Japan Japan
-1510026152
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
289
Nigeria Nigeria
1
Pakistan Pakistan
1
Singapore Singapore
-1510026151
Sweden Sweden
579
Switzerland Switzerland
1
Ukraine Ukraine
94554700
United Kingdom United Kingdom
1703263388
United States United States
-1510026150
Unknown Country Unknown Country
1519644428
Vietnam Vietnam
3770

Downloads

Canada Canada
145093812
China China
145093810
Germany Germany
424582
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
India India
1
Iran Iran
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
-905580979
Norway Norway
1
Poland Poland
1
Slovakia Slovakia
-1510026153
Switzerland Switzerland
1
Ukraine Ukraine
-2114984370
United Kingdom United Kingdom
1703263389
United States United States
-2143514423
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Malysh_Cognitive_impairment.pdf 859,55 kB Adobe PDF -385263028

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.