Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85036
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title The role of galectin-9 in patients with chronic viral hepatitis С and its connection with the type of therapy, the degree of fibrosis, clinical, laboratory, autoimmune and integrative indicators
Authors Chemych, Mykola Dmytrovych  
Lishnevska, Anastasiia Hennadiivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0002-7085-5448
http://orcid.org/0000-0002-3388-1508
Keywords хронічний вірусний гепатит С
хронический вирусный гепатит С
chronic viral hepatitis C
галектин-9
galectin-9
антитіла
антитела
antibodies
фіброз печінки
фиброз печени
liver fibrosis
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85036
Publisher ALUNA Publishing House
License Copyright not evaluated
Citation Chemych MD, Lishnevska AG. The role of galectin-9 in patients with chronic viral hepatitis C and its connection with the type of therapy, the degree of fibrosis, clinical, laboratory, autoimmune and integrative indicators. Wiad Lec. 2021; 74(5): 1180-1188. doi:10.36740/wlek202105125
Abstract Мета: Встановити залежність концентрації галектину-9 у сироватці крові хворих на хронічний вірусний гепатит С (ХВГС) від виду противірусної терапії (ПВТ), клінічних, гематологічних, біохімічних, автоімунних та інтегративних показників, неінвазивних методів оцінки ступеню фіброзу. Матеріали та методи: У 68 хворих на хронічний вірусний гепатит С (ХВГС) та 20 практично здорових осіб визначали концентрацію галектину-9 (КГал-9) у сироватці крові та вивчали клінічні, гематологічні, біохімічні, імунологічні та інтегративні показники неспецифічної імунореактивності, запалення та ендогенної інтоксикації, неінвазивні методи оцінки ступеню фіброзу. Статистичний аналіз проводився у програмах Microsoft Office Excel 2016, IBM SPSS Statistics з розрахунком непараметричних критеріїв. Результати: Усіх хворих було поділено в залежності від терапії на три групи: базисна (І, n=20), пегильований інтерферон (ПЕГ-ІФН) з рибавірином (ІІ, n=24), велпатасвір з софосбувіром (ІІІ, n=24). Більшість пацієнтів з ХВГС були чоловічої статі, молодого віку, з помірно вираженим фіброзом, 1в генотипом та мінімальною активністю. У осіб з групи І, порівняно зі здоровими, КГал-9 була у 1,7 раза більшою (р < 0,05); у пацієнтів з групи ІІ була у 4,2 раза більшою (р <.0,05); у хворих з групи ІІІ не відрізнялась від здорових осіб. Порівняно з пацієнтами, які не отримували ПВТ, у хворих з групи ІІ кількість галектину-9 була більшою у 2,4 раза (р < 0,05); у осіб з групи ІІІ - мала тенденцію до зниження. Хворі з інтерфероновмісною схемою мали у 3,3 раза вищу КГал-9, ніж хворі з лікуваням ПППД (р < 0,05). У всіх хворих встановлено прямо пропорційну кореляцію між рівнем галектину-9 та частотою виявлення спленомегалії; у пацієнтів, які не отримували ПВТ, прямо пропорційну – з коефіцієнтом де Рітіса, обернено пропорційну – з кількістю тромбоцитів, тенденцію до прямої кореляції – з аспартатамінотрансферазою (АСТ), до оберненої – з показником інтоксикації (ПІ) (р < 0,05). У хворих, які отримували ПЕГ-ІФН та рибавірин, прямо пропорційний зв’язок встановлено між КГал9 на 4 тиж. ПВТ та гама-глутамілтранспептидазою (ГГТП), обернена – з вмістом нейтрофілів та ядерним індексом (ЯІ, на 12 тиж.) (р < 0,05); у осіб із застосуванням ПППД тенденція до оберненого зв’язку – з кількістю загального білка (на 4 тиж.), до прямого - з активністю аланінамінотрансферази (АЛТ, на 12 тиж.), ПІ (на 4 тиж.), ентропією лейкоцитарної формули (на 12 тиж.). Встановлено пряму кореляцію між концентрацією галектину-9 та неінвазивними методами оцінки виразності фіброзу печінки (р <0,05). Вищою була вірогідність позитивних показників антинуклеарних антитіл (ANA) на 12 тиж. лікування з використанням ПЕГ-ІФН та рибавірину, при вищій КГал-9 на 4 тиж. ПВТ(р < 0,05). Серед пацієнтів на базисній терапії, при КГал-9 вище 4829 пг/мл можна прогнозувати виникнення спленомегалії, вище 3929 пг/мл – цироз печінки, а вище 8360 пг/л на 4 тиж. лікування ПЕГ-ІФН з рибавірином – наявність позитивних АNA на 12 тиж. ПВТ. Висновки: Встановлено кореляції між КГал-9 та частотою виявлення спленомегалії, кількістю тромбоцитів, коефіціентом де Рітіса, ступенем фіброзу за МЕТАVIR, APRI, FIB-4, АNA, ЯІ. Доведено можливість прогнозування виникнення спленомегалії, цирозу печінки та позитивних ANA у хворих на ХВГС.
Цель: Установить зависимость концентрации галектина-9 в сыворотке крови больных хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС) от вида противовирусной терапии (ПВТ), клинических, гематологических, биохимических, аутоиммунных и интегративных показателей, неинвазивных методов оценки степени фиброза. Материалы и методы: У 68 больных хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС) и 20 практически здоровых лиц определяли концентрацию галектина-9 (КГал-9) в сыворотке крови и изучали клинические, гематологические, биохимические, иммунологические и интегративные показатели неспецифической иммунореактивности, воспаление и эндогенной интоксикации, неинвазивные методы оценки степени фиброза. Статистический анализ проводился в программах Microsoft Office Excel 2016, IBM SPSS Statistics с расчетом непараметрических критериев. Результаты. Все больные были разделены в зависимости от терапии на три группы: базисная (І, n = 20), пегилированный интерферон (ПЭГ-ИФН) с рибавирином (II, n = 24), велпатасвир с софосбувиром (III, n = 24) . Большинство пациентов с ХВГС были мужского пола, молодого возраста, с умеренно выраженным фиброзом, 1в генотипом и минимальной активностью. У лиц из группы І, по сравнению со здоровыми, КГал-9 была в 1,7 раза больше (р <0,05) у пациентов из группы ІІ была в 4,2 раза больше (р <0,05) у больных из группы ІІІ не отличалась от здоровых лиц. По сравнению с пациентами, которые не получали ПВТ у больных из группы ІІ количество галектина-9 была больше в 2,4 раза (р <0,05) у лиц из группы III - имела тенденцию к снижению. Больные с интерфероносодержащей схемой имели в 3,3 раза выше КГал-9, чем больные, которые принимали ПППД (р <0,05). У всех больных установлено прямо пропорциональную корреляцию между уровнем галектина-9 и частотой выявления спленомегалии; у пациентов, не получавших ПВТ, прямо пропорциональную - с коэффициентом где Ритиса, обратно пропорциональную - с количеством тромбоцитов, тенденцию к прямой корреляции - с аспартатаминотрансферазой (АСТ), к обратной - с показателем интоксикации (ПИ) (р <0,05) . У больных, получавших ПЭГ-ИФН и рибавирин, прямо пропорциональная связь установлена ​​между КГал9 на 4 нед. ПВТ и гамма-глутамилтранспептидазой (ГГТП), обратная - с содержанием нейтрофилов и ядерным индексом (ЯИ, на 12 нед.) (Р <0,05) у лиц с применением ПППД тенденция к обратной связи - с количеством общего белка (на 4 нед.), к прямой - с активностью аланинаминотрансферазы (АЛТ, на 12 нед.), ПИ (на 4 нед.), энтропией лейкоцитарной формулы ( на 12 нед.). Установлена ​​прямая корреляция между концентрацией галектина-9 и неинвазивными методами оценки выраженности фиброза печени (р <0,05). Выше была вероятность положительных показателей антинуклеарных антител (ANA) на 12 нед. лечение с использованием ПЭГ-ИФН и рибавирина, при более высокой КГал-9 на 4 нед. ПВТ (р <0,05). Среди пациентов на базисной терапии, при КГал-9 выше 4829 пг / мл можно прогнозировать возникновение спленомегалии, выше 3929 пг / мл - цирроз печени, а выше 8360 пг / л на 4 нед. лечение ПЭГ-ИФН с рибавирином - наличие положительных АNA на 12 нед. ПВД. Выводы: Установлено корреляции между КГал-9 и частотой выявления спленомегалии, количеством тромбоцитов, коэффициентом где Ритиса, степенью фиброза по МЕТАVIR, APRI, FIB-4, АNA, ЯИ. Доказана возможность прогнозирования возникновения спленомегалии, цирроза печени и положительных ANA у больных ХВГС.
The aim: To establish the dependence of the concentration of galectin-9 (CGal-9) in the serum of patients with chronic viral hepatitis C (CVHC) on the type of antiviral therapy (AVT), clinical-laboratory, autoimmune and integrative parameters, non-invasive methods of assessing the degree of fibrosis. Materials and methods: CGal-9 in serum were determined in 68 patients with CVHC and 20 healthy individuals, and clinical-laboratory and integrative parameters, non-invasive methods for assessing the degree of fibrosis were studied. Results: There were three groups: baseline (I), pegylated interferon (PEG-IFN) with ribavirin (II), velpatasvir with sofosbuvir (III). In pations from group I, compared with healthy people, CGal-9 was 1.7 times higher (p <0.05); in patients from group II it was 4.2 times higher (p<0.05); in patients from group III it did not differ from healthy individuals. All patients had a directly proportional correlation between CGal-9 and the frequency of splenomegaly detection; in patients who did not receive AVT, directly proportional - with De Ritis ratio, non-invasive methods of liver fibrosis, inversely proportional - with platelet count (p<0,05). There was a higher probability of positive indicators of antinuclear antibodies (ANA) at 12 weeks of treatment with PEG-IFN and ribavirin, with higher CGal-9 at 4 weeks of AVT (p<0,05). Conclusions: Correlations between CGal-9 and the frequency of splenomegaly detection, platelet count, De Ritis ratio, degree of lever fibrosis in correlation with METAVIR, APRI, FIB-4, ANA, NI were determined. The possibility of predicting the occurrence of splenomegaly, liver cirrhosis and positive ANA in patients with CVHC has been proven.
Appears in Collections: Наукові видання (НН МІ)

Views

China China
-1714569726
Egypt Egypt
1
France France
1
Germany Germany
161225881
Iraq Iraq
1
Ireland Ireland
767140
Lithuania Lithuania
1
Mongolia Mongolia
1
Netherlands Netherlands
207
Sweden Sweden
1
Switzerland Switzerland
1391693
Taiwan Taiwan
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
830086928
United Kingdom United Kingdom
16087013
United States United States
352104610
Unknown Country Unknown Country
35740916
Vietnam Vietnam
16147

Downloads

China China
-317149182
Germany Germany
52271
India India
1
Iraq Iraq
16087019
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
South Korea South Korea
1
Switzerland Switzerland
1
Ukraine Ukraine
1021358402
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
-317149182
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Lishnevska_repositoriy.pdf 1,62 MB Adobe PDF 403199336

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.