Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85180
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Organization of Business Activities with Account to Environmental and Economic Aspects
Other Titles Організація підприємницької діяльності з урахуванням еколого-економічних аспектів
Authors Kubatko, Oleksandr Vasylovych  
Kubatko, Oleksandra Viktorivna  
Sachnenko, T.I.
Oluwaseun, O.O.
Keywords підприємництво
ефективність
рентабельність
витрати
прибуток
економічний розвиток
сміттєпереробка
утилізація
вторинна сировина
переробка відходів
entrepreneurship
efficiency
profitability
costs
profit
economic development
garbage processing
utilization
secondary raw materials
waste processing
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85180
Publisher Sumy State University
License In Copyright
Citation Kubatko, O. V., Kubatko, O. V., Sachnenko, T. I., Oluwaseun, O. O. Organization of Business Activities with Account to Environmental and Economic Aspects // Mechanism of Economic Regulation. 2021. № 2. P. 76-85. DOI: https://doi.org/10.21272/mer.2021.92.08
Abstract Однією з найгостріших екологічних проблем сьогодні є забруднення навколишнього середовища не тільки викидами шкідливих речовин, але й промисловими відходами. Негативний вплив на навколишнє середовище та людей набуває все більшого поширення, а методи його утилізації гальмують розвиток економічної системи. В умовах ринкової економіки підприємці не зацікавлені у збільшенні екологічних витрат, що, природно, призводить до зростання собівартості продукції та зменшення прибутку. Вплив на навколишнє середовище з кожним роком стає все більш розповсюдженим, і до цього часу в деяких частинах світу це призвело до екологічної кризи. Питання переробки відходів обговорювалось і постійно обговорюється. Тому що людина «виробляє» понад 250 кг побутових відходів на рік. На підприємстві ці показники сягають 10 000 кг. Також відомо, що за останні роки Україна імпортувала близько 30-50 тис. Тонн грануляту ПЕТ, який поступово накопичується на звалищах у вигляді упаковки, пляшок, плівок. Такі небезпечні забруднювачі впливають на навколишнє середовище через ґрунт та воду. На відміну від цього, Україна ще не має успішного досвіду поводження з відходами. На наш погляд, причинами такої поведінки є незнання населення щодо утилізації відходів та заміни певного товару на більш екологічний. Функціонуючі підприємства та ферми не завжди мають обладнання для утилізації відходів, і немає місця для утилізації непотрібної продукції та сировини. Однак проблема відсутності інноваційного обладнання виникає через відсутність належного фінансування. Тому не можливість комплексного вирішення проблеми створює бар’єр, який не дозволяє вжити ефективних заходів щодо усунення та зменшення кількості сміття. Незважаючи на велику кількість нормативно-правових актів та нормативно-правової бази щодо регулювання поводження з відходами, не існує економічно ефективної політики, а також не існує регіональної програми поводження з відходами та плану їх належного захоронення. В результаті ретельного аналізу ситуації можна зробити висновок, що переробка та утилізація відходів зменшить потребу у спалюванні відходів, створить умови для поліпшення економічної складової регіону та країни в цілому з урахуванням екологічні стандарти якості. У роботі звертається увага на особливості сутності утилізації відходів; визначено способи переробки сміття.
One of the most urgent environmental problems today is the pollution of the environment by emissions of harmful substances and industrial waste. The negative impact on the environment and people is becoming more widespread, and its disposal methods inhibit the development of the economic system. In a market economy, entrepreneurs are not interested in increasing environmental costs, which naturally lead to higher production costs and reduce profits. The impact on the environment is becoming more widespread every year and has led to an ecological crisis in some parts of the world. Waste recycling has been constantly discussed since a person “produces” more than 250 kg of household waste per year. At the enterprise, these figures reach 10 000 kg. In recent years, Ukraine has imported about 30-50 thousand tons of PET granulate, which is gradually accumulating in landfills in the form of packaging, bottles, films. Such hazardous pollutants affect the environment through soil and water. In contrast, Ukraine does not yet have successful experience in waste management. In our opinion, such behavior is the ignorance of the population about waste disposal and replacement of a particular product with a more environmentally friendly one. The functioning of enterprises and farms does not always have the equipment to dispose of waste, and there is no room for the disposal of unnecessary products and raw materials. However, the problem of lack of innovative equipment arises due to a lack of adequate funding. Therefore, the lack of possibilities for a comprehensive solution to the situation creates a barrier, which does not allow to take proper measures to eliminate and reduce the amount of garbage. Despite many regulations and legal frameworks for regulating waste management, there is no cost-effective policy, and there is no regional waste management program and plan for their proper disposal. It can be concluded that the recycling and disposal of waste will reduce the need for waste incineration, create conditions for improving the economic component of the region and the country as a whole with an account of environmental quality standards. The paper pays attention to the essence of waste disposal; identified ways to recycle garbage.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки

Views

China China
555
Denmark Denmark
1
India India
1
Indonesia Indonesia
1
Kenya Kenya
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
272
Pakistan Pakistan
1
Peru Peru
552
Philippines Philippines
1
Sweden Sweden
1
Taiwan Taiwan
1
Ukraine Ukraine
129
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2628
Unknown Country Unknown Country
549

Downloads

Germany Germany
558
Indonesia Indonesia
1
Peru Peru
1
Singapore Singapore
562
Taiwan Taiwan
1
Ukraine Ukraine
128
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2629
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Kubatko_waste_processing.pdf 472,71 kB Adobe PDF 3882

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.