Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85703
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Forensic accounting: concepts and prospects of application in Ukraine
Authors Дунаєв, М.С.
Plikus, Iryna Yosypivna  
Otroshchenko, Larysa Stepanivna  
Zhukova, Tetiana Anatoliivna  
Keywords внутрішний контроль
внутрений контроль
internal control
судова експертиза
судебная экспертиза
forensic accounting
фінансові злочини
финансовые преступления
financial crimes
корпоративні злочини
корпоративные преступления
corporate crimes
аудит
audit
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85703
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Dunaev M. S., Plikus I. Y., Otroshchenko L. S., Zhukova T. A. Forensic accounting: concepts and prospects of application in Ukraine // Visnyk of Sumy State University. 2021. № 3. Р. 94-101.
Abstract Розвиток економіки, укрупнення компаній, масштабів їх діяльності призводять до збільшення загроз і ризиків пов'язаних з їх функціонуванням. Однією з найбільших проблем у цьому напрямку є поява фактів корпоративного шахрайства, саме корпоративні злочини являють собою реальну і серйозну загрозу стабільності будь-якого бізнесу. Шахрайство та розкрадання матеріальної власності може призвести до суттєвих фінансових збитків. Тому надзвичайно важливим є впровадження заходів для запобігання, виявлення та розслідування фінансових злочинів і негайного реагування на протиправні дії. Метою написання статті є розкриття сутнісних характеристик поняття «forensic accounting» для обґрунтування його застосування суб’єктами господарювання в Україні з метою попередження шахрайства. У статті зазначено, що після масштабних шахрайських схем, корупції і фінансових махінацій зросла необхідність застосування forensic accounting як в усьому світі, так і Україні й про це свідчить інтерес практикуючих фахівців та наукової спільноти до дефініцій «forensic accounting» який проаналізовано з використанням інструменту Google Ngram Viewer (GNV) та надається статистика економічних злочинів. Проведено аналіз існуючих визначень дефініції «forensic accounting» та зазначено, що деякі фахівці ототожнюють поняття «forensic accounting» з «forensic audit». Наголошено, що forensic accounting - комплекс заходів системи контролю, які, з одного боку, спрямовані на запобігання вчинення протиправних дій, що здійснюються посадовими особами компанії, а також на припинення зловживання службовим становищем, а з іншого, - вони спрямовані на розслідування фактів шахрайства, внаслідок яких репутації компанії було завдано збитків або істотних фінансових втрат. Наводиться порівняльна характеристика аудиту та «forensic accounting». Доводиться, що forensic accounting є самостійною послугою в системі експертних послуг. Обґрунтовано необхідність його розвитку і застосування суб’єктами господарювання в Україні. Окреслено основні напрями forensic accounting, серед яких виділені запобігання та розслідування фактів шахрайства, супровід в судових провадження, корпоративні прогнозування, ІТ-технології розслідувань, дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Развитие экономики, укрупнение компаний, масштабов их деятельности приводят к увеличению угроз и рисков, связанных с их функционированием. Одной из самых больших проблем в этом направлении является появление фактов корпоративного мошенничества, именно корпоративные преступления представляют собой реальную и серьезную угрозу стабильности любого бизнеса. Мошенничество и хищение материальной собственности может привести к существенным финансовым убыткам. Поэтому чрезвычайно важным является внедрение мер по предотвращению, выявлению и расследованию финансовых преступлений и немедленного реагирования на противоправные действия. Целью написания статьи является раскрытие сущностных характеристик понятия «forensic accounting» для обоснования его применения субъектами хозяйствования в Украине с целью предупреждения мошенничества. В статье указано, что после масштабных мошеннических схем, коррупции и финансовых махинаций возросла необходимость применения forensic accounting как во всем мире, так и Украины и об этом свидетельствует интерес практикующих специалистов и научного сообщества к дефиниций «forensic accounting», проанализированый с использованием инструмента Google Ngram Viewer (GNV) и предоставляется статистика экономических преступлений. Проведен анализ существующих определений дефиниции «forensic accounting» и указано, что некоторые специалисты отождествляют понятие «forensic accounting» с «forensic audit». Отмечено, что forensic accounting - комплекс мероприятий системы контроля, которые, с одной стороны, направленны на предотвращение совершения противоправных действий, совершаемых должностными лицами компании, а также на прекращение злоупотребления служебным положением, а с другой, - они направлены на расследование фактов мошенничества, в результате которых репутации компании был нанесен ущерб или существенные финансовые потери. Приводится сравнительная характеристика аудита и «forensic accounting». Доказывается, что forensic accounting является самостоятельной услугой в системе экспертных услуг. Обоснована необходимость его развития и применения субъектами хозяйствования в Украине. Определены основные направления forensic accounting, среди которых выделены предотвращение и расследование фактов мошенничества, сопровождение в судебных производства, корпоративное прогнозирование, ИТ-технологии расследований, соблюдение требований антикоррупционного законодательства.
The development of the economy, the consolidation of companies, and their activities lead to increased threats and risks associated with their operation. One of the biggest problems in this direction is the emergence of facts of corporate fraud; it is corporate crimes that pose a real and serious threat to the stability of any business. Fraud and theft of tangible property can lead to significant financial losses. Therefore, it is crucial to implement measures to prevent, detect and investigate financial crimes and respond immediately to illegal actions. The purpose of writing this article is to reveal the essential characteristics of the concept of "forensic accounting" to justify its use by businesses in Ukraine to prevent fraud. The article notes that after large-scale fraudulent schemes, corruption and financial fraud, the need for forensic accounting has increased both worldwide and in Ukraine, as evidenced by the interest of practitioners and the scientific community in the definitions of "forensic accounting" analyzed using Google Ngram Viewer (GNV) and provides economic crime statistics. An analysis of the existing definitions of "forensic accounting" and noted that some experts identify the concept of "forensic accounting" with "forensic audit". It is emphasized that forensic accounting is a set of control system measures, which, on the one hand, are aimed at preventing illegal actions committed by company officials, as well as to stop the abuse of office. On the other hand - they are aimed at investigating fraud, resulting from which the company's reputation was caused damage or significant financial losses. The comparative characteristics of audit and "forensic accounting" are given. It turns out that forensic accounting is an independent service in the system of expert services. The necessity of its development and application by business entities in Ukraine is substantiated. The main directions of forensic accounting are outlined, among which the prevention and investigation of fraud, support in court proceedings, corporate forecasting, IT investigations, compliance with anti-corruption legislation are highlighted.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БіЕМ)

Views

Canada Canada
1
Germany Germany
1
Mauritius Mauritius
1
Singapore Singapore
1
South Africa South Africa
1
Ukraine Ukraine
88

Downloads

China China
94
Iran Iran
1
Ukraine Ukraine
84
United States United States
93

Files

File Size Format Downloads
Plikus_internal control.pdf 442,15 kB Adobe PDF 272

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.