Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85719
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Мотиви та бар’єри науково-дослідної діяльності в Сумському державному університеті
Authors Kostenko, Andriana Mykolaivna  
Svitailo, Nina Dmytrivna  
Yevsieieva, Hanna Volodymyrivna  
Keywords науково-дослідна діяльність
научно-исследовательская деятельность
scientific activity
внутрішні установки та мотиви
внутренние установки и мотивы
internal attitudes and motives
науково-педагогічні працівники
научно-педагогические работники
scientific and pedagogical workers
соціологічне опитування
социологический опрос
sociological survey
Type Technical Report
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85719
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Костенко А. М., Світайло Н. Д., Євсеєва Г. В. Мотиви та бар’єри науково-дослідної діяльності в Сумському державному університеті : аналітичний звіт. Суми : Сумський державний університет, 2021. 54 с.
Abstract Відповідно до стратегії розвитку, Сумський державний університет (далі – СумДУ) позиціонується як університет дослідницького типу якому притаманна органічна єдність наукового й навчального процесу . Проте попри високі показники науково-дослідної діяльності СумДУ , наявності широкого спектру механізмів стимулювання наукових досліджень , спостерігається тенденція до перевантаження науково-педагогічних працівників (далі – НПП), обмеження ресурсів для широкого залучення НПП до керівництва науково-дослідними роботами, складнощі при оцінці ефективності науково-дослідних центрів/лабораторій, тощо. Зазначені проблеми обумовлюють проведення дослідження щодо визначення мотивів та ключових бар’єрів (на рівні кафедр та університету), які обмежують науково-дослідну діяльність СумДУ. Дослідницька мета – визначити типи мотивів, які спонукають НПП СумДУ займатися науково-дослідною діяльністю та виявити ключові бар’єри (на рівні кафедр, університету), які обмежують зазначену діяльність. Практична мета – формування рекомендацій щодо вдосконалення організації науково-дослідної діяльності в СумДУ та нормативної бази за напрямом наукової діяльності (зокрема, положень щодо заохочення за результати наукових досліджень; вдосконалення організаційної структури та/або менеджменту). Завдання дослідження: - визначити кількісно-якісні показники внутрішніх установок, мотивів (ідентифікації, інтересу, матеріальний, самоствердження, негативний) НПП СумДУ щодо науково-дослідної діяльності; - оцінити механізми підтримки науково-дослідної діяльності на рівні кафедри та університету; - виявити бар’єри, що ускладнюють/унеможливлюють науково-дослідну діяльність серед НПП СумДУ. Дослідження проводилося Центром соціальних досліджень Сумського державного університету протягом червня-серпня 2021 року в межах "Ініціативи з розвитку університетських аналітичних центрів", яку впроваджує Міжнародний фонд "Відродження" в партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) та за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні, а також за підтримки проректора з наукової роботи СумДУ – Анатолія Чорноуса.
Согласно стратегии развития, Сумской государственный университет позиционируется как университет исследовательского типа обладающий органическое единство научного и учебного процесса. Однако несмотря на высокие показатели научно-исследовательской деятельности СумГУ, наличия широкого спектра механизмов стимулирования научных исследований, наблюдается тенденция к перегрузке научно-педагогических работников, ограничения ресурсов для широкого привлечения НПП к руководству научно-исследовательскими работами, сложности при оценке эффективности научно-исследовательских центров / лабораторий , тому подобное.Указанные проблемы обусловливают проведение исследования по определению мотивов и ключевых барьеров (на уровне кафедр и университета), которые ограничивают научно-исследовательскую деятельность СумГУ. Исследовательская цель - определить типы мотивов, побуждающих НПП СумГУ заниматься научно-исследовательской деятельностью и выявить ключевые барьеры (на уровне кафедр, университета), которые ограничивают указанную деятельность. Практическая цель - формирование рекомендаций по совершенствованию организации научно-исследовательской деятельности в СумГУ и нормативной базы по направлению научной деятельности (в частности, положений о поощрении за результаты научных исследований; совершенствование организационной структуры и / или менеджмента).
According to the development strategy, Sumy State University is positioned as a research-type university with an organic unity of the scientific and educational process. However, despite the high indicators of research activities of SSU, the presence of a wide range of mechanisms for stimulating scientific research, there is a tendency to overload scientific and pedagogical workers, limited resources for the wide involvement of NPPs in the management of research works, difficulties in assessing the effectiveness of research centers / laboratories, the like.These problems lead to research to determine the motives and key barriers (at the level of departments and the university) that limit the research activities of SSU. The research goal is to determine the types of motives that induce SSU NPP to engage in research activities and to identify key barriers (at the level of departments, university) that limit these activities.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

China China
1
Germany Germany
1
Netherlands Netherlands
188
Ukraine Ukraine
89
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
92

Downloads

Netherlands Netherlands
186
Ukraine Ukraine
90
United Kingdom United Kingdom
1

Files

File Size Format Downloads
Kostenko_scientific_activity_SumDU.pdf 2,78 MB Adobe PDF 277

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.