Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85940
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Fluctuations of trust in Ukrainian government: key measurement and assessment methods
Other Titles Коливання довіри до українського уряду: ключові методи вимірювання та оцінки
Authors Brychko, Maryna Mykhailivna  
Євдокимова, Б.Є.
ORCID http://orcid.org/0000-0002-9351-3280
Keywords довіра
доверие
trust
криза довіри
кризис доверия
trust crisis
уряд
правительство
government
поведінка економічних агентів
поведение экономических агентов
economic agents’ behavior
методи оцінювання довіри
методы оценка доверия
trust assessment
Type Conference Papers
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85940
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Brychko, M., Yevdokymova, B. Fluctuations of trust in Ukrainian government: key measurement and assessment methods. Socio-Economic Challenges : Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, Sumy, March 22–23, 2021 / edited by Prof., Dr. Vasilyeva Tetyana. – Sumy : Sumy State University, 2021. – P. 21-26.
Abstract Довіра є основоположним елементом соціального капіталу – ключовим фактором підтримки результатів добробуту, включаючи економічний розвиток. Дані кількох досліджень свідчать про те, що ця концепція є основою, на якій будується легітимність державних інституцій, і має вирішальне значення для підтримки соціальної згуртованості. Це також має вирішальне значення для успіху широкого кола державних політик, які залежать від поведінкових реакцій громадськості. Було продемонстровано, що довіра суспільства веде до більшої відповідності нормам та податковій системі. Необхідно підвищити довіру інвесторів і споживачів. Також довіра – це сукупність оцінок різноманітних процесів, що відбуваються в суспільстві, у соціально-економічній сфері, політиці, яка складається із задоволеності населення діяльністю влади щодо виконання її функцій. Більше того, відсутність довіри ставить під загрозу готовність громадян і бізнесу реагувати на державну політику та сприяти стійкому економічному відновленню.
Доверие - это фундаментальный элемент социального капитала, ключевой фактор достижения благополучия, включая экономическое развитие. Данные нескольких исследований показывают, что эта концепция является фундаментом, на котором строится легитимность государственных институтов, и имеет решающее значение для поддержания социальной сплоченности. Это также имеет решающее значение для успеха широкого спектра государственной политики, которая зависит от поведенческой реакции населения. Было продемонстрировано, что общественное доверие ведет к более строгому соблюдению нормативных требований и налоговой системы. Это необходимо для повышения доверия инвесторов и потребителей. Также доверие - это совокупность оценок различных процессов, происходящих в обществе, в социально-экономической сфере, политике, заключающаяся в удовлетворении общественностью действий государства по выполнению своих функций. Более того, отсутствие доверия подрывает готовность граждан и бизнеса реагировать на государственную политику и способствовать устойчивому экономическому восстановлению.
Trust is a fundamental element of social capital – a key contributor to sustaining well-being outcomes, including economic development. Data from several studies suggest that this concept is the foundation upon which public institutions' legitimacy is built and is crucial for maintaining social cohesion. It is also crucial for the success of a wide range of public policies that depend on the public's behavioral responses. It has been demonstrated that public trust leads to greater compliance with regulations and the tax system. It is necessary to increase the confidence of investors and consumers. Also, trust is a set of assessments of various processes taking place in society, in the socio-economic sphere, policy, which consists of public satisfaction with the government's activities to perform its functions. Moreover, lack of trust compromises citizens' and businesses ' willingness to respond to public policies and contribute to a sustainable economic recovery.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БіЕМ)

Views

Bulgaria Bulgaria
1
Canada Canada
1
China China
1339
Finland Finland
1
France France
1955990832
Germany Germany
97910
Indonesia Indonesia
1
Ireland Ireland
3658471
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
1
Netherlands Netherlands
1955990834
Norway Norway
1
Philippines Philippines
1
Singapore Singapore
-1148956895
Sweden Sweden
1
Turkey Turkey
11177
Ukraine Ukraine
316926057
United Kingdom United Kingdom
101325967
United States United States
1515277854
Unknown Country Unknown Country
18688916
Vietnam Vietnam
3129

Downloads

Finland Finland
1
France France
1
Germany Germany
18688914
Indonesia Indonesia
168549
Lithuania Lithuania
1
Mexico Mexico
1
Netherlands Netherlands
27276
Philippines Philippines
111
Spain Spain
1
Sweden Sweden
27271
Thailand Thailand
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
1515277854
United Kingdom United Kingdom
97910
United States United States
424048305
Unknown Country Unknown Country
224
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Brychko_Fluctuations_of_trust.pdf 125,29 kB Adobe PDF 1958336422

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.