Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86171
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Система факторів, формуючих інноваційну сприйнятливість підприємств до технологій нетрадиційної відновлюваної енергетики
Other Titles System of factorsforming innovative acceptance of enterprises to non-conventional renewable energy
Authors Бабенко, В.О.
Коняєва, Є.Г.
Горбунов, Л.О.
Олійник, Ю.О.
Keywords інноваційна сприйнятливість підприємства
технології нетрадиційно відновлюваної енергетики
innovative susceptibility of the enterprise
non-conventional renewable energy technologies
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86171
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Бабенко, В. О., Коняєва, Є. Г., Горбунов, Л. О., Олійник, Ю. О. Система факторів, формуючих інноваційну сприйнятливість підприємств до технологій нетрадиційної відновлюваної енергетики // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2021. № 4. С. 15−22. DOI: 10.21272/1817-9215.2021.4-2
Abstract На наш погляд, реалізацію потенціалу інновації на конкретному підприємстві може забезпечити комплекс факторів, що формують підсумкову готовність підприємства до впровадження інновацій у свою систему господарювання. До них можна зарахувати матеріально-технічні, організаційно-управлінські, фінансові чинники, готовність персоналу сприймати інновації тощо. Наявність даних умов дозволяє повною мірою виявляти та реалізовувати потенціал інновації. Недоліки у розвитку деяких чинників знижують ефективність реалізації потенціалу, аж до несприйняття підприємством різних інноваційних припущень. Виходячи з цього, на наш погляд, проблема формування соціально-економічних та організаційновиробничих умов сприйняття потенціалу інновацій в Україні розроблена недостатньо, тоді як інноваційна сприйнятливість є основою для становлення інноваційно-інформаційного устрою сучасного виробництва, яке має готувати відповідні умови для ефективної реалізації інновацій. Відповідно, інноваційна сприйнятливість є результуючим вектором комплексу умов ефективної реалізації інновацій. На наш погляд, інноваційна сприйнятливість підприємства як соціально-економічна категорія потребує особливої уваги з погляду як теоретичної розробки, так і взаємопов'язаних із цим методичних підходів її реалізації, які необхідні для формування інструментарію ефективної діяльності інноваційного підприємства. У даному досліджені розроблена комплексна система взаємодії факторів в процесі формування інноваційної сприйнятливості підприємств до технологій нетрадиційно відновлюваної енергетики, проведено аналіз системи чинників, що впливають на інноваційну сприйнятливість до нетрадиційно відновлюваної енергетики для підприємств і організацій. Представлені чинники надають комплексний вплив на інноваційну сприйнятливість підприємства до нетрадиційно відновлюваної енергетики. При цьому позитивний вплив виникає за умови синергетичного потенціалу, що взаємодоповнює взаємодію даних факторів.
In our opinion, the realization of the potential of innovation in a particular enterprise can provide a set of factors that shape the final readiness of the enterprise to implement innovations in its management system. These include logistical, organizational and managerial, financial factors, staff willingness to accept innovations and more. The presence of these conditions allows to fully identify and realize the potential of innovation. Deficiencies in the development of some factors reduce the effectiveness of the implementation of the potential, up to the rejection of the enterprise of various innovative assumptions. Based on this, in our opinion, the problem of forming socioeconomic and organizational-production conditions of perception of innovation potential in Ukraine is insufficiently developed, while innovation susceptibility is the basis for the formation of innovation and information system of modern production, which should prepare appropriate conditions for effective innovation. . Accordingly, innovation susceptibility is the resulting vector of a set of conditions for effective implementation of innovations. In our opinion, the innovative susceptibility of the enterprise as a socio-economic category requires special attention in terms of both theoretical development and related methodological approaches to its implementation, which are necessary for the formation of tools for effective operation of innovative enterprises. In the given research the complex system of interaction of factors in the course of formation of innovative susceptibility of the enterprises to non-conventional renewable energy technologies is developed, the system of the factors influencing innovative susceptibility to non-conventional renewable energy for the enterprises and the organizations is analyzed. The presented factors have a complex impact on the innovative susceptibility of the enterprise to non-conventional renewable energy. In this case, the positive impact arises under the condition of synergetic potential, which complements the interaction of these factors.
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views

Ukraine Ukraine
252

Downloads

Ukraine Ukraine
253

Files

File Size Format Downloads
Babenko_renewable_energy_technologies.pdf 392,85 kB Adobe PDF 253

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.