Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86177
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Теоретико-правові аспекти використання реклами як об’єкта авторського права
Authors Utkina, Maryna Serhiivna  
Коваленко, Є.В.
Keywords авторське право
авторское право
copyright
об’єкт авторського права
объект авторского права
object of copyright
реклама
advertising
рекламна продукція
рекламная продукция
advertising products
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86177
Publisher Запорізький національний університет
License Copyright not evaluated
Citation Коваленко Д. О., Уткіна М. С. Теоретико-правові аспекти використання реклами як об’єкта авторського права // Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 1. С. 32-34.
Abstract Світ розвивається швидкими темпами, оволодіваючи новими технологіями, освоюючи нові професії та даючи нові можливості. Масштаби прогресу потребують відповідних моделей його забезпечення та просування. Сьогодні будь-яка діяльність не обходиться без розширення своїх меж і популяризації серед населення. Основним сучасним методом просування послуг, продукції, діяльності та будь-якого інформування є реклама. Нині ця сфера має широке розгалуження, що полягає у різних видах реалізації реклами та сферах її застосування. Реклама – це безмежна платформа, у реалізації якої використовуються різноманітні об’єкти інтелектуальної власності, що, у свою чергу, потребують відповідного законодавчо правильного застосування та регламентації. Рекламна інформація націлена на формування чи підтримку інтересу до осіб, які згадуються в ній, і (чи) продукції, сприяє реалізації продукції, впливає на потенційних споживачів реклами, формує в них певне уявлення про конкретних фізичних і юридичних осіб, спрямована на невизначене коло споживачів. Отже, одержання прибутку є метою не реклами, а рекламодавця, для здійснення якої він поширює рекламну інформацію, тобто здійснює рекламну діяльність. Тому мета реклами призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їхній інтерес до такої особи чи сприяння продажу, купівлі, оренді товару, або спрямована на досягнення соціального результату бажаного для рекламодавців. Через потреби суспільства й основні засади рекламної індустрії, її популярність і необхідність у сучасному суспільстві актуалізується питання щодо окремих аспектів реалізації рекламної діяльності. У контексті здійснення своєї діяльності рекламісти або особи, які займаються таким просуванням, допускають значних помилок, зокрема щодо реалізації свого продукту за допомогою залучення різних видів об’єктів інтелектуальної власності. Здебільшого такі помилки трактуються як порушення права інтелектуальної власності. З огляду на це тематика є актуальною та становить предмет дослідження для науково-дослідної роботи. У статті було проаналізовано поняття реклами як виду інформації, визначено та проаналізовано її ознаки та законодавчі вимоги до реклами як виду інформації. Автори визначили рекламну продукцію як об’єкт авторського права. Також було проаналізовано нормативно-правову базу становлення у сфері правового регулювання реклами.
Мир развивается быстрыми темпами, овладевая новыми технологиями, осваивая новые профессии и предоставляя новые возможности. Масштабы прогресса нуждаются в cоответствующих моделях его обеспечения и продвижения. Сегодня какая-либо деятельность не обходится без расширения своих границ и популяризации среди населения. Основным cовременным методом продвижения услуг, продукции, деятельности и любого информирование есть реклама. В настоящее время эта сфера имеет широкую ветвь, которая заключается в различных видах реализации рекламы и сферах ее применения. Реклама – это безграничная платформа, в реализации которой используются разнообразные объекты интеллектуальной собственности, в свою очередь, нуждаются в соответствующем законодательно правильном применении и регламентации. Рекламная информация нацелена на формирование или поддержание интереса к упоминаемым в ней лицам и (или) продукции способствует реализации продукции, влияет на потенциальных потребителей рекламы, формирует в них определенное представление о конкретных физических и юридических лицах, направленное на неопределенный круг потребителей. Итак, получение прибыли является целью не рекламы, а рекламодателя, для осуществления которой он распространяет рекламную информацию, то есть осуществляет рекламную деятельность. Поэтому цель рекламы предназначена сформировать или поддержать осведомленность потребителей рекламы и их интерес к такому лицу или содействие продаже, покупке, аренде товара или направлена ​​на достижение социального результата желаемого для рекламодателей. Из-за нужд общества и основные принципы рекламной индустрии, ее популярность и необходимость в современном обществе актуализируется вопрос отдельных аспектов реализации рекламной деятельности. В контексте осуществления своей деятельности рекламисты или лица, занимающиеся таким продвижением, допускают значительные ошибки, в частности по реализации своего продукта посредством привлечения различных видов интеллектуальных объектов. собственности. В большинстве своем такие ошибки трактуются как нарушение права интеллектуальной собственности. В связи с этим тематика актуальна и составляет предмет исследования научно-исследовательской работы. В статье было проанализировано понятие рекламы как вида информации, определены и проанализированы ее признаки и требования к рекламе как виду информации. Авторы определили рекламную продукцию как объект авторского права. Также была проанализирована нормативно-правовая база становления в сфере правового регулирования рекламы
The world is developing rapidly, mastering new technologies, mastering new professions and providing new opportunities. The scale of progress requires appropriate models for its provision and promotion. Today, any activity is not without expanding its boundaries and popularization among the population. The main modern method of promoting services, products, activities and any information is advertising. Currently, this area has a wide range, which consists of different types of advertising and areas of its application. Advertising is a limitless platform, in the implementation of which various objects of intellectual property are used, which, in turn, require appropriate legal application and regulation. Advertising information is aimed at forming or maintaining interest in the persons mentioned in it, and (or) products, promotes sales, affects potential consumers of advertising, forms in them a certain idea of specific individuals and legal entities, aimed at an indefinite range of consumers. Thus,making a profit is not the purpose of advertising, and the advertiser for which he disseminates advertising information, ie carries out advertising activities. Therefore, the purpose of advertising is designed to form or maintain awareness of consumers of advertising and their interest in such a person or to promote the sale, purchase, rental of goods, or aimed at achieving the social result desired by advertisers. Taking into account the needs of society and the basic principles of the advertising industry, its popularity and necessity in modern society, the question of certain aspects of the implementation of advertising activities is relevant. In the context of their activities, advertisers or persons engaged in this type of promotion make significant mistakes. In particular, the sale of your product through the involvement of various types of intellectual property. In most cases, such errors are treated as infringements of intellectual property rights. In view of this, the topic is relevant and is the subject of research for research work. The article analyzes the concept of advertising as a type of information, identifies and analyzes its features and legal requirements for advertising as a type of information. Authors have identified promotional products as copyrighted. The normative-legal base of formation in the field of legal regulation of advertising was also analyzed.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

China China
569
Finland Finland
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
571
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
282
Unknown Country Unknown Country
1

Downloads

Finland Finland
1
Ukraine Ukraine
572
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Utkina_copyright.pdf 391,62 kB Adobe PDF 575

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.