Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86178
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Щодо електронних послуг в Україні: юридична природа, ознаки та принципи
Authors Utkina, Maryna Serhiivna  
Харченко, А.Л.
Keywords електронні послуги
электронные услуги
electronic services
предоставление электронных услуг
надання електронних послуг
provision of electronic services
послуга
услуга
service
принципи реалізації електронних послуг
принципы реализации электронных услуг
principles of realization of electronic services.
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86178
Publisher Видавничий дім "Гельветика"
License Copyright not evaluated
Citation Харченко А. Л., Уткіна М. С. Щодо електронних послуг в Україні: юридична природа, ознаки та принципи // Прикарпатський юридичний вісник. 2021. № 1. С.80-84.
Abstract У статті охарактеризовано доктринальні та нормативні підходи до визначення таких понять, як «послуга» та «електронна послуга». У контексті реформ, що мають місце в Україні, необхідно наголосити на тому, що одним із напрямів діяльності Уряду є створення цифрової держави шляхом цифровізації послуг. Авторами виокремлено основні ознаки реалізації електронних послуг з урахуванням трактування цієї категорії. Зазначено, що, аналізуючи принципи надання електронних послуг, було визначено, що стаття 4 Закону України «Про адмі- ністративні послуги» містить перелік загальних принципів надання електронних послуг. Цей закон варто розглядати у зв’язку із тим, що принципи надання електронних послуг становлять собою сукупність міжгалузевих принципів правової та управлінських сфер. До загальних належать принципи: 1) верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності; 2) стабільності; 3) рівності перед законом; 4) відкритості та прозорості; 5) оперативності та своєчасності; 6) доступності інформації про надання електронних послуг; 7) захищеності персональних даних; 8) раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання електронних послуг; 9) неупередженості та справедливості; 10) доступності та зручності для суб’єктів звернень. Спеціальні принципи надання електронних послуг мають бути спрямовані на досягнення таких фундаментальних цілей, як підтримка балансу між інтересами держави й інтересами скаржників та підвищення довіри таких органів до діяльності адміністративних та державних органів влади. Автори зазначили, що до таких представники наукової спільноти відносять принципи: безперервності, результативності, професійності, відповідальності; єдності, підпорядкованості, територіально-галузевий та зонально-предметний; своєчасності, зручності, доступності, мовчазної згоди.
В статье охарактеризованы доктринальные и нормативные подходы к определению таких понятий, как услуга и электронная услуга. В контексте реформ, которые имеют место в Украине, необходимо отметить, что одним из направлений деятельности Правительства является создание цифрового государства путем цифровизации услуг. Авторами выделены основные признаки реализации электронных услуг с учетом трактовки этой категории. Отмечено, что анализируя принципы предоставления электронных услуг, было определено, что статья 4 Закона Украины «Об административных услугах» содержит перечень общих принципов предоставления электронных услуг. Этот закон следует рассматривать в связи с тем, что принципы предоставления электронных услуг составляют совокупность межотраслевых принципов правовой и управленческих сфер. К общим относятся принципы: 1) верховенства права, включая законность и юридическую определенность; 2) стабильности; 3) равенства перед законом; 4) открытости и прозрачности; 5) оперативности и своевременности; 6) доступности информации о предоставлении электронных услуг; 7) защищенности персональных данных; 8) рациональная минимизация количества документов и процедурных действий, требуемых для получения электронных услуг; 9) беспристрастности и справедливости; 10) доступность и удобство для субъектов обращений. Специальные принципы предоставления электронных услуг должны быть направлены на достижение таких фундаментальных целей как поддержание баланса между интересами государства и интересами жалобщиков и повышение доверия таких органов к деятельности административных и государственных органов власти. Авторы отметили, что к таким представителям научного сообщества относят принципы: непрерывности, результативности, профессиональности, ответственности; единства, подчиненности, территориально-отраслевой и зонально-предметный; своевременности, удобства, доступности, молчаливого согласия.
The article describes doctrinal and normative approaches to the definition of such concepts as "service" and "electronic service". In the context of the reforms taking place in Ukraine, it should be emphasized that one of the activities of the Government is to create a digital state through the digitalization of services. The authors highlight the main features of the implementation of electronic services, taking into account the interpretation of this category. It is noted that, analyzing the principles of providing electronic services, it was determined that Article 4 of the Law of Ukraine "On Administrative Services" contains a list of general principles of providing electronic services. This law should be considered in connection with the fact that the principles of providing electronic services are a set of intersectoral principles of legal and administrative spheres. The general principles include: 1) the rule of law, including legality and legal certainty; 2) stability; 3) equality before the law; 4) openness and transparency; 5) efficiency and timeliness; 6) availability of information on the provision of electronic services; 7) protection of personal data; 8) rational minimization of the number of documents and procedural actions required to obtain electronic services; 9) impartiality and justice; 10) accessibility and convenience for the subjects of appeals. The special principles for the provision of electronic services should be aimed at achieving such fundamental goals as maintaining a balance between the interests of the state and the interests of complainants and increasing the confidence of such bodies in the activities of administrative and public authorities. The authors noted that such representatives of the scientific community include the principles of: continuity, efficiency, professionalism, responsibility; unity, subordination, territorial-branch and zonal-subject; timeliness, convenience, accessibility, tacit consent.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Ukraine Ukraine
286

Downloads

Ukraine Ukraine
285

Files

File Size Format Downloads
Utkina_service.pdf 103,37 kB Adobe PDF 285

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.