Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86180
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Людський капітал та інноваційний розвиток в умовах цифрової економіки
Authors Plikus, Iryna Yosypivna  
Keywords людський капітал
человеческий капитал
human capital
інновації
инновации
innovation
цифрова економіка
цифровая экономика
digital economy
Type Book chapter
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86180
Publisher Класичний приватний університет
License Copyright not evaluated
Citation Плікус І. Й. Людський капітал та інноваційний розвиток в умовах цифрової економіки. Цифрова економіка як фактор економічного зростання держави: колективна монографія / за заг. ред. О. Л. Гальцової. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2021. С.298-325.
Abstract Цифрова економіка потребує нових фахівців з іншими навичками та компетенціями. В цих умовах вирішальне значення набуває розвиток людського капіталу, ключовими факторами, що сприяють цьому є освіта та навчання. Проведений порівняльний аналіз стану України відносно світового рівня, на основі міжнародних індексів, дозволив констатувати, що Україна має освітній та науковий потенціал здатний продукувати інноваційний розвиток в умовах цифрової економіки, проте є взаємопов'язані проблеми. Обґрунтовано, що інвестування в науку і освіту веде до відтворення людського капіталу, який є базою для інноваційного розвитку та становлення цифрової економіки. Проведений порівняльний аналіз індексу інновацій та індексу людського розвитку в динаміці для різних країн світу вказав на наявність тісного взаємозв'язку рівня розвитку людського капіталу та інноваційного розвитку країн, а також довів, що чим вище в країні розвиток людського капіталу, тим вищий рівень її інноваційного розвитку і більше вона схильна до створення нових технологій. Для виявлення залежності між рівнем розвитку людського капіталу в країні і рівнем інвестуванням в освіту проведено порівняльний аналіз індексу освіти в різних країнах світу, який підтвердив наявність тісного взаємозв'язку рівня розвитку людського капіталу та інвестуванням в освіту та довів, що чим вище в країні рівень інвестуванням в освіту, тим вищий індекс освіти і більше країна схильна до розвитку людського капіталу. Проведено аналіз фінансування освіти та науки в Україні та різних країнах світу та обґрунтовано, що рівень розвитку вищої освіти визначається рівнем розвитку науки. Зазначено, що формування людського капіталу напряму пов’язано з бізнесом. Досліджена роль дослідницьких університетів у формуванні людського капіталу, які забезпечують зв’язок між наукою, бізнесом і освітою.
Цифровая экономика нуждается в новых специалистах с другими навыками и компетенциями. В этих условиях решающее значение приобретает развитие человеческого капитала, ключевыми факторами, способствующими этому являются образование. Проведенный сравнительный анализ состояния Украины относительно мирового уровня, на основе международных индексов, позволил констатировать, что Украина имеет образовательный и научный потенциал, способный продуцировать инновационное развитие в условиях цифровой экономики, однако имеются взаимосвязаны проблемы. Обосновано, что инвестирование в науку и образование ведет к воспроизводству человеческого капитала, являющегося базой для инновационного развития и становления цифровой экономики. Проведенный сравнительный анализ индекса инноваций и индекса человеческого развития в динамике для разных стран мира показал наличие тесной взаимосвязи уровня развития человеческого капитала и инновационного развития стран, а также доказал, что чем выше в стране развитие человеческого капитала, тем выше уровень ее инновационного развития. и более она подвержена созданию новых технологий. Для выявления зависимости между уровнем развития человеческого капитала в стране и уровнем инвестирования в образование проведен сравнительный анализ индекса образования в разных странах мира, который подтвердил наличие тесной взаимосвязи уровня развития человеческого капитала и инвестированием в образование и доказал, что чем выше в стране уровень инвестирования в образование, тем выше индекс образования и больше страна подвержена развитию человеческого капитала. Проведен анализ финансирования образования и науки в Украине и в разных странах мира и обосновано, что уровень развития высшего образования определяется уровнем развития науки. Отмечено, что формирование человеческого капитала напрямую связано с бизнесом. Исследована роль исследовательских университетов в формировании человеческого капитала, обеспечивающих связь между наукой, бизнесом и образованием.
The digital economy needs new specialists with different skills and competencies. In these conditions, the development of human capital becomes crucial, the key factors contributing to this are education. A comparative analysis of the state of Ukraine relative to the world level, based on international indices, made it possible to state that Ukraine has educational and scientific potential capable of producing innovative development in a digital economy, but there are interrelated problems. It has been substantiated that investment in science and education leads to the reproduction of human capital, which is the basis for innovative development and the formation of the digital economy. The comparative analysis of the innovation index and the human development index in dynamics for different countries of the world showed the presence of a close relationship between the level of human capital development and the innovative development of countries, and also proved that the higher the development of human capital in a country, the higher the level of its innovative development. and it is more susceptible to the creation of new technologies. To identify the relationship between the level of human capital development in the country and the level of investment in education, a comparative analysis of the education index in different countries of the world was carried out, which confirmed the presence of a close relationship between the level of human capital development and investment in education and proved that the higher the level of investment in education in the country , the higher the education index and the more the country is exposed to the development of human capital. The analysis of financing of education and science in Ukraine and in different countries of the world is carried out and it is substantiated that the level of development of higher education is determined by the level of development of science. It is noted that the formation of human capital is directly related to business. The role of research universities in the formation of human capital, providing a link between science, business and education, has been investigated.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БіЕМ)

Views

Ukraine Ukraine
253

Downloads

Ukraine Ukraine
217

Files

File Size Format Downloads
Plikus_human capital.pdf 362,18 kB Adobe PDF 217

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.