Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86184
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Механізм «зелених» аукціонів для управління розвитком відновлюваної енергетики: передумови впровадження та особливості функціонування в Україні
Authors Kurbatova, Tetiana Oleksandrivna
Трипольська, Г.С.
Письменна, У.Є.
Гирченко, Є.В.
Romaniuk, Yaroslavna Serhiivna
Keywords відновлювана енергетика
возобновляемая энергетика
renewable energy
електроенергія
электроенергия
electricity
державне управління
государственное управление
public administration
механізм "зелених" аукціонів
механизм "зелёных" аукционов
‘green’ auctions mechanism
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86184
Publisher
License Copyright not evaluated
Citation Механізм «зелених» аукціонів для управління розвитком відновлюваної енергетики: передумови впровадження та особливості функціонування в Україні / Курбатова Т. О. та ін. // Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 10. https://doi.org/10.32702/2307-2156-2021.10.30.
Abstract У статті досліджено тенденції розвитку відновлюваної енергетики в Україні у 2016-2020 роках. Доведено, що впроваджені механізми державної підтримки обумовили динамічну розбудову генеруючих об’єктів відновлюваної енергетики. Водночас стрімке зростання частки електроенергії з відновлюваних енергетичних ресурсів в кінцевому енергоспоживанні країни спровокувало низку проблем в енергетичному секторі, які посилилися в умовах зміни попиту на електроенергію під час пандемії COVID-19. Основними викликами стали підвищення тарифів на електроенергію для кінцевих споживачів та труднощі з балансуванням Об’єднаної Енергетичної Системи України. Зазначені проблеми поставили під загрозу подальший розвиток відновлюваної енергетики та обумовили перегляд наявної моделі стимулювання її розвитку, зокрема шляхом впровадження механізму «зелених» аукціонів. У статті проаналізовано теоретичні аспекти механізму «зелених» аукціонів, передумови його впровадження та практику застосування в країнах світу. Розглянуто особливості функціонування механізму «зелених» аукціонів в Україні, зокрема визначено суб’єктів господарювання, для яких участь в «зелених» аукціонах є обов’язковою, параметри формування аукціонної ціни відповідно до рівня використання обладнання українського виробництва при реалізації проєктів відновлюваної енергетики, критерій визначення переможців конкурсного відбору тощо. Зазначено індикативні річні квоти підтримки розвитку відновлюваної енергетики в рамках механізму «зелених» аукціонів на 2021-2020 роки та умови, за яких вони можуть бути переглянуті. Окреслено переваги механізму «зелених» аукціонів, до основних з яких належать створення умов для конкуренції між учасниками ринку відновлюваної енергетики, законодавчо встановлений механізм формування річних квот та фіксований термін дії схеми підтримки. Зазначено недоліки механізму «зелених» аукціонів, зокрема ризик відмови від реалізації проєктів «зеленої» енергетики інвесторами через низьку аукціонну ціну та загрозу монополізації/олігополізації ринку відновлюваної енергетики.
The paper examines the trends in renewable energy development in Ukraine in 2016-2020. It is proved that the implemented state support mechanisms have led to the dynamic development of renewable energy facilities. At the same time, the rapid growth of the share of electricity from renewable energy sources in the country’s final energy consumption has provoked some problems in the energy sector, which intensified in the context of changing demand for electricity during the COVID-19 pandemic. The main challenges were the increase in electricity tariffs for final consumers and the difficulties in balancing the United Energy System of Ukraine. These problems have jeopardized the further development of renewable energy and led to a revision of the existing model for stimulation of its growth, in particular through the introduction of the “green” auctions mechanism. The paper analyzes the theoretical aspects of the “green” auctions mechanism, the prerequisites of its implementation, and the practice of application in countries of the world. It is considered the features of functioning the “green” auctions mechanism in Ukraine, in particular, business entities for which participation in “green” auctions is obligatory, parameters of formation of the auction price according to the level of using the equipment of the Ukrainian production during renewable energy projects implementation, a criterion for determining the winners of the competitive selection. Indicative annual quotas to support renewable energy development under the “green” auctions mechanism for 2021-2020 and the conditions under which they can be revised are indicated. The advantages of the “green” auctions mechanism, the main of which include the creation of conditions for competition between participants of the renewable energy market, the mechanism of formation of annual quotas, and the fixed term of the support scheme, are outlined. The shortcomings of the “green” auctions mechanism are noted, particularly the risk of rejection of “green” energy projects implementation by investors due to the low auction price and the threat of monopolization/oligopolization of the renewable energy market.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БіЕМ)

Views

Ukraine Ukraine
210

Downloads

Ukraine Ukraine
209

Files

File Size Format Downloads
Kurbatova_renewable energy.pdf 881,76 kB Adobe PDF 209

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.