Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86195
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Strengthening the economic security of the country: optimization of the financial monitoring procedure
Authors Lieonov, Serhii Viacheslavovych  
Lyeonov, Serhiy Viacheslavovych
Boiko, Anton Oleksandrovych  
Boyko, Anton Oleksandrovych
Keywords фінансовий моніторинг
финансовый мониторинг
financial monitoring
економічна кібербезпека
экономическая кибербезопасность
economic cybersecurity
рівень фінансової безпеки країни
уровень финансовой безопасности страны
the level of financial security of the country
нормативно-правове забезпечення
нормативно-правовое обеспечение
regulatory support
автоматизований модуль внутрішнього фінансового моніторингу економічних агентів
автоматизированный модуль внутреннего финансового мониторинга экономических агентов
an automated module of internal financial monitoring of economic agents
Type Monograph
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86195
Publisher Publishing House: Centre of Sociological Research. Szczecin, Poland
License Copyright not evaluated
Citation Strengthening the economic security of the country: optimization of the financial monitoring procedure: monograph / edited by S.Lyeonov, A. Boyko, V. Koibichuk. Publishing House: Centre of Sociological Research. Szczecin, Poland 2021. 178 p. https//doi.org/10.14254/978-83-959336-7-7/2021
Abstract Монографія містить результати в розрізі трьох площин: економіко-політичного забезпечення процедур фінансового моніторингу для протидії відмивання кримінальних доходів та організації кібербезпеки фінансово-інформаційної сфери; економіко-аналітичного забезпечення щодо визначення рівня фінансової безпеки для 102 країн світу; інформаційного забезпечення процедур фінансового моніторингу (на прикладі України). Узагальнюючий аналіз діючих систем фінансового моніторингу для протидії відмивання кримінальних доходів та передбачення кібершахрайств представлено для країн-членів Європейського Союзу, а також Сполучених Штатів Америки, України. З метою визначення рівня фінансовиї безпеки в роботі проведено комплексний аналіз значень окремих індикаторів, що здійснють вплив на прозорість фінансової системи та характеризують можливість використання соціально-економічних об’єктів, особливо таких, як банківські установи, фінансові установі, бізнес-організації, компанії для відмивання кримінальних доходів. А також сформовано інтегральний рейтинговий показник, який відображає рівень безпеки конкретної країни (дуже високий, високий, середній, низький, дуже низький). З метою детального аналізу фінансових транзакцій та дослідження особливостей фінансових систем між групами країн світу, здійснено кластерний аналіз, результатами якого є розподіл 102 країн світу, які досліджуються групою розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF), на 10 груп, статистично підтверджений інструментами дисперсійного аналізу та протоколом агломерації. В розрізі інформаційної площини розроблено автоматизований модуль для внутрішнього фінмоніторингу економічних агентів відповідно до діючого законодавства України за допомогою програмного забезпечення Bizagi Studio та нотації BPMN 2.0. Модуль містить моделі бізнес-процесів для виявлення ознак залучення у процеси легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом: 1) багатьох параметрів діяльності різних економічних агентів; 2) платежів через систему «Клієнт-Банк» (передбачає блокування користувача у випадку відсутності джерела доходів та документів, які підтверджують законність транзакції); 3) операцій фінпосередників (перевірка за критеріями, регламентованими загальнодержавними нормативними актами, рекомендаціями FATF або визначеними самим суб’єктом фінмоніторингу); 4) осіб, які здійснюють фінансові операції (автоматизована ідентифікація та верифікація клієнтів щодо здійснення ними незаконних операцій, зміни ними наданих даних, достовірності наданої ними інформації тощо). Алгоритмічне забезпечення цієї інформаційної системи створено із використання елементів машинної бізнес-логіки, структури бази-даних, псевдокоду, блок-схем роботи програм. Крім того, розроблений модуль передбачає інтеграцію результатів внутрішнього моніторингу із автоматизованою системою державного фінансового моніторингу.
Монография содержит результаты в разрезе трех плоскостей: экономико-политического обеспечения процедур финансового мониторинга для противодействия отмыванию криминальных доходов и организации кибербезопасности финансово-информационной сферы; экономико-аналитического обеспечения определения уровня финансовой безопасности для 102 стран мира; информационное обеспечение процедур финансового мониторинга (на примере Украины). Обобщающий анализ действующих систем финансового мониторинга по противодействию отмыванию криминальных доходов и предвидению кибермошенничеств представлен для стран-членов Европейского Союза, а также Соединенных Штатов Америки, Украины. С целью определения уровня финансовой безопасности в работе проведен комплексный анализ значений отдельных индикаторов, оказывающих влияние на прозрачность финансовой системы и характеризующих возможность использования социально-экономических объектов, особенно таких как банковские учреждения, финансовые учреждения, бизнес-организации, компании для отмывания. уголовных доходов. А также сформирован интегральный рейтинговый показатель, отражающий уровень безопасности конкретной страны (очень высокий, высокий, средний, низкий, очень низкий). С целью детального анализа финансовых транзакций и исследования особенностей финансовых систем между группами стран мира, проведен кластерный анализ, результатами которого является распределение 102 стран мира, исследуемых группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), на 10 групп, статистически подтвержденный инструментами дисперсионного анализу и протоколами агломерации. В разрезе информационной плоскости разработан автоматизированный модуль для внутреннего финмониторинга экономических агентов в соответствии с действующим законодательством Украины с помощью программного обеспечения Bizagi Studio и нотации BPMN 2.0. Модуль содержит модели бизнес-процессов для выявления признаков вовлечения в процессы легализации средств, полученных преступным путем: 1) многих параметров деятельности разных экономических агентов; 2) платежей через систему «Клиент-Банк» (предусматривает блокировку пользователя в случае отсутствия источника доходов и документов, подтверждающих законность транзакции); 3) операций финпосредников (проверка по критериям, регламентированным общегосударственными нормативными актами, рекомендациями FATF или определенными самим субъектом финмониторинга); 4) лиц, осуществляющих финансовые операции (автоматизированная идентификация и верификация клиентов по осуществлению ими незаконных операций, изменению ими предоставленных данных, достоверности предоставленной ими информации и т.п.). Алгоритмическое обеспечение этой информационной системы создано с использованием элементов машинной бизнес-логики, структуры базы данных, псевдокода, блок-схем работы программ. Кроме того, разработанный модуль подразумевает интеграцию результатов внутреннего мониторинга с автоматизированной системой государственного финансового мониторинга.
The monograph contains the results in terms of three areas: economic and political support of financial monitoring procedures to combat money laundering and the organization of cybersecurity of the financial and information sphere; economic and analytical support to determine the level of financial security for 102 countries; information support of financial monitoring procedures (the evidence from Ukraine). A generalized analysis of the current financial monitoring systems for combating money laundering and prevention of cyber fraud is presented for the member states of the European Union, as well as the United States of America and Ukraine. In order to determine the level of financial security, a comprehensive analysis of the values of individual indicators that affect the transparency of the financial system and characterize the possibility of using socio-economic facilities, especially such as banking institutions, financial institutions, business organizations, laundering companies criminal proceeds. And, also, an integral rating indicator was formed, reflecting the level of security of a particular country (very high, high, medium, low, very low). For the purpose of a detailed analysis of financial transactions and the study of the features of financial systems between groups of countries of the world, a cluster analysis was carried out, the results of which are the distribution of 102 countries of the world, which are studied by the Financial Action Task Force (FATF), into 10 groups, statistically confirmed by dispersion instruments. analysis and agglomeration protocol. In terms of the information plane, an automated module for internal financial monitoring of economic agents has been developed in accordance with the current legislation of Ukraine using Bizagi Studio software and BPMN 2.0 notation. The module contains models of business processes to identify signs of involvement in the process of money laundering: 1) many parameters of various economic agents; 2) payments through the system “Client-Bank” (provides blocking the user in the absence of a source of income and documents confirming the legality of the transaction); 3) operations of financial intermediaries (verification according to the criteria regulated by national regulations, FATF recommendations or determined by the financial monitoring entity itself); 4) people, who carry out financial transactions (automated identification and verification of clients regarding their illegal transactions, changes in the data provided by them, the accuracy of the information provided by them, etc.). Algorithmic support of this information system is created from the use of elements of machine business logic, database structure, pseudocode, program flowcharts. In addition, the developed module provides for the integration of internal monitoring results with the automated system of state financial monitoring.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БіЕМ)

Views

Ukraine Ukraine
211

Downloads

Ukraine Ukraine
209

Files

File Size Format Downloads
Lyeonov_regulatory.pdf 2,34 MB Adobe PDF 209

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.