Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86204
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Морфометричні зміни показників епіфізарного хряща щурів старечого віку за умовекспериментальної гіперглікемії.
Authors Ponyrko, Alina Oleksiivna  
Bumeister, Valentyna Ivanivna  
Keywords щурi
цукровий діабет
епiфiзарний хрящ
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86204
Publisher Iвано-Франкiвський нацiональний медичний унiверситет
License In Copyright
Citation Понирко АО., Бумейстер ВI. Морфометричнi змiни показникiв епiфiзарного хряща щурiв старечого вiку за умов експериментальної гiперглiкемiї. Матерiали науково-практичної конференцiї "Фундаментальнi науки – практичнiй медицинi: морфо-функцiональнi методи дослiдження онтогенетичних перетворень, фiзiологiчних та метаболiчних процесiв, змодельованих патологiчних станiв, при захворюваннях внутрiшнiх органiв"(присвяченої 80-рiччю з Дня народження професора Шутки Б.В.). 2020 р. 30 вересня - 2 жовтня м. Iвано-Франкiвськ. Iвано-Франкiвськ: Iвано-Франкiвський нацiональний медичний унiверситет; 2020: 41–43.
Abstract У статтi наведенi данi морфометрiчного аналiзу змiн хрящової тканини в умовах експериментального цукрового дiабету. Дослiдження проведено на 140 нелiнiйних бiлих щурах-самцях, роздiлених на двi групи експериметальну та конрольну. Тварин виводили з експерименту на 30, 60, 90, 120, 150 та 180 добу. Тривалiсть експерименту 180 дiб. Для експериментального моделювання гiперглiкемiї, використовували розчин дигiдрату аллоксану в дозi 150 мг/кг маси тiла на 0,9 % розчинi хлориду натрiю який вводили пiсля 10-годинного голодування. Гiстологiчнi зрiзи фарбували гематоксилiном Вейгерта та еозином. У старечих щурiв в умовах тривалої неконтрольованої гiперглiкемiї спо стерiгається пригнiчення росту хрящової тканини, поступове зниження загальної кiлькостi хондроцитiв в усiх зонах епiфiзарного хряща довгих трубчастик кiсток протягом всього експерименту.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
1
France France
1
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
407
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
614

Downloads

United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Ponyrko_Morfometrychni_zminy_pokaznykiv.pdf 187,01 kB Adobe PDF 2

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.