Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86212
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Порівняльна характеристика стану кісткової тканини у щурів різних вікових груп за умов індукованої гіперглікемії
Other Titles Сравнительная характеристика состояния костной ткани у крыс разных возрастов при условиях индуцированной гипергликемии
Comparative Characteristics of the State of Bone Tissue in Rats of Different Age Groups in Conditions of Induced Hyperglycemia
Authors Ponyrko, Alina Oleksiivna  
Riabenko, Tetiana Vasylivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0002-1799-7789
http://orcid.org/0000-0003-2740-389X
Keywords алоксан
довгі трубчасті кіст ки
епіфіз
метафіз,
мікроскопічна будова
гістост руктура органа
Type Article
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86212
Publisher Чорноморський національний університет імені Петра Могили
License In Copyright
Citation Понирко А. О., РябенкоТ. В. Порівняльна характеристика стану кісткової тканини у щурів різних вікових груп за умов індукованої гіперглікемії // Український журнал медицини, біології та спорту. 2019. Т 4. № 5(21). С.67–71. DOI: 10.26693/jmbs04.05.067
Abstract Дослідження останніх років показали, що хворі на цукровий діабет часто мають захворювання скелету. Тому характер змін у кістковій тканині під час гіперглікемії є важливим предметом дослі джень на сьогоднішній день. Під час гіперглікемії відмічається зниження мінеральної щільності кіст кової тканини, що може призвести до її перелому. Це можна пояснити тим фактором, що високі рівні глюкози в крові асоціюються зі збільшенням екск реції кальцію з сечею, що призводить до від′ємного його балансу. У даній роботі на основі анатомічних, гістоло гічних, морфометричних та статистичних методів досліджень було встановлено виражені структурні зміни у щурів всіх вікових категорій. Дослід проводили на 36 білих лабораторних щурах різного віку. За допомогою розчину алоксану моделювали гіперглікемію. В результаті розвитку гіперглікемії спостерігали зміну структурних показ ників довгих трубчастих кісток щурів різного віку. На 30 добу у епіфізарному хрящі щурів молодого віку було зафіксовано виражені структурні зміни Відбувалося скорочення чисельності проліферати вних колонок у зоні проліферації. У кортикальному шарі виявлено виражену резорбцію поверхні періо сту з утворенням різного розміру та форм порож нин. Також зафіксовано виражену резорбцію періо сту кортикального шару, що є суттєвим з точки зо ру виникнення переломів через втрату товщини кортексу. Зниження щільності кісткових трабекул можливо було викликане порушенням механізму гіпертрофії хондроцитів та наступною неможливіс тю мінералізації цих ділянок. Рівень глюкози в кро ві та сечі протягом всього експерименту був досить високий, що говорить про розвиток хронічної гіпер глікемії. Результати та строки експерименту пока зують, що ступінь отриманих змін залежить від віку тварин та тривалості експерименту.
Исследования последних лет показали, что больные сахарным диабетом часто имеют забо левания скелета. Во время гипергликемии отмечается снижение минеральной плотности костной ткани, что может привести к ее перелому. Это можно объяснить тем фактором, что высокие уровни глюкозы в крови ассоциируются с увеличением экскреции кальция с мочой, что приводит к его отрицательному балансу. В данной работе на основе анатомических, гистологических, морфометрических и статистических методов исследований были установлені выраженные структурные изменения у крыс всех возрастных категорий. Опыт проводили на 36 белых лабораторных крысах разного возраста. С помощью раствора аллокса на моделировали гипергликемию. В результате развития гипергликемии наблюдали смену структурных показателей длинных трубчатых костей крыс разного возраста. На 30 сутки в эпифизарном хряще крыс молодого возраста было зафиксировано выраженные структурные изменения, происходило сокращение численности пролиферативных колонок в зоне пролиферации. В кортикальном слое обнаружено выра женную резорбцию поверхности периоста с образованием разного размера и форм полостей. Также за фиксировано выраженную резорбцию периоста кортикального слоя, что является существенным с точки зрения возникновения переломов из-за потери толщины кортекса. Снижение плотности костных трабе кул возможно было вызвано нарушением механизма гипертрофии хондроцитов и последующей невоз можностью минерализации этих участков. Уровень глюкозы в крови и моче в течение всего эксперимента был достаточно высок, что говорит о развитии хронической гипергликемии. Результаты и сроки экспери мента показывают, что степень полученных изменений зависит от возраста животных и продолжительно сти эксперимента.
Recent studies have shown that diabetic patients often have skeletal diseases. Therefore, the nature of changes in bone tissue during hyperglycemia is an important subject of research today. During hyper glycemia, a decrease in bone mineral density is observed, which can lead to its fracture. This can be explained by the fact that high blood glucose levels are associated with an increase in urinary calcium excretion, which leads to its negative balance.The purpose of the study was to establish pronounced structural changes in rats of all ages on the basis of anatomical, histological, morphometric, and statistical research methods. Material and methods. The experiment was performed on 36 white laboratory rats of different ages. Hyper glycemia was modeled using a solution of alloxan. Results and discussion. As a result of the development of hyperglycemia, a change in the structural indica tors of the long tubular bones of rats of different ages was observed. On the 30th day we recorded pronounced structural changes in the epiphyseal cartilage of young rats, the number of proliferative columns in the prolifera tion zone decreased. In the cortical layer, we found pronounced resorption of the surface of the periosteum with the formation of different size and shape of cavities. There was also a pronounced resorption of the periosteum of the cortical layer, which is significant in terms of the occurrence of fractures due to the loss of cortex thick ness. The decrease in the density of bone trabeculae was probably caused by a violation of the mechanism of hypertrophy of chondrocytes and the subsequent impossibility of mineralization of these areas. Conclusion. The diaphysis revealed a change in the diameter of the osteons and their channels. The level of glucose in the blood and urine throughout the experiment was quite high, which indicates the development of chronic hyperglycemia. The results and timing of the experiment showed that the degree of the obtained changes depended on the age of the animals and the duration of the experiment.
Appears in Collections: Наукові видання (НН МІ)

Views

China China
1
Greece Greece
2018
Ireland Ireland
12204854
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
8141953
United Kingdom United Kingdom
1247949
United States United States
55454953
Unknown Country Unknown Country
28270

Downloads

Canada Canada
1
China China
1
France France
1
Germany Germany
2017
Ireland Ireland
77080002
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
8141953
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
55454954
Unknown Country Unknown Country
912737

Files

File Size Format Downloads
Ponyrko_Porivnyalʹna_kharakterystyka_stanu_kistkovoyi_tkanyny.pdf 249,84 kB Adobe PDF 141591668

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.