Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86289
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Economic Inequality - Trends, Traps and Trade-offs
Authors Shvindina, Hanna Oleksandrivna  
Bkhandari, Medani Prasad
Man, B.Bk
Polumiienko, S.
Zharova, L.
Eremeeva, N.
Vasylieva, Tetiana Anatoliivna  
Lieonov, Serhii Viacheslavovych  
Pakhnenko, Olena Mykhailivna  
Rubanov, Pavlo Mykolaiovych  
Sanchez, C.
Khlobystov, Yevhen Volodymyrovych
Horoshkova, L.
Atisa, G.
Matvieieva, Yuliia Tahibekivna  
Opanasiuk, Yuliia Anatoliivna  
Pavlenko, Olena Oleksiivna  
Myroshnychenko, Yuliia Oleksandrivna  
Petrushenko, Yurii Mykolaiovych  
Vorontsova, Anna Serhiivna  
Ponomarenko, Oksana Serhiivna
Bkhandari, P.
ORCID http://orcid.org/0000-0003-0883-8361
http://orcid.org/0000-0003-0635-7978
http://orcid.org/0000-0001-5639-3008
http://orcid.org/0000-0002-4703-4078
http://orcid.org/0000-0002-9415-8786
http://orcid.org/0000-0002-3082-5551
http://orcid.org/0000-0002-9236-8587
http://orcid.org/0000-0001-5228-2378
http://orcid.org/0000-0002-0463-0347
http://orcid.org/0000-0001-9902-7577
http://orcid.org/0000-0003-0603-3869
Keywords нерівність
неравенство
inequality
Цілі стійкого розвитку
Цели устойчивого развития
Sustainable Development Goals
нерівність праці
неравенство труда
labour Inequality
економічний розвиток
экономическое развитие
еconomic growth
ліберальний соціалізм
либеральный социализм
liberal socialism
корономіка
корономика
coronomics
регіональні розходження
региональные различия
regional disparities
зелені інвестиції
зеленые инвестиции
green investments
економічний інструмент
экономический инструмент
еconomic іnstrument
публічні інститути
публичные институты
рublic іnstitutions
гуд говернанс
good governance
венчурне фінансування
венчурное финансирование
venture financing
iнноваційні підприємств
инновационное предприятие
шnnovative еnterprises
глобалізація
глобализация
globalization
Національна економіка
Национальная экономика
National Economy
розвиток енергетики
развитие энергетики
еnergydevelopment
cоціальна відповідальність
cоциальная ответственность
social responsibility
мотиваційний інструмент
мотивационный инструмент
motivational tool
прийняття рішень
принятие решений
decision-making
Type Monograph
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86289
Publisher River Publishers
License In Copyright
Citation Economic Inequality – Trends, Traps and Trade-offs / M.P. Bhandari, H. Shvindina (eds). Denmark: Rivers Publishers, 250 pages.
Abstract У книзі «Економічна нерівність - тенденції, пастки та компроміси» представлені невивчені питання економічної нерівності, включаючи тематичні дослідження різних країн. Нерівність є хронічним фактором розколу суспільства. Загальновідомо, що нерівність (наприклад, економічна, соціальна, культурна, релігійна, географічна тощо) була повсюдною в людському суспільстві. Нерівність може бути виявлена ​​в кожній родині, кожній громаді та кожній нації, а отже, і в усьому світі. Нерівність є основною причиною політичної, економічної, соціальної нестабільності та породжує кризи та конфлікти всередині суспільства. Основною причиною нерівності є нерівний, нерівномірний, упереджений, орієнтований на владу розподіл людських економічних, соціальних, політичних, культурних і духовних потреб людини. У редакційній книзі розглядаються основні параметри соціально-економічних проблем нерівності та зосереджується на ключових економічних проблемах нерівності, а саме: розподіл доходу та багатства, справедливість і рівність результатів та рівність можливостей. Економічна нерівність вимірюється багатством, диспропорціями доходів у розподілі та моделях споживання в конкретній місцевості. Здебільшого нерівність вимірюється за допомогою різних статистичних інструментів, включаючи коефіцієнт Джіні, індекс людського розвитку, скоригований на нерівність, співвідношення 20:20, коефіцієнт Пальми, індекс Гувера, оцінка Галта, коефіцієнт варіації, індекс Тейла, частка заробітної плати тощо. Однак не всі доходи можна виміряти за допомогою цих інструментів. Використовуючи тематичні дослідження, ця книга заохочує нас переглянути економічний розвиток через призму зростання нерівності та диспропорції. Економічне зростання саме по собі є непропорційним, і зусилля вчених, практиків і політиків мають бути спрямовані на розширення прав і можливостей маргіналізованих верств суспільства таким чином, щоб «ніхто не мав залишатися позаду» (гасло ООН). Основні виклики та фокус кожного розділу різні, але в поєднанні вони дають комплексне розуміння явища економічних аспектів нерівності. Ця книга буде корисна політикам, соціальним та екологічним активістам, агенціям, освітянам і практикам у сфері економічної нерівності. Методологія дослідження може бути відтворена та використана майбутніми дослідниками у цій галузі.
В книге «Экономическое неравенство» «Тенденции, ловушки и компромиссы» представлены неисследованные вопросы экономического неравенства, в том числе тематические исследования различных стран. Неравенство - это хронический фактор, вызывающий разногласия в обществе. Хорошо известно, что неравенство (например, экономическое, социальное, культурное, религиозное, географическое и т. д.) было повсеместным явлением в человеческом обществе. Неравенство можно найти внутри каждой семьи, каждого сообщества и каждой нации и, следовательно, во всем мире. Неравенство является основной причиной политической, экономической и социальной нестабильности и порождает кризисы и конфликты в обществе. Основная причина неравенства - неравное, неравномерное, предвзятое, властно-ориентированное распределение человеческих экономических, социальных, политических, культурных и духовных человеческих потребностей. В отредактированной книге исследуются основные параметры социально-экономических проблем неравенства и основное внимание уделяется ключевым экономическим вопросам неравенства, а именно: распределению доходов и богатства, равенству и равенству результатов, а также равенству возможностей. Эта книга будет полезна политикам, общественным и экологическим активистам, агентствам, преподавателям и практикам в сфере экономического неравенства. Методология исследования может быть воспроизведена и использована будущими исследователями в этой области..
he book “Economic Inequality â  Trends, Traps and Trade-offs” presents the unexplored issues of economic inequality, including case studies of various countries. Inequality is a chronic divisive factor of society. It is well known that inequalities (such as economic, social, cultural, religious, geographical, etc.) have been omnipresent in human society. Inequalities can be found within each family, each community, and each nation and thus globally. Inequality is a major cause of political, economic, social instability, and creates crisis and conflict within society. A major cause of inequality is unequal, uneven, biased, power centric distributions of human economic, social, political, cultural and spiritual human necessities. The edited book examines the major parameters of the socio-economic issues of inequality and focuses on the key economic issues of inequality, namely, income and wealth distribution, equity & equality of outcome, and equality of opportunities. Economic inequality is measured by wealth, income dsiproportions in distribution and consumption patterns in a specific area. Mostly, inequality is measured using various statistical tools including the Gini Coefficient, inequality adjusted human development index, 20:20 ratio, Palma ratio, Hoover index, Galt score, Coefficient of variation, Theil index, wage share etc. However, not all income can be measured by these tools. By using case studies, this book encourages us to reframe economic development through the lens of growing inequalities and disparities. Economic growth per se is disproportional, and the efforts of scholars, practitioners and policymakers should be directed to empower the marginalized of society in a way that ‘no one should left behind’ (UN Slogan). The main challenges and focus of every chapter are different, and yet in combination, they give an integrated understanding of the phenomenon of economic aspects of inequality. This book will be useful to policymakers, social and environmental activists, agencies, educators and practitioners in the sphere of economic inequality. The methodology of the research can be replicated and taken forward by future researchers in the field.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БіЕМ)

Views

Australia Australia
1
Austria Austria
1
China China
162818
Czechia Czechia
1
Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
1
Finland Finland
215
France France
1
Germany Germany
-1012548662
Greece Greece
94609
Iran Iran
1
Ireland Ireland
443834614
Lithuania Lithuania
1
Mexico Mexico
1
Netherlands Netherlands
1259425
Portugal Portugal
1
Singapore Singapore
-1625926269
Sweden Sweden
443834610
Ukraine Ukraine
889770362
United Kingdom United Kingdom
69460
United States United States
-1871855615
Unknown Country Unknown Country
47250
Vietnam Vietnam
94607

Downloads

Australia Australia
163701
Canada Canada
1
China China
-1165893063
France France
5264049
Germany Germany
889770358
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
India India
1186485045
Ireland Ireland
-1625926271
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
24509
Netherlands Netherlands
1259424
Portugal Portugal
1
South Korea South Korea
1
Switzerland Switzerland
1
Ukraine Ukraine
107317
United Kingdom United Kingdom
-1871855614
United States United States
-1871855615
Unknown Country Unknown Country
-1871855614
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Shvindina_inequality.pdf 1,04 MB Adobe PDF -2029344471

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.