Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86307
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Децентралізація в Лесото: проблеми та перспективи правового регулювання
Authors Stohova, Olha Volodymyrivna  
Keywords децентралізація
децентрализация
decentralization
деконцентрація
деконцентрация
deconcentration
передача повноважень місцевій владі
передача полномочий местной власти
transfer of powers to local authorities
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86307
Publisher Нац. ун-т "Одеська юридична академія"
License In Copyright - Non-Commercial Use Permitted
Citation Стогова О. В. Децентралізація в Лесото: проблеми та перспективи правового регулювання // Актуальні проблеми держави і права. 2021. № 91. С. 209-217.
Abstract Уряд Лесото 2013 року у співпраці з партнерами з розвитку провели оцінку стану децентралізації в країні. За результатами було зроблено висновок про низькій рівень децентралізації влади і необхідність розроблення правової бази для децентралізації. У 2016 році підготовлено проект закону про місцеве самоврядування, яким передбачалося реформувати модель децентралізації, запроваджену Законом про місцеве самоврядування 1997 року та подолати колоніальну спадщину у розподілі повноважень публічної влади. Нова стратегія децентралізації влади була запроваджена урядом в 2014 році. Отже, новий закон про місцеве самоврядування має сприяти реалізації політичного рішення щодо децентралізації публічної влади на місцях. Цей документ має створювати організаційно-правові основи для децентралізації влади та запровадження автономії для місцевих органів влади. На переконання дослідників запропоновані підстави є недостатніми і потребують додаткових зусиль задля досягнення успіху в реформуванні моделі децентралізації публічної влади. Законопроект запроваджує автономію для місцевих органів влади та відокремлює виконавчу і законодавчу функції місцевих органів влади. Однак кілька аспектів законопроекту закріплюють слабкий тип передачі влади: 1) законопроект порушує конституцію, надаючи повноваження міністру формувати місцеві ради та визначати їхні функції, що відповідно до конституції є прерогативою парламенту; 2) адміністративна децентралізація, запропонована законопроектом, послаблюється тим фактом, що керівний адміністративний персонал у радах призначається міністром місцевого самоврядування, а не місцевою владою; 3) деконцентрація закріплюється, адже чинне законодавство встановлює перелік функцій місцевих органів влади; але вони скасовуються новим законопроектом, а повноваження визначати цей перелік передаються міністру; 4) фіскальна децентралізація відповідно до законопроекту залишається слабкою. Законопроект зберігає залежність місцевої влади від центральної, фінансові трансферти повинні регулюватися чіткою формулою, щоб уникнути цієї залежності.
In 2013, the Government of Lesotho, in cooperation with development partners, conducted an assessment of the state of decentralization in the country. The results concluded that there was a low level of decentralization of power and the need to develop a legal framework for decentralization. In 2016, a draft law on local self-government was prepared, which provided for reforming the decentralization model introduced by the Law on Local Self-Government of 1997 and overcoming the colonial legacy in the distribution of public authority. A new strategy to decentralize power was introduced by the government in 2014. Thus, the new law on local self-government should facilitate the implementation of the political decision to decentralize public power on the ground. This document should create an organizational and legal basis for decentralization of power and the introduction of autonomy for local authorities. According to researchers, the proposed grounds are insufficient and require additional efforts to succeed in reforming the model of decentralization of public power. The draft law introduces autonomy for local authorities and separates the executive and legislative functions of local authorities. However, several aspects of the bill enshrine a weak type of transfer of power: 1) the bill violates the constitution, giving the minister the power to form local councils and determine their functions, which according to the constitution is the prerogative of parliament; 2) the administrative decentralization proposed by the bill is weakened by the fact that senior administrative staff in councils are appointed by the Minister of Local Self-Government and not by local authorities; 3) deconcentration is fixed, because the current legislation establishes a list of functions of local authorities; but they are repealed by a new bill, and the power to determine this list is transferred to the Minister; 4) fiscal decentralization in accordance with the bill remains weak. The bill maintains the dependence of local authorities on the central government, financial transfers should be regulated by a clear formula to avoid this dependence.
Appears in Collections: Навчальні видання (ННІП)

Views

Belgium Belgium
1
China China
1
Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
1
Finland Finland
240
Germany Germany
47006022
Greece Greece
2640
Ireland Ireland
32157741
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
660
Sweden Sweden
1319
Ukraine Ukraine
2461180
United Kingdom United Kingdom
361054
United States United States
11985441
Unknown Country Unknown Country
2

Downloads

Germany Germany
1
Ireland Ireland
2461178
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
11985443
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
93976304

Files

File Size Format Downloads
Stohova_deconcentration.pdf 422,55 kB Adobe PDF 108422928

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.