Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86341
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Мотиваційні характеристики расистських етнономінацій в американській лінгвокультурі
Other Titles Motivational Characteristics of Ethnic Nominations in American Linguoculture
Authors Yehorova, Olesia Ivanivna  
Древаль, К.
Keywords расизм
дискримінація
мова ворожнечі
расистська мова
етнонім
racism
discrimination
hate speech
racist language
ethnonym
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86341
Publisher Сумський державний університет
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Єгорова, О. І., Древаль, К. Мотиваційні характеристики расистських етнономінацій в американській лінгвокультурі // Філологічні трактати. 2021. Т. 13, № 1. С. 17-23. https://www.doi.org/10.21272/Ftrk.2021.13(1)-2
Abstract Незважаючи на сталі тенденції сьогодення щодо демократизації суспільства, глобалізації, посилення транскордонної комунікації та співпраці, актуальними залишаються проблеми національних, соціокультурних та індивідуальних відмінностей, що нерідко породжують прояви дискримінації як форми нетерпимості. Одним із видів дискримінації є дискримінація на ґрунті етнічних та расових відмінностей, яка особливих проявів набула в США. У контексті глобальної активізації антирасистських настроїв та рухів у пропонованій розвідці розглядаються питання екстеріоризації мови ненависті на просторах американської лінгвокультури. Актуальність теми підсилюється прогалинами в існуючих роботах щодо висвітлення категорій вмотивованості формування расистських етнонімів. Пропонована розвідка акцентує увагу на шляхах лінгвального вираження расової дискримінації за ознаками етнічної приналежності об'єктів номінації. Крім того здійснюються спроби надати власне визначення мови расизму, а також детермінувати та систематизувати расистські етнономінації за критерієм їхньої умотивованості. З цією метою було укладено список з 50 лексичних одиниць расистських етнономінацій, відібраних методом суцільної вибірки зі статей сучасних американських онлайн-видань ABC News, NBC News, The Atlantic, NBR. Аналіз укладеної вибірки доводить, що в контексті американської лінгвокультури дискримінації можуть підлягати представники будь-якої етноспільноти, проте об'єктами расизму переважно стають афроамериканці, азійці та автохтонний етнос, які дискримінуються за такими мотивами: гастрономічні уподобання, особливості вимови, колір шкіри тощо. Крім того, популярними асоціатами для створення етнономінцій є специфічні реалії навколишнього світу, ономастичні одиниці, анімалістичні та антропометричні мотиви. При цьому найпопулярнішим мотивом утворення расистських етнономінацій є гастрономічний.
Despite the сurrent trends towards society democratization, globalization, strengthening cross-border communication and cooperation, the issues of national, sociocultural, and individual differences continue to remain topical and not infrequently lead to the display of discrimination as a form of intolerance. Notable for the US context has become the type of discrimination that rests on ethnic and racial differences. This paper considers the issues of exteriorizing hate speech in the American linguoculture which has become extremely topical in the context of recently livened up global antiracist sentiments and movements. The topicality of the issues under study is reinforced by the deficiency of research on the cognitive motives behind the racist ethnonyms in American English.This research focuses on the ways of verbal manifestation of racial discrimination on the grounds of ethnicity attributed to the objects of nomination. Moreover, we make an attempt to give our own definition of the racist language as well as to determine and to classify racist ethnic nominations according to the criterion of their motivation. For this purpose, by applying the continuous sampling approach we drew up a list of 50 lexical units (racist ethnonyms) selected from articles of modern American news websites like ABC News, NBC News, the Atlantic, and NBR.In the result of analysing the selected sample, we came to the conclusion that in American linguoculture, the representatives of any ethnic group may become exposed to discrimination. However, the main targets of racism are African Americans, Asians, and the indigenous ethnic groups who are being discriminated against because of their gastronomic preferences, pronunciation features, skin color, etc. In addition, among popular associates that lead to the creation of ethnonyms are specific realities of the world, onomastic units, animalistic and anthropometric motives. The most popular motive for the formation of racist ethnicnominations is the gastronomic one.
Appears in Collections: Філологічні трактати

Views

China China
556
Finland Finland
99
Germany Germany
1
Greece Greece
1111
Ireland Ireland
5
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
10215
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
10216
Unknown Country Unknown Country
1

Downloads

France France
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
6218
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
22207

Files

File Size Format Downloads
Yehorova_Ftrk_1_2021.pdf 316,65 kB Adobe PDF 28428

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.