Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86345
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Напрями літератури другої половини ХХ століття: "робітничий роман", мінімалізм, "нова хвиля"
Other Titles Trends Literature of the Second Half of the 20th Century: “Working Novel”, Minimalism, “New Wave”
Authors Криворучко, С.
Ричкова, Л.
Карпенко, О.
ORCID
Keywords напрям
течія
"робітничий роман"
неореалізм
"нова хвиля"
мінімалізм
хронотоп
trend
current
"working novel"
neorealism
"new wave"
minimalism
chronotope
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86345
Publisher Сумський державний університет
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Криворучко С., Ричкова Л., Карпенко О. Напрями літератури другої половини ХХ століття: "робітничий роман", мінімалізм, "нова хвиля" // Філологічні трактати. 2021. Т. 13, № 1. С. 32-41. https://www.doi.org/10.21272/Ftrk.2021.13(1)-4
Abstract В українському літературознавстві сформувалася думка, що "західній" літературі другої половини ХХ ст. властива естетика постмодернізму. Однак виникає питання: чи однорідний цей процес? Розгалуженість естетики літературних творів другої половини ХХ ст. є науковою проблемою, яка потребує осмислення. Це важливо, оскільки потрібна теоретична база для дослідження окремих персоналій / письменників, ідіостиль яких має спільні точки перетину із загальними світовими художніми орієнтирами. Метою статті є спроба сформувати "систему" напрямів і течій другої половини ХХ ст. Це є першим наближенням до наукової проблеми. Для досягнення мети використано порівняльно-історичний і типологічний методи, системний підхід. У добі постмодерну – 2 пол. ХХ ст. – віддзеркалено відчуття безсвідомого страху індивіда перед розвитком наукових технологій, перед атомною загрозою. Напрям "робітничий роман", течія "неореалізм", течія "нова хвиля", угрупування "мінімалізм" сформувалися в літературі 2 пол. ХХ ст., вони не входять в дискурс постмодернізму і поставангардизму, оскільки в цих творах наявний реалістичний хронотоп. Тут утворено новий тип героя та порушено морально-етичні проблеми "пересічної" звичайної особистості, яка не досягає успіху. Свідомість персонажів розпадається, вони не здатні осмислити ані свої ідеї, ані висловлювання інших. У них зовсім немає сил та енергії. Нудьга іноді підштовхує їх до дій, у чому відзеркалюються віяння часу. Інтелектуали представлені як психологічно мертві люди, які ні на що не здатні, порожні, приречені. Індивідуалізм героя порушує проблему відірваності та розрізненості людей у вузькому побутовому та широкому історичному контексті. Соціальна проблематика "робітничого роману", "нової хвилі", мінімалізму та неореалізму сприяла впровадженню та використанню письменниками межі ХХ-ХХІ ст. реалістичного хронотопу у напрямі "критичний вимисел".
In Ukrainian literary studies, the idea was formed that "Western" literaturethe second half of the 20th century inherent aesthetics of postmodernism. However, the question arises: is this process homogeneous? Branching aesthetics of literary works 2 half of the 20th century is a scientific problem that needs to be understood. This is important because it requires a theoretical basis for the study of individual personalities / writers whose individual style have common points of intersection with general world artistic landmarks. The purpose of the article is to try to form a «system» of directions and currents of the the second half of the 20th century. This is the first approximation to a scientific problem. We used comparative-historical and typological methods, a systematic approach to achieve the purpose. In the postmodern era – the second half of the 20th century, the feeling of unconscious fear of the individual before the development of scientific technologies, before the nuclear threat is reflected. The trends of the «working novel», the current of "neorealism", the current of "new wave", the group of "minimalism" were formed in the literature of the the second half of the 20th century, they are not included in the discourse of postmodernism and post-avant-garde, because in these works there is a realistic chronotope. Here a new type of hero is formed and the moral and ethical problems of the "average" ordinary person, which does not succeed, are raised. The consciousness of the characters disintegrates, they are unable to comprehend either their ideas or the statements of others. They have no strength and energy at all. Boredom sometimes pushes them to action, which reflects the trends of the time. Intellectuals are presented as psychologically dead people who are incapable of anything, empty, doomed. The individualism of the hero raises the problem of isolation and disunity of people in a narrow domestic and broad historical context. The social problems of the "workers' novel", the "new wave", minimalism and neorealism contributed to the introduction and use of the border 20th-21th centuries by writers the realistic chronotope in the trend of "critical fiction".
Appears in Collections: Філологічні трактати

Views

Argentina Argentina
1
Belgium Belgium
1
China China
990191170
Czechia Czechia
126697
Denmark Denmark
1
Finland Finland
100
Germany Germany
2109017450
Greece Greece
329263
Ireland Ireland
1402621018
Israel Israel
1
Italy Italy
-77109537
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
9553518
Poland Poland
331081771
Russia Russia
1
Slovakia Slovakia
1
South Africa South Africa
1
Ukraine Ukraine
-1578795503
United Kingdom United Kingdom
958098149
United States United States
-1728528273
Unknown Country Unknown Country
120428

Downloads

Brazil Brazil
1
Bulgaria Bulgaria
1
China China
-60662514
Czechia Czechia
1
Denmark Denmark
1
France France
1
Germany Germany
1
Italy Italy
-1523946053
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
643554522
United Kingdom United Kingdom
141558
United States United States
-1878261036

Files

File Size Format Downloads
Kryvorouchko_Ftrk_1_2021.pdf 349,78 kB Adobe PDF 1475793780

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.