Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86372
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Правові наслідки розірвання шлюбу з іноземцем
Authors Hrybachova, Iryna Petrivna
Зінченко, Г.С.
ORCID
Keywords розірвання шлюбу
расторжение брака
divorce
подружжя
супруги
spouse
іноземні громадяни
иностранные граждане
foreigner
поділ спільного майна
раздел общего имущества
division of property
визначення місця проживання спільних дітей
визначення місця проживання спільних дітей
determining the place of residence of joint children
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86372
Publisher Юридичний науковий електронний журнал
License Copyright not evaluated
Citation Грибачова І. П., Зінченко Г. С. Правові наслідки розірвання шлюбу з іноземцем // Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № .3 С. 88-90.
Abstract У статті проаналізовано правові наслідки розірвання шлюбу, ускладненого іноземним елементом. Особливу роль у процесі вирішення проблем, пов’язаних з іноземними громадянами, відіграють Закон України «Про міжнародне приватне право» та Сімейний кодекс України. Першим із головних питань, яке постає перед подружжям після розірвання шлюбу, практично завжди є поділ спільного майна та визначення місця проживання дітей. Варто зауважити, що інтереси дитини мають найголовнішу цінність, тому під час вирішення справи суд має враховувати два аспекти: 1) інтересам дитини найкраще відповідає збереження її зв’язків із сім’єю, крім випадків, коли сім’я є особливо непридатною або неблагополучною; 2) в інтересах дитини є забезпечення її розвитку в безпечному, спокійному та стійкому середовищі, що є благонадійним. Наступне важливе питання – це поділ спільного майна, в основу якого покладено припинення режиму спільної власності та виникнення на його основі режиму роздільності майна. Спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності є спільною сумісною власністю. Стосовно майна, набутого подружжям за час шлюбу, воно є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або законом. Українським законодавством передбачаються два способи поділу спільного майна подружжя: добровільний та судовий. Добровільний̆ порядок застосовується, якщо подружжя домовилися щодо визначення часток кожного з них у праві на майно, а також дійшли згоди щодо конкретного поділу майна відповідно до цих часток, у разі неможливості дійти згоди спір може бути вирішений судом. Далі суд визначає розмір часток чоловіка та жінки в праві на майно та безпосередньо здійснення поділу майна відповідно до встановлених часток. Якщо ж поділ майна родини відбувається під час шлюбу, то позовна давність не застосовується, якщо ж після розірвання шлюбу – строк позовної давності становить три роки
В статье проанализированы правовые последствия расторжения брака, усложненного иностранным элементом. Особую роль в процессе разрешения проблем, связанных с иностранными гражданами, играют Закон Украины «О международном частном праве» и Семейный кодекс Украины. Первым из главных вопросов, стоящих перед супругами после расторжения брака, практически всегда является раздел общего имущества и местожительства детей. Следует заметить, что интересы ребенка имеют самую главную ценность, поэтому при решении дела суд должен учитывать два аспекта: 1) интересам ребенка лучше отвечает сохранение его связей с семьей, кроме случаев, когда семья особенно непригодна или неблагополучна; 2) в интересах ребенка есть обеспечение его развития в безопасной, спокойной и устойчивой среде, что является благонадежным. Следующий важный вопрос – это раздел общего имущества, в основу которого положено прекращение режима общей собственности и возникновение на его основе режима разрешения имущества. Совместная собственность двух или более лиц без определения частиц каждого из них в праве собственности является общей совместной собственностью. Относительно имущества, приобретенного супругами за время брака, оно является их общей совместной собственностью, если иное не установлено договором или законом. Украинским законодательством предусматриваются два способа разделения общего имущества супругов: добровольный и судебный. Добровольный порядок применяется, если супруги договорились об определении частиц каждого из них в праве на имущество, а также пришли к согласию относительно конкретного раздела имущества в соответствии с этими долями, в случае невозможности прийти согласия спор может быть разрешен судом. Далее суд определяет размер частиц мужчины и женщины в праве на имущество и непосредственно осуществление раздела имущества в соответствии с установленными долями. Если же раздел имущества семьи происходит во время брака, то исковая давность не применяется, если же после расторжения брака срок исковой давности составляет три года.
The articles analyze the legal consequences of expanding the marriage of a complicated foreign element. The Law of Ukraine “On Private International Law” and the Family Code of Ukraine play a special role in solving the problem of origin with foreign citizens. The first of the most important questions that a couple faces after a marriage is almost always joint children. It is worth noting that the best interests of the child play a key role, so in deciding the case the court examines two aspects: the first is that it is best responsible for maintaining its ties with the family, except because the family is particularly independent and another – in the interests of the child is to ensure its development in a safe, calm and stable environment that is not unfavorable. The next most important issue is the division of common property on the basis of which the attribution of the common regime and the emergence of the property regime on its basis. Joint ownership of two or more persons without determining the frequency of each of them in the ownership rules is joint joint ownership. In the case of property acquired by the spouses during the marriage, it is their joint joint joint property, unless otherwise provided by contract or law. Ukrainian law provides for two ways of dividing the joint property of the spouses: voluntary and judicial. The benevolent procedure is used if the spouses agree to determine the frequency of each of them in the truth on the property, as well as agree on a specific textbook of property included in these shares, in case of impossibility to reach an agreement, so the speaker can be decided by court. Next, the court determines the size of the frequency of men and women in the rules of property, and then creates a division of property in accordance with the established shares. If the division of family property occurs during the marriage, the statute of limitations does not apply, but if after the divorce, the statute of limitations is three years.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Belgium Belgium
1
China China
1
Finland Finland
35
Germany Germany
349998831
Greece Greece
1553
Ireland Ireland
12537605
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Poland Poland
1
Serbia Serbia
1
Ukraine Ukraine
799870991
United Kingdom United Kingdom
1291661768
United States United States
1186659561
Unknown Country Unknown Country
96581

Downloads

France France
1
Germany Germany
411
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1573448131
Poland Poland
1
Serbia Serbia
1
Ukraine Ukraine
-1360650735
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
-2041084951

Files

File Size Format Downloads
Hrybachova_divorce.pdf 363,32 kB Adobe PDF -1828287139

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.