Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86425
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title The role of a defence industry in the system of nationalsecurity: case stady
Authors Ilchenko, Oleksandr Vasylovych  
Brusakova, O.
Burchenko, Y.
Yaroshenko, A.
Bagan, Y.
Keywords національна безпека
национальная безопасность
national security
фінансова безпека
финансовая безопасность
financial security
оборонна промисловість
оборонная промышленность
defence industry
офсетна діяльність
офсетная деятельность
offset activity
експрес-діагностика
экспресс-диагностика
express diagnostics
Україна
Украина
Ukrain
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86425
Publisher Entrepreneurship and Sustainability Issues
License Copyright not evaluated
Citation The role of a defence industry in the system of nationalsecurity: case stady / Ilchenko O. V. and other // Entrepreneurship and Sustainability Issues. 2021. Volume 8. № 3. Р. 438-454. DOI: http://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.3(28)
Abstract Визначено, що існуючі науково-методичні підходи до оцінки стану фінансової безпеки підприємств оборонно-промислового комплексу через особливості цієї галузі та швидкі зміни їх зовнішнього середовища, що відбуваються в даний час, потребують як удосконалення, так і вдосконалення. напрямок підвищення рівня своєчасності такої оцінки та розширення переліку показників для її виконання. У світлі сучасних умов, що характеризуються глобалізацією та посиленням конкуренції на внутрішньому та зовнішньому ринках озброєнь, оборонні підприємства можуть бути конкурентоспроможними, якщо зможуть ефективно адаптувати свою діяльність до змін зовнішнього середовища, своєчасно вживати профілактичних заходів проти впливу негативні фактори зовнішнього середовища та своєчасно використовувати можливості, що надає середовище для зміцнення своєї фінансової безпеки. У дослідженні авторами вдосконалено науково-методичні підходи до комплексної оцінки фінансової безпеки оборонних підприємств – проведення аналізу за 3 блоками: визначення системи показників (у тому числі за критерієм стану відносин підприємства з оборонними підприємствами). суб'єкти зовнішнього середовища; експрес-діагностика фінансової безпеки підприємства; повноцінна оцінка фінансової безпеки підприємства, що дає можливість забезпечити операційну ефективність під час обґрунтування управлінських рішень щодо забезпечення фінансової безпеки підприємства; підприємств та розглянути зміну умов їх взаємодії з суб'єктами зовнішнього середовища Розвиток інтеграційних процесів у світовій економіці, зокрема оборонних галузях, та неухильне зростання конкуренції на світовому ринку озброєнь забезпечує імпортерів зброї та військової техніки (ВМЕ) з розд Інший вибір засобів тиску на експортерів безпосередньо стимулює застосування офсетної практики в цій сфері. Дослідження визначає шляхи та пріоритети застосування офсетної діяльності оборонними підприємствами України в контексті розгляду цього явища як інструменту зміцнення їх фінансової безпеки завдяки оптимізації видатків на здійснення експортно-імпортних операцій та досліджень. , розробка та інженерна діяльність (RD&T).
Определено, что существующие научно-методические подходы к оценке состояния финансовой безопасности предприятий ОПК в связи со спецификой данной отрасли и происходящими в настоящее время быстрыми изменениями их внешней среды нуждаются как в совершенствовании. направление повышения уровня своевременности такой оценки и расширение перечня индикаторов для ее выполнения. В современных условиях, характеризующихся глобализацией и усилением конкуренции на внутреннем и внешнем рынках вооружений, оборонные предприятия могут быть конкурентоспособными, если они смогут эффективно адаптировать свою деятельность к изменениям внешней среды, своевременно принять превентивные меры против воздействия негативных факторов окружающей среды и своевременно использовать возможности, предоставляемые окружающей средой, для укрепления своей финансовой безопасности. В исследовании усовершенствованы научно-методические подходы к комплексной оценке финансовой безопасности оборонных предприятий - проведение анализа по 3-м блокам: определение системы показателей (в том числе по критерию состояния взаимоотношений предприятия с предприятием). субъектов внешней среды; экспресс-диагностика финансовой безопасности предприятия; полноценная оценка финансовой безопасности предприятия, позволяющая обеспечить оперативную эффективность при обосновании управленческих решений по обеспечению финансовой безопасности предприятия. предприятий и учитывают изменение условий их взаимодействия с субъектами внешней среды.Развитие интеграционных процессов в мировой экономике, в частности в оборонных отраслях, и неуклонное усиление конкуренции на мировом рынке вооружений, обеспечивает импортерам вооружений и военная техника (ВВТ) с див. неправильный выбор средств давления на экспортеров напрямую стимулирует применение офсетной практики в этой сфере. В исследовании определены пути и приоритеты применения офсетной деятельности оборонными предприятиями Украины в контексте рассмотрения данного явления как инструмента повышения их финансовой безопасности за счет оптимизации затрат на осуществление экспортно-импортных операций и исследований. , разработка и инженерная деятельность (НИОКР).
It was determined that the existing scientific and methodological approaches to the assessment of the state of financial security of defence industry enterprises due to the specific peculiarities of this industry and the rapid changes in their external environment, currently taking place, need both the advancement in the direction of improving the level of timeliness of such assessment and expansion of the indicators list for its implementation. In the light of modern conditions, characterized by globalization and increased competition in the domestic and foreign arms markets, the defence enterprises can be competitive if they can adapt their activity effectively to the changes in the external environment, take timely preventive measures against the impact of negative environmental factors and make timely use of the opportunities, provided by the environment for strengthening of their financial security. In the research, the authors have improved scientific and methodological approaches to the complex assessment of financial security of defence enterprises – conduction of the analysis upon 3 blocks: definition of the indicators system (including the one upon the criterion of the enterprise’s relations state with the subjects of the external environment; express diagnostics of the enterprise’s financial security; a full-blown assessment of the financial security of the enterprise, which makes it possible to provide operational efficiency during substantiation of the administrative decisions, concerning the provision of financial security of the enterprises and consider the change of conditions of their interaction with subjects of the external environment. The development of the integration processes in the global economy, in particular defence industries, and the steady increase in competition on the global arms market, provides importers of arms and military equipment (AME) with a diverse choice of means of pressure on the exporters, directly encourage the application of the offset practices in this area. The research determines the ways and priorities of application of the offset activity by defence enterprises of Ukraine in the context of consideration of this phenomenon as a tool for strengthening their financial security thanks to the optimization of expenditures for implementation of the export import operations and research, development, and engineering activity (RD&T).
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Australia Australia
1627
China China
1
Denmark Denmark
121
Finland Finland
53
Greece Greece
5372
India India
1
Indonesia Indonesia
1
Iran Iran
1
Ireland Ireland
8
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
30616
Spain Spain
150540
Sweden Sweden
1
Switzerland Switzerland
1
Ukraine Ukraine
1625
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
105731
Unknown Country Unknown Country
3
Vietnam Vietnam
5374

Downloads

Australia Australia
1617
Indonesia Indonesia
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1118
Pakistan Pakistan
1
Spain Spain
150541
Ukraine Ukraine
1
United Kingdom United Kingdom
1614
United States United States
105732
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Ilchenko_national security.pdf 508,13 kB Adobe PDF 260627

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.