Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86702
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Техніко-тактична підготовка кваліфікованих баскетболістів на основі використання сучасних технологій
Authors Шкода, М.О.
Keywords баскетбол
basketball
техніко-тактична підготовка
технико-тактическая подготовка
technical and tactical training
інформаційні технології
информационные технологии
information technologies
Type Masters thesis
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86702
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Шкода М. О. Техніко-тактична підготовка кваліфікованих баскетболістів на основі використання сучасних технологій : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 017 - фізична культура і спорт / наук. кер. Ю. О. Остапенко. Суми : Сумський державний університет, 2021. 81 с.
Abstract Обґрунтувано та експериментально перевірено розроблену методику вдосконалення техніко-тактичної підготовки кваліфікованих баскетболістів з використанням комп’ютерних програм, психодіагностичного комплексу «НС-Психотест», відеоаналізу, тренажерного обладнання, що спрямовані для засвоєння техніко-тактичної підготовки, як у нападі так і захисту. Набули подальшого розвитку уявлення щодо контролю спортивної діяльності, а також тестів, показників і критеріїв оцінки підготовленості баскетболістів. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому що, методику вдосконалення техніко-тактичної підготовки засобами сучасних технологій впроваджено в тренувальний процес річного циклу підготовки команди майстрів БК «Маріуполь». Застосування експериментальної методики значно підвищує ефективність тренувального процесу, своєчасно дозволяє вносити зміни у програму техніко-тактичної підготовки кваліфікованих баскетболістів. Результати досліджень можуть використовуватися в дитячо-юнацьких спортивних школах, школах вищої спортивної майстерності та олімпійського резерву.
Обоснованна и экспериментально проверена разработанная методика усовершенствования технико-тактической подготовки квалифицированных баскетболистов с использованием компьютерных программ, психодиагностического комплекса «НС-психотест», видеоанализа, тренажерного оборудования, которые направленные на усвоение технико-тактической подготовки, как в нападении так и защите. Приобрели дальнейшее развитие представления о контроле спортивной деятельности, а также тестов, показателей и критериев оценки подготовленности баскетболистов. Практическое значение полученных результатов заключается в том, что методика совершенствования технико-тактической подготовки средствами современных технологий внедрена в тренировочный процесс годового цикла подготовки команды мастеров БК «Мариуполь». Применение экспериментальной методики значительно повышает эффективность тренировочного процесса, своевременно позволяет вносить изменения в программу технико-тактической подготовки квалифицированных баскетболистов. Результаты исследований могут использоваться в детско-юношеских спортивных школах, школах высшего спортивного мастерства и олимпийского резерва.
The developed method of improving the technical and tactical training of qualified basketball players with the use of computer programs, psychodiagnostic complex is substantiated and experimentally tested «NS-Psychotest», video analysis, training equipment aimed at mastering technical and tactical training, both in attack and defense. The ideas on the control of sports activities, as well as tests, indicators and criteria for assessing the readiness of basketball players have been further developed. The practical significance of the obtained results is that the method of improving technical and tactical training by means of modern technologies is introduced into the training process of the annual cycle of training of the team of masters of BC «Mariupol». Application of experimental methods significantly increases the effectiveness of the training process, allows you to make timely changes to the program of technical and tactical training of qualified basketball players. The research results can be used in children's and youth sports schools, schools of higher sportsmanship and the Olympic reserve.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (МІ)

Views

Finland Finland
99
Ukraine Ukraine
1
Unknown Country Unknown Country
103

Downloads

Ukraine Ukraine
106
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Shkoda_basketball.pdf 2,47 MB Adobe PDF 107

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.