Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86770
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вплив легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на фінансову систему України
Authors Rieznik, Oleh Mykolaiovych  
Щербак, Н.М.
Keywords легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом
відмивання коштів злочинного походження
легализация доходов, полученных преступным путем
legalization of proceeds of crime
отмывание средств преступного происхождения
money laundering
фінансова система
финансовая система
financial system
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86770
Publisher Запорізький національний університет
License Copyright not evaluated
Citation Рєзнік О. М., Щербак Н. М. Вплив легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на фінансову систему України // Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 3. С. 290-293.
Abstract Убезпечення фінансової системи на всіх рівнях управління – це важливе завдання для переважної більшості країн світу, не виключенням є і Україна. Адже вирішити економічні проблеми цілої держави, регіону чи то середньостатистичного підприємства просто не можливо без забезпечення їм фінансової безпеки та стабільності. Таким чином, фінансова безпека держави є головним критерієм, який визначає здатність окремої країни самостійно реалізовувати економічно-фінансову політику, що відповідає її національним інтересам. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, набула актуальності у всьому світі та потребує усвідомлення природи і чинників поширення цього суспільно-небезпечного явища, а також відповідного правового забезпечення. Вчені та практики констатують, що відмивання злочинних доходів на сьогодні перетворилася на найприбутковіший вид незаконного підприємництва у світі. Дефіцит чітких дій держави з метою подолання проблеми відмивання доходів протиправного походження, породжує чимало загроз для безпеки та стабільності фінансової системи України. Стаття присвячена характеристиці впливу легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на фінансову систему України. У статті розкрито та проаналізовано зміст поняття «легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом». Систематизовано схеми легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом за низкою ознак, а саме за: джерелом походження незаконних доходів; видом активу, який фактично виконує роль об’єкта, за допомогою якого реалізовується процес трансформації незаконних коштів; інституціями, які використовуються у процесі «відмивання» коштів; каналами реалізації, які дозволяють трансформувати такого роду кошти у прихованій формі. Визначено негативні наслідки відмивання грошових коштів та їх вплив на фінансову систему України
The article is devoted to an important and topical issue – the study of the impact of money laundering on the financial system of Ukraine. Ensuring the financial system at all levels of government is an important task for the vast majority of countries around the world, and Ukraine is no exception. After all, it is simply impossible to solve the economic problems of an entire state, region or an average enterprise without providing them with financial security and stability. Thus, the financial security of the state is the main criterion that determines the ability of an individual country to independently implement economic and financial policies that meet its national interests. Countering the legalization of proceeds of crime has become relevant around the world and requires awareness of the nature and factors the spread of this socially dangerous phenomenon, as well as the relevant legal support. Scientists and practitioners state that money laundering has become the most lucrative type of illegal business in the world today. The lack of clear actions by the state to overcome the problem of money laundering poses many threats to the security and stability of Ukraine's financial system. The article is devoted to the characteristics of the impact of money laundering on the financial system of Ukraine. The article reveals and analyzes the meaning of the concept of legalization of proceeds from crime. Schemes of legalization of proceeds from crime are systematized on a number of grounds, namely: the source of illegal income; the type of asset that actually acts as an object through which the process of transformation of illegal funds is implemented; institutions used in the process of "laundering" funds; sales channels that allow you to transform such funds in a hidden form. The negative consequences of money laundering and their impact on the financial system of Ukraine have been identified.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

China China
1
Finland Finland
53
Greece Greece
241
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
1943
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
59
Unknown Country Unknown Country
3

Downloads

Lithuania Lithuania
1213
Ukraine Ukraine
1582
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Rieznik_money.pdf 384,34 kB Adobe PDF 2797

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.