Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86775
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Аналіз сучасних моделей управління мотивацією персоналу у міжнародних компаніях у контексті ціннісних орієнтацій працівників
Other Titles Analysis of modern models of employees motivation in international companies in the context of cultural features
Authors Diakonova, Iryna Ivanivna  
Shcherbyna, Tetiana Volodymyrivna  
Юрченко, А.А.
Сіняговський, Ю.В.
ORCID http://orcid.org/0000-0003-4366-8062
http://orcid.org/0000-0001-5978-3255
Keywords крос-культурні відносини
управління персоналом
мотивація персоналу
менеджмент персоналу у міжнародних компаніях
cross-cultural relations
HR management
staff motivation
human resource management in international companies
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86775
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Д`яконова, І. І.,Щербина, Т. В., Юрченко, А. А., Сіняговський, Ю. В. Аналіз сучасних моделей управління мотивацією персоналу у міжнародних компаніях у контексті ціннісних орієнтацій працівників // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2021. № 3. С. 241−247. DOI: 10.21272/1817-9215.2021.3-27
Abstract Світові глобалізацій ні та інтеграційні процеси справили глибокий вплив на розвиток бізнес спільнот в різних країнах, і вважається, що культурне зіткнення неминуче. Однак це не має стати проблемою для міжнародного бізнесу та спілкування. Менеджер у міжкультурній організації повинен не тільки мати повне уявлення про найважливіші фактори мотивації, але також вміти ефективно використовувати найбільш дієві з них у різних контекстах. Створення відповідних стимулів для працівника є важливою частиною управління людськими ресурсами на підприємствах. Вони покликані мобілізувати ентузіазм та ініціативу співробітників різним шляхами, щоб завершити завдання та реалізувати цілі підприємств з високою результативністю та якістю виконання. Ефективний механізм стимулювання може підняти ентузіазм співробітників та стимулювати їх внутрішній потенціал, таким чином, що вони зможуть докладати значних та постійних зусиль для досягнення цілей компанії. Дослідження присвячене визначенню впливу культурних відмінностей на фактори мотивації у контексті управління людськими ресурсами. Проведено аналіз особливостей американського та японського стилів управління людськими ресурсами. Результати дослідження, отримані на основі аналізу опитувань представників американської та японської культур, свідчать про існування значної культурної різниці, яку можна врахувати, використовуючи, наприклад модель Хофстеде. На основі поєднання результатів застосування моделі 5-Д Г. Хофстеде до цих країн та опитувань GWS, зроблено висновок про дієвість моделі для ідентифікації особливостей бізнес-культур. Найбільша кількість основних факторів, що впливають на мотивацію працівників, припадає на ті характеристики моделі Хофстеде, які набрали найбільшу кількість балів. Отже, має сенс використовувати їх, як основу при розробці методів стимулювання праці та складання компенсаційних пакетів. Цей підхід дає лише наближені оцінки. Для отримання найбільш релевантної моделі мотивації необхідне додаткове анкетування із метою виявлення індивідуальних особливостей службовців у конкретних організаціях.
Globalization and integration have had a profound impact on the development of business communities in different countries. Thus, cultural conflict is inevitable. However, this should not be a problem for international business and communication. A manager in an intercultural organization must understand the most important motivating factors and effectively use the most powerful ones in different contexts. Creating appropriate incentives for the employee is an essential part of human resource management in enterprises. They are designed to mobilize the enthusiasm and initiative of employees in different ways to complete tasks and achieve the goals of enterprises with high performance and quality. An effective incentive mechanism can increase employees' enthusiasm and stimulate their inner potential to make significant and continuous efforts to achieve the company's goals. The study examines the impact of cultural differences on motivational factors in the context of human resource management. The authors analyzed the features of the American and Japanese human resource management styles. Based on a combination of Hofstede's 5-D model application to these countries and GWS surveys, they concluded that the model effectively identifies business culture characteristics. The largest number of significant factors influencing employee motivation refers to those ones in Hofstede's model that scored the highest points. Therefore, it makes sense to use them as a basis for developing incentives and compilation of compensation packages. This approach gives only approximate estimates. To obtain the most relevant motivation model, the HR department needs to design additional questionnaires to identify the individual characteristics of employees in international companies.
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views

Argentina Argentina
1
Australia Australia
1
China China
1
Finland Finland
108277
Germany Germany
420925706
Greece Greece
59
Ireland Ireland
2215
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
2496763
Singapore Singapore
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
-1339472295
United Kingdom United Kingdom
397698
United States United States
-615309639
Unknown Country Unknown Country
1

Downloads

Belgium Belgium
1
China China
1
Czechia Czechia
1
Germany Germany
1
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
1507169690
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
-1530851208
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Diakonova_staff_motivation.pdf 393,85 kB Adobe PDF -23681509

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.