Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86911
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Аналіз ринку лакофарбових матеріалів на міжнародному та національному рівні у сфері промислового сектору економіки
Other Titles Analysis of the market of larb and materials at the international and national level in the field of the industrial economy
Authors Кіріл’єва, А.В.
Keywords промисловість
промисловий сектор
лакофарбові матеріали
розвиток
хімічна промисловість
industry
industrial sector
paints and varnishes
development
chemical industry
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86911
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Кіріл’єва, А. В. Аналіз ринку лакофарбових матеріалів на міжнародному та національному рівні у сфері промислового сектору економіки // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2021. № 4. С. 167−173. DOI: 10.21272/1817-9215.2021.4-20
Abstract У статті визначено актуальність дослідження промислового сектору української економіки. Промисловість є ключовою детермінантою сталого розвитку України та визначення іміджу країни на міжнародній арені світових відносин. Потужний промисловий сектор дозволяє ефективно вести вітчизняну та міжнародну економічну політику та позиціонувати себе як конкурентоспроможного суб’єкта господарської діяльності. З’ясовано, що сучасний етап розвитку світогосподарських зв'язків в Україні характеризується розширенням усіх форм міжнародних економічних відносин на основі швидкого росту продуктивних сил, який обумовлений прискоренням науково-технічного прогресу. Наслідком цього є постійно зростаюча концентрація виробництва й укрупнення його розмірів, що підсилює тенденцію до інтернаціоналізації господарського життя, яке сприяє розвитку міжнародної спеціалізації і кооперації виробництва. Розглянуто український ринок лакофарбової продукції, як перспективної галузі діяльності. Лакофарбова промисловість – галузь хімічної промисловості, в результаті якого підприємство виробляє різноманітні декоративно-захисні вироби, затверджувачі, прискорювачі, смоли для синтетичних лаків, інші види пігментів тощо. Асортимент виробництва та виготовлення фарб станом на 2021 рік є досить розгалуженим, проте існує безліч варіантів вдосконалення та розробки нових рецептур. Визначено, що ринок ЛФМ є розвинутим та конкурентоспроможним порівняно з іншими галузями хімічної промисловості. Рівень імпортованих продуктів лакофарби значно менший від частки вітчизняних товарів на українському ринку. Така тенденція дозволяє констатувати конкурентоспроможність ЛФМ на національному рівні. Зберігати та покращувати свої позиції українські виробники зможуть за умов модернізації виробничого процесу, оснащенню новітнім обладнанням цехи та підвищення кваліфікації працівників підприємства. Аналіз буде корисним для потенційних інвесторів у галузь лакофарбових матеріалів України, оскільки остання є досить привабливою для розвитку та має перспективи до майбутнього розгалуження економічної діяльності. Основними конкурентними перевагами розвитку підприємств лакофарбової індустрії є наявна ресурсна база та можливість підготовки та розвитку людського капіталу для даних підприємств.
The article identifies the relevance of the study of the industrial sector of Ukraine's economy. The industry is a crucial determinant of Ukraine's sustainable development and a definition of the country's image in the international arena of world relations. A robust industrial sector allows you to conduct domestic and international economic policy effectively and position yourself as a competitive business entity. It was found that the current stage of development of world economic relations in Ukraine is characterized by the expansion of all forms of international economic relations based on the rapid growth of productive forces due to rapid progress. As a result, the concentration of production and increase in its size is constantly increasing, increasing the tendency to internationalize economic life, contributing to international development. The Ukrainian market of paints and varnishes is considered a promising industry. Paint and varnish industry – a branch of the chemical industry, as a result of which the company produces a variety of decorative and protective products, hardeners, accelerators, resins for synthetic varnishes and more. The range of production and production of paints as of 2021 is quite extensive, but there are many options for improving and developing new receptors. It is determined that the LFM market is developed and competitive compared to other branches of the chemical industry. The level of imported paints and varnishes is much lower than the share of domestic goods in the Ukrainian market. This trend allows us to state the competitiveness of LFM at the national level. Ukrainian manufacturers will be able to maintain and improve their positions under the conditions of modernization of the production process, equipping the shop with the latest equipment and training of employees. The analysis will be helpful to potential investors in the Ukrainian coatings industry since the latter is quite attractive for development and has prospects for future branching of economic activity. The main competitive advantages for the development of enterprises of the LFM industry are the resource base, the possibility of training, and the development of human capital for these enterprises.
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views

China China
105
Finland Finland
49
France France
1
Germany Germany
1
Greece Greece
640
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
6803
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
11906
Unknown Country Unknown Country
51
Vietnam Vietnam
1

Downloads

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
6804
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
11907

Files

File Size Format Downloads
Kirilieva_industry.pdf 420,21 kB Adobe PDF 18713

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.