Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87008
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Продовольча безпека у світі: поточний стан
Other Titles World food security: current state
Authors Syhyda, Liubov Oleksiivna  
Bondarenko, Alla Fedorivna  
Keywords продовольча безпека
продовольственная безопасность
food security
відсутність продовольчої безпеки
отсутствие продовольственной безопасности
food insecurity
індекс
индекс
index
голод
hunger
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87008
Publisher ТНТУ
License Copyright not evaluated
Citation Сигида Л., Бондаренко А. Продовольча безпека у світі: поточний стан. Галицький економічний вісник. 2021. Том 71. № 4. С. 151-160. https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.04.151
Abstract Продовольча безпека безпосередньо пов’язана з харчуванням та здоров’ям населення. Вона стосується наявності (availability) продуктів харчування, необхідних людям, їх доступності (accessibility) для споживачів, у тому числі фінансової, можливості використання (utilization) продуктів харчування відповідної якості у достатній кількості, щоб забезпечити повноцінне життя, а також стабільності (stability), тобто можливості протистояти негативним змінам, що виникають у ланцюгах поставок продуктів харчування. Продовольча безпека є причинно-наслідковим шляхом, що починається з виробництва і веде до споживання, проходячи етапи стабілізації та боротьби зі стресами. Відповідно метою статті є розгляд сутності продовольчої безпеки та дослідження її рівня за допомогою аналізу світових рейтингових показників. Враховуючи наведену мету, у статті був розглянутий Global Food Security Index, який вимірює рівень продовольчої безпеки за 4 напрямками – доступність продуктів харчування, їх наявність, якість і безпека та природні ресурси й стійкість. Згідно з цим рейтингом перші три місця займають країни Західної Європи – Фінляндія, Ірландія та Нідерланди, також до 15-ки, крім країн Західної Європи, належать Ізраїль, Японія, Сполучені Штати Америки, Канада та Нова Зеландія. Україна займає 54 місце зі 113 країн. Позитивні зміни відбуваються лише у групі «якість і безпека», за рештою груп показників продовольчої безпеки України спостерігаються негативні тенденції, зокрема у групі «наявність продуктів харчування» більше, ніж на третину погіршилися показники «зобов'язання щодо продовольчої безпеки та політики доступу» й «політичні та соціальні бар'єри доступу» порівняно з попереднім роком. Додатково був розглянутий Global Hunger Index, який базується на чотирьох індикаторах – недоїдання, виснаження, затримка розвитку дитини та дитяча смертність. Незважаючи на наявність тенденцій щодо покращення даного індексу за регіонами світу, його значення є особливо небезпечним у країнах регіону Африка на південь від Сахари та Південна Азія. Для України значення цього показника знаходиться на рівні менше 5, починаючи з 2006 р., що відносить Україну до області низької небезпеки. Враховуючи проведений аналіз, можна зазначити, що на даний час друга мета плану досягнення Сталого розвитку до 2030 р. – «нульовий голод» (Zero Hunger), є недосяжною.
Продовольственная безопасность напрямую связана с питанием и здоровьем населения. Она касается наличия (availability) продуктов питания, необходимых людям, их доступности (accessibility) для потребителей, в том числе финансовой, возможности использования (utilization) продуктов питания соответствующего качества в достаточном количестве, чтобы обеспечить полноценную жизнь, а также стабильности (stability), то есть возможности противостоять негативным изменениям, возникающим в цепях поставок продуктов питания. Продовольственная безопасность является причинно-следственным путем, начинающимся с производства и ведущим к потреблению, проходя этапы стабилизации и борьбы со стрессами. Соответственно целью статьи является рассмотрение сущности продовольственной безопасности и исследование ее уровня посредством анализа мировых рейтинговых показателей.
Summary. Food security is directly related to nutrition and public health. It concerns the availability of food needed by people, its accessibility to consumers, including financial aspects of accessibility, the food utilization in sufficient quantity and quality to ensure a full life, and stability, i.e. the ability to resist the negative changes that occur in food supply chains. Food security is a causal path that begins with production and leads to consumption, going through stages of stabilization and stress management. Therefore, the article aims to consider the essence of food security and study its level through the analysis of world rankings. Consequently, the article considered the Global Food Security Index, which measures the level of food security in four areas – food affordability, food availability, food quality and safety, and natural resources and resilience. According to this ranking, the first three places are occupied by countries of Western Europe – Finland, Ireland, and the Netherlands. Except European countries, top 15 countries also include Israel, Japan, the United States of America, Canada, and New Zealand. Ukraine ranks 54th out of 113 countries. Positive changes occur only in the group "quality and safety". The rest of the groups of food security indicators for Ukraine show negative trends. In particular, in the group "food availability" indicators of "food security and access policy commitments" and "political and social barriers to access" decreased by more than thirty percent comparing with the previous year. Additionally, Global Hunger Index was considered. This index bases on four indicators – undernourishment, child wasting, child stunting, and child mortality. Despite the tendency of index improvement by the regions of the world, its value is particularly dangerous for the countries of Africa South of the Sahara, and South Asia. For Ukraine, the value of this indicator is less than 5, since 2006. It classifies Ukraine as a low-risk area. Accordingly, the analysis shows that currently the second goal of the Sustainable Development Plan – "Zero Hunger", is unattainable by 2030.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БіЕМ)

Views

China China
1
Finland Finland
26
Germany Germany
1
Greece Greece
102
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
1
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
204
Unknown Country Unknown Country
3

Downloads

Germany Germany
69
Singapore Singapore
70
Ukraine Ukraine
1
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
205
Unknown Country Unknown Country
32

Files

File Size Format Downloads
Syhyda_World_food.pdf 3,99 MB Adobe PDF 378

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.