Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87049
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Estimation of Quality of Medical Care
Authors Syhyda, Liubov Oleksiivna  
Srovnalíková, P.
Onda, A.
ORCID http://orcid.org/0000-0002-0319-8070
Keywords сімейний лікар
семейный врач
family doctor
домашній візит
домашний визит
home visit
пацієнт
пациент
patient
якість медичної допомоги
качество медицинской помощи
quality of medical care
направлення
направление
referral
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87049
Publisher Sumy State University
License Copyright not evaluated
Citation Syhyda, L., Srovnalíková, P., & Onda, A. (2020). Estimation of quality of medical care. Health Economics and Management Review, 1(1), 93-105. https://doi.org/10.21272/hem.2020.1-09
Abstract У цій роботі узагальнено аргументи та контраргументи в рамках наукової дискусії з питання якості медичної допомоги. Основною метою проведеного дослідження є аналіз якості медичної допомоги в амбулаторії №1 КНП "Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" та розроблення рекомендацій щодо її підвищення в контексті впровадження медичної інформаційної системи "MEDSTAR". Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали систематичний та порівняльний аналіз, а також опитування пацієнтів. Джерелами інформації стали внутрішня документацію амбулаторії №1 (дані за вересень 2018 р.) та відповідна електронна документація з медичної інформаційної системи MEDSTAR (дані за вересень 2020 р.). Дослідження питання в статті здійснено в такій логічній послідовності: по-перше, автори проаналізували та порівняли кількість пацієнтів, які відвідали амбулаторію №1, та кількість пацієнтів, яких відвідували лікарі вдома у вересні 2020 р. та вересні 2018 р. По-друге, автори визначили кількість направлень на обстеження, виданих пацієнтам у вересні 2020 р. та вересні 2018 р. По-третє, автори провели опитування пацієнтів щодо їх задоволеності якістю медичної допомоги. Результати дослідження показали, що у вересні 2020 року загальна кількість звернень пацієнтів до амбулаторії №1 зменшилась на 32,4%, а кількість відвідувань пацієнтів удома на 5,12% порівняно з вереснем 2018 року. Така ж ситуація і з кількістю направлень на аналізи. У вересні 2018 року 763 пацієнти отримали направлення на подальші обстеження, а у вересні 2020 року кількість направлених становила 169. Опитування показало, що пацієнти незадоволені деякими аспектами якості медичної допомоги, зокрема, автоматизацією медицини, скерованістю медицини, а також умовами прийому та доступністю медичних послуг. Загалом результати дослідження допомогли висвітлити проблеми у роботі сімейних лікарів, спричинені реформою охорони здоров’я та впровадженням медичних інформаційних систем, що спричинює зниження якості медичної допомоги. Були запропоновані відповідні рекомендації щодо вирішення проблем. Дослідження авторів будуть корисними для подальших досліджень у сфері якості медичної допомоги.
В этой работе обобщены аргументы и контраргументы в рамках научной дискуссии по качеству медицинской помощи. Основной целью проведенного исследования является анализ качества медицинской помощи в амбулатории №1 КНП "Шосткинский городской центр первичной медико-санитарной помощи" и разработка рекомендаций по ее повышению в контексте внедрения медицинской информационной системы "MEDSTAR". Методическим инструментарием проведенного исследования стали систематический и сравнительный анализ, а также опрос пациентов. Источниками информации стали внутренняя документация амбулатории №1 (данные за сентябрь 2018 г.) и соответствующая электронная документация медицинской информационной системы MEDSTAR (данные за сентябрь 2020 г.). В целом результаты исследования помогли осветить проблемы в работе семейных врачей, вызванные реформой здравоохранения и внедрением медицинских информационных систем, что приводит к снижению качества медицинской помощи. Были предложены соответствующие рекомендации по решению проблем. Исследования авторов будут полезны для дальнейших исследований в области качества медицинской помощи.
This paper summarizes the arguments and counterarguments within the scientific discussion on the issue of quality of medical care. The main purpose of the research is to analyze the quality of medical care in dispensary №1 of municipal non-profit enterprise "Shostka city center of primary health care" and determine recommendations for its improvement in the context of "MEDSTAR" medical information system implementation. The research methods authors used in the article were systematic analysis, comparative research, and patients’ survey. As the information sources, the authors used internal documentation of the dispensary № 1 (data for September 2018) and its electronic documentation from the MEDSTAR medical information system (data for September 2020). First, the authors analyzed and compared the number of patients who visited the dispensary №1, and the number of patients visited by doctors at home in September 2020 and September 2018. Second, the authors determined the number of referrals for examination issued to patients in September 2020 and September 2018. Third, the authors surveyed the patients on their satisfaction with the quality of medical care. The results of the research showed that the total number of patients' visits at the dispensary №1 decreased by 32.4%, and the rate of home visits decreased by 5.12% in September 2020 compared to September 2018. The same situation is with the number of referrals for examination. In September 2018 763 patients got referrals for further examinations, and in September 2020 the number of referrals was 169. The survey showed that patients are dissatisfied with some aspects of the quality of medical care, particularly, with the automation of medicine, focus of medicine, as well as with the conditions of appointment and accessibility of conventional medical services. In total, the results of the research helped to highlight problems in the work of family doctors caused by healthcare reform and medical information systems implementation which reduce the quality of medical care. The recommendations for problems solving were suggested. The authors' research will be useful for further research in the quality of medical care.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БіЕМ)

Views

China China
1223464
Finland Finland
76
Germany Germany
1
Greece Greece
549
Iran Iran
1
Ireland Ireland
13788
Japan Japan
1
Kenya Kenya
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Philippines Philippines
1
Russia Russia
1
Singapore Singapore
13786285
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
149222
United Kingdom United Kingdom
74613
United States United States
23514306
Unknown Country Unknown Country
149221
Vietnam Vietnam
547

Downloads

Bahrain Bahrain
1
Brazil Brazil
1
Canada Canada
1
China China
23514305
Germany Germany
1
Kenya Kenya
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
1
United Arab Emirates United Arab Emirates
1
United Kingdom United Kingdom
74614
United States United States
13786285
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Syhyda_estimation_of_quality.pdf 304,79 kB Adobe PDF 37375213

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.