Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87429
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Green Campus in the universities of the world
Other Titles "Зелені кампуси" університетів світу
Authors Marekha, Iryna Serhiivna  
Kurbatova, Tetiana Oleksandrivna  
Kyrychenko, Kostiantyn Ivanovych  
Laznenko, Dmytro Oleksiiovych
Chygryn, Olena Yuriivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0002-9905-7706
http://orcid.org/0000-0001-6891-443X
http://orcid.org/0000-0002-7984-0293
http://orcid.org/0000-0002-4007-3728
Keywords "зелені кампуси"
цілі сталого розвитку
"зелена" освіта
ресурсоефективність
раціональне природокористування
міжнародна рейтингова система
провідні виші
green campuses
sustainable development goals
green education
resource efficiency
rational use of nature
international rating system
leading universities
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87429
Publisher Sumy State University
License In Copyright
Citation Marekha I. S., Kurbatova T. O., Kyrychenko K. I., Laznenko D. O., Chygryn O. Yu. Green Campus in the universities of the world // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2021. № 4. С. 257−263. DOI: 10.21272/1817-9215.2021.4-30
Abstract Метою статті є аналізсвітової практики реалізації програм "Green Campuses" у закладах вищої освіти та оцінка можливостей практичної імплементації принципів сталого розвитку в університетах України. При проведенні дослідження у статті було використано наступні методи: ретроспективного аналізу – при розгляді основних етапів еволюції концепції "зелених кампусів", системно-структурного аналізу – при обгрунтуванні та побудові п’ятиопорної структури еко-кампусу, порівняльного аналізу – під час репрезентації прикладів ефективної організації "зелених кампусів" у глобальному масштабі. У статті наголошується, що університети з усього світу просувають місію надання майбутнім фахівцям якісної освіти, яка сприятиме адекватному розвитку студентських здібностей на користь громади та держави. Тому цінності, які інкорпоруються тими чи іншими закладами вищої освіти, є істотним фактором, яким керуються абітурієнти при виборі місця навчання. У цьому контексті все більша чисельність університетів у глобальному масштабі почали звертати увагу на важливість включення чинника екологічності та ресурсоощадливості як невід’ємної складової своєї корпоративної культури і навіть архітектури. Метою цієї екологічної ініціативи є створити ідеологічне підґрунтя для студентів, які б жили екологічно сталими діями як щоденною практикою. Поряд з екологічними перевагами для людини та навколишнього середовища, "зелені кампуси" несуть економічні, соціальні та репутаційні переваги для вишів-послідовників. У статті авторами було виведено п’ятиопорну структуру "зелених кампусів", яка покладена в основу теоретико-концептуальних положень екологізації освітньої діяльності. Так, дана структура передбачає такі системні компоненти. як "зелене" адміністрування ЗВО, екологізацію освітньої та методичної діяльності, науково-інноваційну діяльність в області "зеленої економіки", екологічне виховання студентів та партнерство заради цілей сталого розвитку. У статті наведено світові приклади ефективної організації "зелених кампусів" з обгрунтуванням практичних результатів. Деталізовано та коротко охарактеризовано рейтингову систему UI GreenMetric, учасником якої став і Сумський державний університет, посівши друге місцезавдякипро-екологічній активності, яка носить систематичний та стратегічний характер.
The aim of the article is to analyze the world practice of implementing Green Campuses programs in higher education institutions and assess the possibilities of practical implementation of the principles of sustainable development in Ukrainian universities. The following methods were used in the study: retrospective analysis – in considering the main stages of thegreen campusesconcept evolution, system-structural analysis – in substantiating and building a five-support structure of eco-campus, comparative analysis – in presenting examples of effective organization Green campuses on a global scale. The article emphasizes that universities around the world support the mission of providing future professionals with quality education that will promote the adequate development of student skills for the benefit of the community and the state. Therefore, the values that are incorporated by certain institutions of higher education are an essential factor that guides entrants when choosing a place of study. In this context, more and more universities on a global scale have begun to pay attention to the importance of including environmental friendliness and resource efficiency as an integral part of their corporate culture and even architecture. The aim of this environmental initiative is to create an ideological basis for students who would live environmentally sustainable activities as a daily practice. Along with environmental benefits for humans and the environment, green campuses bring economic, social, and reputational benefits to following universities. The authors of the article derived a five-pronged structure of green campuses, which is the basis of theoretical and conceptual provisions for the greening of educational activities. Yes, this structure provides the following system components as green administration of free economic zone, greening of educational and methodical activity, scientific and innovative activity in the field of green economy, ecological education of students and partnership for the purposes of sustainable development. The article presents global examples of effective organization of “green campuses” with justification of practical results. The UI GreenMetric rating system, in which Sumy State University became a participant, was detailed and briefly described, taking second place due to its pro-environmental activity, which is systematic and strategic.
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views

Australia Australia
1
Brazil Brazil
1
China China
1
Cyprus Cyprus
41506
Egypt Egypt
1
Finland Finland
155
France France
24116
Germany Germany
1563449501
Greece Greece
169528
Indonesia Indonesia
319983920
Ireland Ireland
-149141721
Israel Israel
1
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
908409876
Netherlands Netherlands
1
Nigeria Nigeria
1
Pakistan Pakistan
1780521494
Philippines Philippines
17607
Poland Poland
1043249
Saudi Arabia Saudi Arabia
1
Singapore Singapore
1
South Africa South Africa
3746
Sweden Sweden
1
Turkey Turkey
-733924309
Ukraine Ukraine
-940272527
United Kingdom United Kingdom
1563449500
United States United States
-1395708361
Unknown Country Unknown Country
1563449502
Vietnam Vietnam
3752

Downloads

Brazil Brazil
1
Canada Canada
43239852
China China
1
Cyprus Cyprus
178042602
Egypt Egypt
99063
Germany Germany
169527
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
Indonesia Indonesia
789109563
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
20622298
Nepal Nepal
1
Nigeria Nigeria
1
South Africa South Africa
1
Turkey Turkey
345900092
Ukraine Ukraine
-484836692
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
186553251
Unknown Country Unknown Country
1563449503
Vietnam Vietnam
186553251
Yemen Yemen
1

Files

File Size Format Downloads
Marekha_green_campuses.pdf 353,76 kB Adobe PDF -1466064977

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.