Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87867
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Управління конкурентоспроможністю на різних етапах життєвого циклу організації
Authors Kotenko, Stanislav Ihorovych
Keywords конкурентоспроможність
життєвий цикл організації (ЖЦО)
стадія ЖЦО
індикатор
конкурентна стратегія
competitiveness
organizational life cycle (LC)
LC stages
indicator
competitive strategy
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87867
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Котенко, С. І. Управління конкурентоспроможністю на різних етапах життєвого циклу організації // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2021. № 1. С. 269−281. DOI: 10.21272/1817-9215.2021.1-30
Abstract Середовище, яке постійно змінюється, глобалізація та міжнародна конкуренція створюють додаткові вимоги до компаній. Конкурентоспроможність на рівні організації є важливою справою для створення та розвитку конкурентних переваг, належного використання ресурсів та управління факторами, що впливають на результати ринкової діяльності. Якщо компанія хоче вижити і бути сильною, отримання стійких конкурентних переваг та вища продуктивність над конкурентами має вирішальне значення. Виходячи з вищесказаного, можна визначити конкурентоспроможність як динамічну конструкцію, на яку впливають декілька факторів. Фактори можуть контролюватися і не контролюватися організацією та відображати складність як внутрішнього, так і зовнішнього середовища. Завдання компаній полягає у визначенні конкретних факторів та аналізі стратегічного управління ними. В розрізі даного дослідження можна виділити один з ключових внутрішніх факторів, який прямо впливає на всі процеси, які протікають в організації – це стадія життєвого циклу організації (ЖЦО). Адаптуючи концепцію біологічних наук, науковцями-дослідниками організаційної тематики був запропонований життєвий цикл організаційного розвитку, починаючи від стадії народження до самої смерті (ліквідації). Економістами було виділено кілька різних моделей, в яких кількість етапів ЖЦО варіюється від трьох до десяти. Знання поточного становища чи етапу розвитку організації може допомогти топ -менеджерам у розумінні взаємозв’язків між життєвим циклом організації, конкурентною стратегією та результатами діяльності суб’єкта аналізу. У статті досліджено поняття ЖЦО, проаналізовані наукові підходи авторів щодо класифікації стадій ЖЦО. Розглянуті особливості кожної зі стадій. Наведені характеристики п’яти етапів, та оригінальні підходи до їх визначення. Відображено взаємозв’язок та залежність етапів ЖЦО та економічних результатів діяльності організації. Описані показники, які є індикаторами поточного етапу ЖЦО. Відповідно до них, запропоновані вторинні дані, які слід використовувати у процесі розрахунку. Наведений приклад можливих дій щодо підвищення рівня конкурентоспроможності відносно до кожної стадії ЖЦО.
The ever-changing environment, globalization and international competition create additional requirements for companies. Competitiveness at the organizational level is important for the creation and development of competitive advantages, proper use of resources and management of factors that affect the results of market activities. If a company wants to survive and be strong, gaining sustainable competitive advantage and higher productivity over competitors is crucial. Based on the above, we can define competitiveness as a dynamic structure that is influenced by several factors. Factors may or may not be controlled by the organization and reflect the complexity of both the internal and external environment. The task of companies is to identify specific factors and analyze their strategic management. In the context of this study, we can identify one of the key internal factors that directly affects all the processes that take place in the organization - this is the stage of the life cycle of the organization (OLC). Adapting the concept of biological sciences, researchers-researchers of organizational subjects proposed a life cycle of organizational development, starting from the stage of birth to death (liquidation). Economists have identified several different models in which the number of OLC stages varies from three to ten. Knowing the current situation or stage of development of the organization can help top managers to understand the relationship between the life cycle of the organization, competitive strategy and performance of the subject of analysis. The article explores the concept of OLC, analyzes the authors' scientific approaches to the classification of OLC stages. Features of each of stages are considered. The characteristics of the five stages and original approaches to their definition are given. The relationship and dependence of the OLC stages and economic results of the organization are reflected. Indicators that are indicators of the current OLC stage are described. According to them, secondary data are proposed to be used in the calculation process. An example of possible actions to increase the level of competitiveness in relation to each OLC stage is given.
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
284
United States United States
287

Downloads

Ukraine Ukraine
285
United States United States
286

Files

File Size Format Downloads
Kotenko_competitiveness.pdf 314,28 kB Adobe PDF 571

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.