Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87871
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дорожня карта з модернізації і розвитку енергетичних мереж: Європейський досвід
Other Titles Road map on modernization and development of energy Smart Grid: European experience
Authors Matvieieva, Yuliia Tahibekivna  
Keywords дорожня карта
"Smart Grid" проекти
енергоефективність
Smart Grid технології
енергетичні ресурси
розвиток енергетичних мереж
сталий розвиток
поновлювальні ресурси
зарубіжний досвід
road map
Smart Grid projects
energy efficiency
Smart Grid technologies
energy resources
energy grid development
sustainable development
renewable resources
foreign experience
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87871
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Матвєєва, Ю. Т. Дорожня карта з модернізації і розвитку енергетичних мереж: Європейський досвід // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2021. № 2. С. 42−46. DOI: 10.21272/1817-9215.2021.2-5
Abstract З метою підвищення енергетичної та економічної ефективності, запровадження інструментарію раціонального енергетичного споживання, підвищення надійності, стійкості та якості електроенергії країнами світу розробляються дорожні карти з модернізації і розвитку енергетичних мереж. При цьому приділяється особливий інтерес до бази використання інноваційних технологій та відновлюваних джерел енергії. У даній статті виконано бібліографічний огляд публікацій в галузі Європейського досвіду розробки дорожньої карти з модернізації і розвитку енергетичних мереж. Під час аналізу була обрана вибірка робіт за 2010-2021 рр. бази даних Scopus®, що містить бібліографічні відомості про наукові публікації в рецензованих журналах, книгах та конференціях. На основі використання програмного забезпечення VOSviewer (версія 1.6.15), було виокремлено п’ять кластерів досліджень у контексті формування дорожньої карти з модернізації і розвитку енергетичних мереж. Перший кластер пов'язаний з питаннями енергоефективності. Саме цей кластер має найбільшу кількість взаємозв’язків з іншими кластерами. Також він містить такі ключові поняття як дорожня карта, міжнародні технологій дорожніх карт та Smart Grid технології. Другий кластер сформувався на базі досліджень різних видів енергетичних ресурсів. У третьому кластері більше всього зав’язків знайдено за поняттям "сталий розвиток". Четвертий кластер утворює ключові поняття, пов’язані з енергетичною політикою та стандартизацією. До п’ятого кластеру увійшли фактори енергетичного розвитку, що досліджуються розвиненими країнами світу. У свою чергу в статті визначено країни, що є найбільш зацікавлені до розгортання дорожньої карти та реалізації Smart Grid проектів. Так, найбільш активно вивчається дана проблематика такими країнами: як Німеччина, Данія, Швеція, Велика Британія, Італія, Австрія, Нідерланди, Франція. За результатами бази даних центру спільних досліджень "Smart Electricity Systems and Interoperability" було проаналізовано запроваджені Smart Grid проекти країнами ЄС. Окреслено основні задачі сучасної енергетичної моделі.
Countries around the world are developing roadmaps for the modernization and development of energy networks in order to increase energy and economic efficiency, the introduction of tools for rational energy consumption, improving the reliability, sustainability and quality of electricity. At the same time, special interest is paid to the base of using innovative technologies and renewable energy sources. This article provides a bibliographic review of publications in the field of European experience in developing a roadmap for the modernization and development of energy grids. During the analysis, a selection of papers for 2010-2021 was selected from the Scopus® database, which contains bibliographic information about scientific publications in peerreviewed journals, books and conferences.With the help of VOSviewer software were identified five clusters of research in the context of forming a roadmap for the modernization and development of energy grids. The first cluster is related to energy efficiency issues. This cluster has the most relationships with other clusters. The cluster contains key concepts such as roadmap, international roadmap technology and Smart Grid technology. The second cluster was formed on the basis of research on different types of energy resources. In the third cluster, most connections are found in terms of "sustainable development". The fourth cluster forms the key concepts related to energy policy and standardization. The fifth cluster includes energy development factors studied by developed countries. In turn, the article identifies the countries that are most interested in the deployment of the road map and the implementation of "Smart Grid" projects. Thus, the most actively studied this issue by such countries as Germany, Denmark, Sweden, Great Britain, Italy, Austria, the Netherlands, France. According to the results of the database of the Center for Joint Research "Smart Electricity Systems and Interoperability", the implemented Smart Grid projects by EU countries were analyzed. The main tasks of the modern energy model are outlined.
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views

Greece Greece
1
Ukraine Ukraine
1
United States United States
135

Downloads

United States United States
134

Files

File Size Format Downloads
Matvieieva_energy_efficiency.pdf 452,64 kB Adobe PDF 134

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.