Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87879
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Застосування маркетингових комунікацій при підвищенні задоволеності здобувачів ВНЗ як показник довіри суспільству
Other Titles Applying of marketing communications for increasing students satisfaction of higher education institutions as an indicator of trust in society
Authors Rosokhata, Anna Serhiivna  
Minchenko, Mariia Hennadiivna  
Nesterenko, Volodymyr Ivanovych  
Яцкова, Є.С.
ORCID http://orcid.org/0000-0001-6944-1515
http://orcid.org/0000-0002-6768-1627
http://orcid.org/0000-0002-1792-9823
Keywords суспільна довіра
освітня програма
ВНЗ
маркетинг
задоволеність здобувачів вищої освіти
маркетингові комунікації
public trust
educational program
university
marketing
student satisfaction
marketing communications
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87879
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Росохата А. С., Мінченко М. Г., Нестеренко В. І., Яцкова Є. С. Застосування маркетингових комунікацій при підвищенні задоволеності здобувачів ВНЗ як показник довіри суспільству // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2021. № 2. С. 211−220. DOI: 10.21272/1817-9215.2021.2-25
Abstract У статті запропоновано гіпотезу, що один із показників суспільної довіри може виступати ступінь задоволеності здобувачів вищої освіти освітньою програмою фахового спрямування за яким вони отримують знання та навички. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми відповідності освітніх програм очікуванням ринку засвідчила, що на сьогоднішній день залишається актуальним питання модернізації та постійне втілення інновацій в освітній процес. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що впровадження інноваційних підходів для підвищення задоволеності студентів кожного окремого ВНЗ стає підґрунтям для росту показників довіри суспільству, адже таким чином зростає їх професійний рівень і отримані навички знаходять швидку реалізацію на ринку праці та позитивні відгуки від роботодавців. З метою оцінки ступеню задоволеності студентів, було проведено маркетингове дослідження методом анкетування серед здобувачів освітнього рівня "Бакалавр" та "Магістр" спеціальності "Маркетинг". В статті представлені результати емпіричного аналізу даного маркетингового дослідження, які свідчать про досить високий рівень задоволеності студентів освітньою програмою, але в той самий час відображає бажання студентів отримувати більше практичних навичок методами неформальної освіти такими, як воркшопи, круглі столи, тренінги, семінари з практиками, ділові ігри тощо. За результатами здійсненого аналізу запропоновано створення інноваційного продукту в рамках навчального процесу додатковий курс неформальної освіти для студентів спеціальності "Маркетинг" з метою покращення практичних навичок, швидкого та адаптивного формування soft skills та підвищення рівня особистісної професійної ефективності та самоменеджменту. Результати проведеного дослідження та надані пропозиції можуть бути корисними для структурних підрозділів, що надають освітні послуги за спеціальністю "Маркетинг", а також для інституцій, що досліджують інструменти та впроваджують заходи для підвищення рівня суспільної довіри, особливо в напрямках, що стосуються довіри молоді.
The article proposes the hypothesis that one of the indicators of public confidence may be the degree of satisfaction of higher education students with the educational program of the professional field in which they acquire knowledge and skills. Systematization of literature sources and approaches to solving the problem of compliance of educational programs with market expectations has shown that today the issue of modernization and constant implementation of innovations in the educational process remains relevant. The urgency of solving this scientific problem is that the introduction of innovative approaches to increase student satisfaction in each university is the basis for increasing confidence in society, because it increases their professional level and skills are quickly implemented in the labor market and positive feedback from employers. In order to assess the degree of student satisfaction, a marketing study was conducted by questionnaire among applicants for the educational level "Bachelor" and "Master" majoring in "Marketing". The article presents the results of empirical analysis of this marketing research, which shows a high level of student satisfaction with the educational program, but at the same time reflects the desire of students to gain more practical skills through non-formal education such as workshops, round tables, trainings, seminars with practitioners. business games, etc. According to the results of the analysis, it is proposed to create an innovative product within the educational process additional course of non-formal education for students majoring in "Marketing" to improve practical skills, rapid and adaptive soft skills and increase personal professional efficiency and self-management. The results of the study and the proposals provided can be useful for structural units that provide educational services in the field of "Marketing", as well as for institutions that research tools and implement measures to increase public confidence, especially in areas related to youth trust.
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
1
Germany Germany
111672
Greece Greece
1
Indonesia Indonesia
1
Ireland Ireland
17713
Poland Poland
1
Singapore Singapore
1
Turkey Turkey
768
Ukraine Ukraine
28410540
United Kingdom United Kingdom
908022
United States United States
55005038
Unknown Country Unknown Country
1816043

Downloads

Canada Canada
1
China China
55005038
Germany Germany
86269803
Ireland Ireland
1
Netherlands Netherlands
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
23740273
United States United States
86269804

Files

File Size Format Downloads
Rosokhata_marketing_communications.pdf 503,61 kB Adobe PDF 251284922

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.