Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87902
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Мапування ключових інтересів та зон комплементарності стейкхолдерів в умовах реформування системи освіти для запобігання трудовій еміграції
Authors Vorontsova, Anna Serhiivna  
Barvinok, Veronika Yuriivna  
Vasylieva, Tetiana Anatoliivna  
Keywords стейкхолдер
стейкхолдер
stakeholders
освіта
образование
education
теорія стейкхолдерів
теория стейкхолдеров
stakeholder theory
міграція
миграция
migration
освіта для дорослих
образование для взрослых
adult education
Type Monograph
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87902
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Воронцова А. С., Барвінок В. Ю. Васильєва Т. А. Мапування ключових інтересів та зон комплементарності стейкхолдерів в умовах реформування системи освіти для запобігання трудовій еміграції // Реформування системи освіти для запобігання трудовій міграції : монографія / за заг. ред. С. В. Лєонова та В. В. Боженко. Суми : Сумський державний університет, 2021. С. 190-207.
Abstract У цій статті розглянуто проблему трудової міграції через призму питання реформування системи освіти. Підтвердження такого припущення є факт того, що попри високий рівень освіченості населення України, зокрема постійне зростання частки населення з вищою освітою, рівень заробітної плати та працевлаштування є незадовільними, що спонукає до міграційних коливань, до того ж серед працездатного населення віком 25–44 років третина з вищою освітою. Метою даної роботи є визначення ключових інтересів та зон комплементарності основних стейкхолдерів системи освіти, що здатні сприяти гальмуванню трудової міграції. У роботі запропоновано власний підхід до мапування зон компліментарності стейкхолдерів в умовах реформування системи освіти для запобігання трудовій еміграції, що ґрунтується на базі стратегічного стейхолдер-менеджменту та модифікованій матриці Менделоу. Це дозволило виділити чотири групи стейкхолдерів (інвестори, реформатори, підтримувані та мотиватори системи освіти) і сформувати стратегії взаємодії з ними (заохочувати до співпраці, тісно співпрацювати, підтримувати та тримати поінформованими). Ця матриця й може стати успішним інструментом для розроблення стратегії реформування системи освіти для запобігання трудовій еміграції.
В этой статье рассмотрена проблема трудовой миграции через призму вопроса реформирования системы образования. Подтверждение такого предположения является факт того, что, несмотря на высокий уровень образованности населения Украины, в частности, постоянный рост частки населения с высшим образованием, уровень заработной платы и трудоустройства неудовлетворительны, что побуждает к миграционным колебаниям, к тому же среди трудоспособного населения в возрасте 25-44 лет треть с высшим образованием. Целью данной работы является определение ключевых интересов и зон комплементарности основных стейкхолдеров системы образования, способных способствовать торможению трудовой миграции. В работе предложен собственный подход к мапированню зон комплиментарности стейкхолдеров в условиях реформирования системы образования для предотвращения трудовой эмиграции, основанной на базе стратегического стейхолдер-менеджмента и модифицированной матрицы Менделоу. Это позволило выделить четыре группы стейкхолдеров (инвесторы, реформаторы, поддерживаемые и мотиваторы системы образования) и сформировать стратегии взаимодействия с ними (поощрять сотрудничество, тесно сотрудничать, поддерживать и держать информированными). Эта матрица и может стать успешным инструментом для разработки стратегии реформирования системы образования для предотвращения трудовой эмиграции.
This article examines the problem of labor migration through the prism of education reform. Confirmation of this assumption is the fact that despite the high level of education of the population of Ukraine. In particular the constant growth of the population with higher education, wages and employment are unsatisfactory, which encourages migratory fluctuations, and among the working population aged 25-44 with higher education. The aim of this work is to identify the key interests and areas of complementarity of the main stakeholders in the education system that can help curb labor migration. The proposes of this paper, its own approach to mapping the zones of complementarity of stakeholders in the context of reforming the education system to prevent labor emigration, based on strategic stakeholder management and a modified Mendelow matrix. This allowed us to identify four groups of stakeholders (investors, reformers, supporters, and motivators of the education system) and to form strategies for interaction with them (encourage cooperation, work closely together, support and keep informed). This matrix can be a successful tool for developing a strategy to reform the education system to prevent labor emigration.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БіЕМ)

Views

Poland Poland
177
South Africa South Africa
1
Ukraine Ukraine
541
United States United States
354

Downloads

Ukraine Ukraine
1

Files

File Size Format Downloads
Vorontsova_stakeholders.pdf 1,63 MB Adobe PDF 1

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.