Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87910
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Стратегія примирення та засоби її втілення в англомовному родинному дискурсі
Other Titles Reconciliation strategy and means of its implementation in english-language family discourse
Authors Brovkina, Oksana Volodymyrivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0003-0778-6387
Keywords родинний дискурс
семейный дискурс
family discourse
комунікативна ситуація непорозуміння
коммуникативная ситуация непонимания
communicative situation of misunderstanding
стратегія примирення
стратегия примирения
reconciliation strategy
тактики
tactics
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87910
Publisher ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
License Copyright not evaluated
Citation Бровкіна О. В. Стратегія примирення та засоби її втілення в англомовному родинному дискурсі // Закарпатські філологічні студії. 2021. № 19. Том 1. С. 98-102. DOI: 10.32782/tps2663-4880/2021.19.1.18
Abstract У статті йдеться про реалізацію стратегії примирення в комунікативних ситуаціях непорозуміння сучасного англомовного родинного дискурсу з адресантно-адресатною конфігурацією мовців "БАТЬКИ–ДІТИ" та симетричними/асиметричними відносинами інтерактантів, розглядаються прагмалінгвістичні особливості комунікативної ситуації непорозуміння. Дослідження проводилося на основі дискурсивних фрагментів, що являють собою мікродіалоги між членами родини, виокремлених методом суцільної вибірки з художніх творів авторів XX – початку XXI століття. Дискурс родинного спілкування тлумачиться в статті як комунікативна взаємодія мовців, споріднених родинними (шлюбними чи кровними) зв’язками, пов’язаних духовно, спільністю побуту та взаємною моральною відповідальністю. Досліджено, що родинне спілкування сповнене великої кількості ситуацій непорозуміння. Родинне спілкування досліджується через призму конфронтації, оскільки сучасні дослідження у галузі прагмалінгвістики відображають зростання інтересу вчених до мовленнєвої взаємодії комунікантів у ситуаціях, що характеризуються недотриманням максим принципу комунікативного співробітництва: конфліктів у спілкуванні, коли мовленнєва поведінка комунікантів відзначається застосуванням конфліктної інтеракції. Комунікативна ситуація непорозуміння у дискурсі родинного спілкування утілюється у вигляді конфліктного діалогу (полілогу), який скеровується стратегією конфліктування або примирення залежно від кінцевої мети адресанта. У статті спираємося на поняття стратегії, як когнітивно-прагматичної програми спілкування, що ґрунтується на мотивах комуніканта й визначає характер реалізації комунікативних актів у дискурсі, пов'язаних із загальним задумом спілкування, та тактики, що складаються із певних мовленнєвих ходів, які відповідають загальній стратегії. Стратегія примирення при симетричному спілкуванні батьків та дітей втілюється за рахунок тактики аргументації. При їхньому асиметричному спілкуванні – тактиками переривання спілкування, вибачення. В усіх зазначених стратегіях провідними є стверджувальні конструкції з номінацією перепрошення.
В статье говорится о реализации стратегии примирения в коммуникативных ситуациях непонимания современного англоязычного семейного дискурса с адресантно-адресатной конфигурацией говорящих "РОДИТЕЛИ-ДЕТИ" и симметричными/асимметричными отношениями интерактантов, рассматриваются прагмалингвистические особенности коммуникативной ситуации непонимания. Стратегия примирения при симметричном общении родителей и детей осуществляется за счет тактики аргументации. При их асимметричном общении – тактиками прерывания общения, прощения. Во всех указанных стратегиях ведущими являются утвердительные конструкции с номинацией прощения.
The article deals with the realization of reconciliation strategy in the communicative situation of misunderstanding in the modern English family discourse with the addresser-addressee configuration of the speakers' roles "PARENTS-CHILDREN" and symmetric/asymmetric positions of interlocutors. Pragmalinguistic peculiarities of misunderstanding are inventoried. The investigation was based on the discourse fragments which were microdialogues between family members selected from literary works of the XX – beginning of the XXI century by means of continuous sampling. The article treats the family discourse as the communicative interaction of the speakers related by family (marital and consanguineous) ties, connected spiritually, by common household and mutual moral responsibility. It has been studied that family communication is full of a large number of situations of misunderstanding. Family communication is studied through the prism of confrontation, as modern research in pragmalinguistics reflects the growing interest of scientists in speech interaction of communicators in situations characterized by non-compliance with the principle of communicative cooperation: conflicts in communication, when speech behavior is marked by conflict interactions. The communicative situation of misunderstanding in the discourse of family communication is embodied in the form of a conflict dialogue (polylogue), which is guided by a strategy of colliding or reconciliation, depending on the ultimate goal of the addressee. The article focuses on the concept of strategy as a cognitive-pragmatic program of communication, based on the motives of the communicant and determines the nature of the implementation of communicative acts in discourse related to the general idea of ​​communication, and tactics consisting of certain speech moves that correspond to the overall strategy. The strategy of reconciliation in symmetrical communication between parents and children is embodied through the tactics of argumentation. With their asymmetric communication - tactics of interruption of communication, apology. In all these strategies, the leading ones are affirmative constructions with the nomination of apology.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Australia Australia
1
Austria Austria
1
China China
1
Finland Finland
1
France France
2620319
Germany Germany
1149589789
Ireland Ireland
1340348827
Italy Italy
-1614693183
Ukraine Ukraine
41714909
United Kingdom United Kingdom
-1614693180
United States United States
-517626762
Unknown Country Unknown Country
135770843

Downloads

China China
-1076968434
Germany Germany
1149589788
Norway Norway
1
Ukraine Ukraine
41714910
United States United States
-1076968433

Files

File Size Format Downloads
Brovkina_family_discourse.pdf 405,3 kB Adobe PDF -962632168

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.