Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/88207
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Управління трудовими ресурсами підприємства: гендерний фактор
Other Titles Human resources management at the company: gender factor
Authors Liulov, Oleksii Valentynovych  
Pimonenko, Tetiana Volodymyrivna  
Korobets, Olena Mykhailivna
Овусу, Евелін Кума Осеі
Ovusu, Edvard
Keywords гендерна
жінки
рівність
керівна посада
управління
трудові ресурси
підприємство
gender
women
equality
management position
management
labor resources
enterprise
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/88207
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Люльов О. В., Пімоненко Т. В., Коробець О. М., Овусу Е. К. О., Овусу Е. Управління трудовими ресурсами підприємства: гендерний фактор // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2021. № 4. С. 72−80. DOI: 10.21272/1817-9215.2021.4-9
Abstract У статті проаналізовано вплив гендерного фактору на ефективність управління трудовими ресурсами підприємства. Авторами проведено компаративний аналіз питомої ваги жіночої статі на керівних посадах. Розглянуто основні праці науковців щодо впливу гендерного фактору на прийняття рішень та ефективність функціонування підприємства. Систематизовано законодавчі акти на нормативно правове забезпечення стосовно рівності прав чоловіків і жінок, визначено хронологію їх прийняття. Проаналізовано розподіл країн за гендерною спадковістю. На національному рівні визначено, що зростання зайнятості жінок позитивно впливає на зростання ВВП країн. На основі глобального індексу гендерного розриву виявлено, що за останні десятиліття різниця у професійних компетенціях чоловіків і жінок зменшуються. Сучасна практика ведення бізнесу свідчить, що наявність жінок у радах директорів підвищує рівень лояльності та довіри до компанії. При цьому жінки демонструють зростаючий попит на професії в галузях, які пов’язані з аналізом даних, людськими ресурсами та продажем, і навпаки, зниження попиту на професії, які містять рутинні завдання, та які швидко витісняються технологічним прогресом. У ході дослідженні виявлено та проаналізовано причини та фактори, які перешкоджають або підтримують просування жінок по кар'єрних сходах. У результаті співставлення даних кількості чоловіків та жінок на керівних посадах підприємств у країнах Європи виявлено, що Україна займає друге місце за питомою вагою жінок серед керівників. Виявлено тенденцію до зростання кількості компаній, засновниками яким є жінки, а скорочення гендерного розриву спостерігається в найбільших містах України. За видами економічної діяльності сформовано перелік галузей, де жінкам вдалося досягти високих показників результативності ведення бізнесу. Виявлені у дослідженні позитивні тенденції зв’язку між показниками функціонування підприємства та гендерним балансом, обумовлюють необхідність його врахування при формуванні стратегії розвитку підприємства.
The paper analyses the impact of gender on the effectiveness of a company's human resource management. The authors analysed the gender structure of labour resources and the women proportion in the high management. The author summarised the scientific background on the influence of gender on decision-making and the company's efficiency. Legislative acts on normative legal provision concerning equality of rights of men and women are systematised, the chronology of their adoption is determined. The distribution of countries by gender inheritance is analysed. At the national level, it is determined that the growth of women's employment positively affects GDP growth. Based on the Global Gender Gap Index, it has been found that the differences in the professional competencies of men and women have been declining in recent decades. The business practice shows that the women in the top management increase loyalty and trust in the company. At the same time, the findings confirmed the increasing number of women in jobs related to data analysis, human resources and sales, and, conversely, declining demand for occupations that contain routine tasks and are rapidly being replaced by technological advances. The study identified and analysed the causes and factors that hinder or support the advancement of women on the career ladder. As a result of comparing the data on the number of men and women in management positions in European countries, it was found that Ukraine ranks second in the proportion of women among managers. There is a tendency to increase the number of companies founded by women, and the reduction of the gender gap is observed in the largest cities of Ukraine. By types of economic activity, a list of industries has been formed where women have managed to achieve high-performance business indicators. The positive tendencies of connection between the indicators of companies operating and gender balance revealed in the research determine the necessity to consider in the company's strategy.
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views

Ukraine Ukraine
44
United States United States
85

Downloads

Ukraine Ukraine
1
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Lyulyov_labor_resources.pdf 465,53 kB Adobe PDF 2

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.