Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/88454
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Linking between financial literacy and extending of fintech services
Authors Sadigov, M.
Pakhnenko, Olena Mykhailivna  
Lieonov, Serhii Viacheslavovych  
Keywords фінансова грамотність
финансовая грамотность
financial literacy
фінансові послуги
финансовые услуги
financial services
цифровізація
цифровизация
digitization
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/88454
Publisher Varazdin Development and Entrepreneurship Agency
License Copyright not evaluated
Citation Sadigov M., Pakhnenko O., Lyeonov S. Linking between financial literacy and extending of fintech services. Book of Proceedings Vol. 1/4. 55th International Scientific Conference on Economic and Social Development. Baku, 18-19 June, 2020. P. 915-924.
Abstract Розширення фінансових послуг у кожній країні залежить від багатьох факторів, одним із яких є рівень фінансової грамотності. Сучасний розвиток ринку фінансових послуг характеризується підвищенням рівня цифровізації та розширенням сегменту FinTech. Метою статті є визначення зв’язку між рівнем фінансової грамотності та розповсюдженістю послуг FinTech. Методологічною основою дослідження є методи кореляційного та кластерного аналізу. Дослідження базується на статистичних даних 138 країн. Враховуючи те, що платежі та перекази займають домінуючу частку в структурі видів FinTech-послуг, індикатором експансії FinTech-послуг є частка населення віком від 15 років, яке здійснювало цифрові платежі в минулому році. Кореляційний аналіз між часткою фінансово грамотних дорослих і відсотком людей віком від 15 років, які здійснювали цифрові платежі за минулий рік, показав прямий зв’язок між фінансовою грамотністю та поширеністю послуг FinTech у всьому світі. У статті наведено кластерний аналіз за методом k-means, який дозволив розділити країни на 4 кластери, кожен з яких характеризується різним співвідношенням між рівнями фінансової грамотності, розповсюдженістю FinTech-сервісів та Інтернет-активністю громадян. Для кластерного аналізу ми використовували показники частки фінансово грамотних дорослих, відсоток населення віком від 15 років, яке здійснювало цифрові платежі за минулий рік, а також відсоток людей, які користуються Інтернетом. Результати дослідження дозволили підтвердити гіпотезу про наявність прямого зв’язку між рівнем фінансової грамотності населення та попитом на послуги FinTech.
Распространение финансовых услуг в каждой стране зависит от многих факторов, одним из которых является уровень финансовой грамотности. Современное развитие рынка финансовых услуг характеризуется повышением уровня цифровизации и расширением сегмента FinTech. В статье ставится задача определить связь между уровнем финансовой грамотности и распространением финтех-услуг. Методологическую основу исследования составляют методы корреляционного и кластерного анализа. Исследование основано на статистических данных по 138 странам. Учитывая, что платежи и переводы занимают доминирующую долю в структуре видов финтех-услуг, показателем расширения финтех-услуг является доля населения в возрасте 15 лет и старше, совершившего цифровые платежи в прошлом году. Корреляционный анализ между долей финансово грамотных взрослых и долей людей в возрасте 15 лет и старше, совершивших цифровые платежи за последний год, показал прямую связь между финансовой грамотностью и распространенностью финтех-услуг во всем мире. В работе проведен кластерный анализ методом k-средних, который позволил разделить страны на 4 кластера, каждый из которых характеризуется различным соотношением между уровнями финансовой грамотности, распространением финтех-услуг и интернет-активностью физических лиц. Для кластерного анализа использовались показатели доли финансово грамотного взрослого населения, доли населения в возрасте 15 лет и старше, совершившего цифровые платежи в прошлом году, и доли лиц, пользующихся Интернетом. Результаты исследования позволили подтвердить гипотезу о наличии прямой связи между уровнем финансовой грамотности населения и спросом на финтех-услуги.
Extending of financial services in every country depends on many factors, one of which is the level of financial literacy. The modern development of the financial services market is characterized by increased levels of digitization and expansion of the FinTech segment. The article aims to determine the linking between the level of financial literacy and the spread of FinTech services. The methodological basis of the study is the methods of correlation and cluster analysis. The study is based on statistical data for 138 countries. Given that payments and transfers occupy a dominant share in the structure of types of FinTech services, the indicator of the expansion of FinTech services is the share of population aged 15 years and over, which made digital payments in the past year. The correlation analysis between the proportion of adults who are financially literate and the percentage of people aged 15 and over who made digital payments in the past year, showed a direct link between financial literacy and the prevalence of FinTech services worldwide. The paper provides cluster analysis by the k-means method, which allowed to divide countries into 4 clusters, each of which is characterized by a different correlation between the levels of financial literacy, the spread of FinTech services, and the Internet activity of individuals. For cluster analysis, we used indicators of the proportion of adults who are financially literate, the percentage of the population aged 15 and over that made digital payments in the past year, and the percentage of individuals using the Internet. The results of the study made it possible to confirm the hypothesis that there is a direct link between the level of financial literacy of the population and the demand for FinTech services.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БіЕМ)

Views

Canada Canada
1
Indonesia Indonesia
1
Ukraine Ukraine
73
United States United States
66

Downloads

United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Sadigov_digitization.pdf 786,05 kB Adobe PDF 1

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.