Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/88654
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Фінансування житлових програм та його роль у формуванні довіри до публічних органів влади
Other Titles Financing housing programmes and its role in enhancing trust in government
Authors Litovtseva, Veronika Yevhenivna  
Brychko, Maryna Mykhailivna  
Keywords доступне житло
соціальна політика
довіра до уряду
довіра до місцевих органів влади
поведінкові фактори
affordable housing
social policy
trust in government
trust in local authorities
behavioral factors
Type Article
Date of Issue 2022
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/88654
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Літовцева В. Є., Бричко М. М. Фінансування житлових програм та його роль у формуванні довіри до публічних органів влади // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2022. № 2. С. 121−128. DOI:10.21272/1817-9215.2022.2-14
Abstract Демократичний розвиток суспільства показав, що зростання добробуту переважної більшості населення шляхом провадження ефективної соціально-економічної політики в країні позитивно впливає на ставлення народу до уряду країни та підвищує рівень його довіри до державного сектору. Дієвим механізмом забезпечення соціальних потреб громадян є розвиток системи доступного житла для населення. Дане дослідження спрямоване на аналіз стану фінансування доступного житла в Україні та ідентифікацію його зв’язку з суспільною довірою до державного сектору. У статті розглядається використання державно-управлінських механізмів реалізації житлових прав громадян України. Запропоновано аналіз сучасного стану виконання програм доступного житла, враховуючи розмір іпотечних виплат та обсягів фінансування житла. У ході аналізу було виявлено існування житлової кризи в українському суспільстві через надзвичайно низький рівень фінансування даної сфери. Дослідження містить порівняльний аналіз індексу доступності житла та рівня довіри до уряду в країнах Європи за результатами опитування Світового дослідження цінностей. Це дало можливість визначити місце житлової соціальної політики в системі довірчих відносин між урядом країни, органами місцевого самоврядування та громадянами. За даними соціологічних моніторингових платформ було проведено динамічний аналіз показників балансу довіри-недовіри населення України до державного апарату та органів місцевого самоврядування. На основі комплексної та критичної оцінки основних програм доступного житла в країні та показників довіри це дослідження виявило, що розподіл повноважень, стимулів, відповідальності та бюджетних коштів у рамках процесу децентралізації, між центральним урядом і місцевими органами влади, сприяють досягненню основних цілей соціальної політики держави щодо доступного житла, що позитивно впливає на рівень довіри громадян до органів місцевого самоврядування. В результаті було визначено, що в періоди економічно-політичної невизначеності, фінансування доступного житла є досить важливим, оскільки завдяки таким діям держава зменшує рівень невизначеності, формує позитивні очікування громадян, сприяє підвищенню стабільності та довіри, необхідних для сталого економічного та соціального відновлення.
The democratic development of society has shown that the growth of the welfare of the overwhelming majority of the population through the implementation of effective social and economic policy in the country positively influences public attitude to the government and increases the level of trust in the public sector. A successful mechanism to address the social needs of citizens is the development of an affordable housing financing system for the population. The purpose of the study is to analyze the state of affordable housing financing in Ukraine and determine its relationship to trust in the public sector. The article examines the use of state-administrative mechanisms for realizing the housing rights of Ukrainian citizens. Analysis of the current state of implementation of affordable housing programs is proposed, considering the size of mortgage payments and the volume of housing financing. The analysis highlighted the existence of a housing crisis in Ukrainian society as a result of the extremely low level of funding for the sector. The study provides a comparative analysis of the housing affordability index and the level of trust in government in Europe, according to the Global Value Survey. This has helped determine the place of social housing policy in the system of trust relationships between government, local governments and citizens. According to the sociological monitoring platforms, a dynamic analysis of the balance of trust-distrust of the population of Ukraine to the state apparatus and local government bodies was conducted. Based on a comprehensive and critical assessment of the leading affordable housing programs in the country and trust indicators, this study found that the distribution of powers, incentives, responsibilities, and budget funds within the framework of the decentralization process between the central government and local authorities, contribute to the achievement of the main goals of the state's social policy regarding affordable housing, which positively affects the level of citizens trust in local authorities. As a result, it was determined that during periods of economic and political uncertainty, financing of affordable housing is quite important, because due to such actions the state reduces the level of uncertainty, forms positive expectations of citizens, promotes the increase of stability and trust necessary for sustainable economic and social recovery.
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views

Ukraine Ukraine
121
United States United States
29
Unknown Country Unknown Country
30

Downloads

Ukraine Ukraine
122

Files

File Size Format Downloads
Litovtseva_affordable_housing.pdf 381,31 kB Adobe PDF 122

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.