Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90262
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Європейський досвід підготовки фізичних терапевтів: впровадження нових магістерських програм з фізичної терапії в Україні
Authors Yezhova, Olha Oleksandrivna  
Brizhatyi, Oleksandr Volodymyrovych
Korol, Svitlana Anatoliivna  
Voropаiev, Dmytro Serhiiovych  
Sytnyk, Olha Andriivna  
Brizhata, Iryna Anatoliivna  
Брижата, Ирина Анатольевна
Keywords програма ЄС Еразмус+
программа ЕС Эразмус+
program of EU Erasmus+
освітня програма
образовательная программа
educational program
фізична терапія
физическая терапия
physical therapy
реабілітаційна освіта
реабилитационное образование
rehabilitation education
освітня інфраструктура
образовательная инфраструктура
educational infrastructure
навчально-методичне забезпечення
учебно-методическое обеспечение
educational and methodological support
підвищення професійної компетентності викладачів
повышение профессиональной компетентности преподавателей
increase of professional competence
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90262
Publisher Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Єжова О. О., Бріжатий О. В., Король С. А., Воропаєв Д. С., Ситник О. А., Бріжата І. А. Європейський досвід підготовки фізичних терапевтів: впровадження нових магістерських програм з фізичної терапії в Україні. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. 2021. № 5(136). С. 53-57.
Abstract Підвищення якості освіти і професійної підготовки майбутніх фізичних терапевтів в Україні можливо за умови врахування досвіду кращих європейських освітніх програм. Протягом 2018-2021 рр. в Україні реалізується Програма ЄС Еразмус+ за напрямом KA2 – "Співпраця задля розвитку інновацій та обміну кращими практиками – Розвиток потенціалу вищої освіти" проект "Інноваційна реабілітаційна освіта в Україні ‒ впровадження нових магістерських програм (REHAB)". Серед партнерів-учасників по чотири представники ЗВО України та Європи. Провідними цілями проєкту є: підвищення професійного потенціалу викладачів вітчизняних університетів; створення нових ресурсів для викладання, навчання, оцінювання; створення спеціальної освітньої інфраструктури, необхідної для реалізації нових магістерських програм з фізичної терапії. Результатами реалізації цього проєкту у Сумському державному університеті є: аналіз та оновлення освітньо-професійної програми "Фізична терапія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; розроблення проекту овітньо-наукової програми "Фізична терапія" другого (магістерського) рівня вищої освіти; розроблення навчально-методичного забезпечення освітніх компонентів бакалаврської та магістерської освітніх програм з фізичної терапії; розроблення трьох електронних курсів для освітньо-наукової програми другого (магістерського) рівня "Фізична терапія"; розроблення методичного забезпечення для проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) зі спеціальності 227. "Фізична терапія, ерготерапія"; створення чотирьох реабілітаційних навчально-наукових лабораторій та організація на їх базі освітнього процесу; підвищення професійної компетентності усіх викладачів кафедри фізичної терапії, ерготерапії та спортивної медицини СумДУ; участь студентів у заходах академічної мобільності, різних формах неформальної освіти у рамках проекту.
Повышение качества образования и профессиональной подготовки будущих физических терапевтов в Украине возможно при учете опыта лучших европейских образовательных программ. В течение 2018-2021 гг. в Украине реализуется Программа ЕС Эразмус+ по направлению KA2 – "Сотрудничество для развития инноваций и обмена лучшими практиками – Развитие потенциала высшего образования" проект "Инновационное реабилитационное образование в Украине – внедрение новых магистерских программ". Среди партнеров-участников по четыре представителя учреждений высшего образования Украины и Европы. Ведущими целями проекта: повышение профессионального потенциала преподавателей отечественных университетов; создание новых ресурсов для преподавания, обучения, оценки; создание специальной образовательной инфраструктуры, необходимой для реализации новых магистерских программ по физической терапии. Результаты реализации этого проекта в Сумском государственном университете: анализ и обновление образовательно-профессиональной программы "Физическая терапия" первого (бакалаврского) уровня высшего образования; разработка проекта образовательно-научной программы "Физическая терапия" второго (магистерского) уровня высшего образования; разработка учебно-методического обеспечения образовательных компонентов бакалаврской и магистерской образовательных программ по физической терапии; разработка трех электронных курсов для образовательно-научной программы второго (магистерского) уровня "Физическая терапия"; разработка методического обеспечения для проведения объективного структурированного клинического экзамена (ОСКЭ) по специальности 227. "Физическая терапия, эрготерапия"; создание четырех реабилитационных учебно-научных лабораторий и организация на их базе образовательного процесса; повышение профессиональной компетентности всех преподавателей кафедры физической терапии, эрготерапии и спортивной медицины СумГУ; участие студентов в мероприятиях академической мобильности, разных формах неформального образования в рамках проекта.
Improving the quality of education and training of future physical therapists in Ukraine is possible provided that the experience of the best European educational programs is taken into account. During 2018-2021, Ukraine is implementing the EU Erasmus + Program in the direction of KA2 ‒ "Cooperation for innovation and exchange of best practices ‒ Development of higher education potential" project "Innovative rehabilitation education in Ukraine: Introduction of new master degree programs in Ukraine (REHAB)". Among the participating partners are four representatives of higher education institutions of Ukraine and Europe. The main goals of the project are: to increase the professional potential of teachers of domestic universities; creation of new resources for teaching, learning, assessment; creation of a special educational infrastructure necessary for the implementation of new master's programs in physical therapy. At the first stage of the project implementation, own educational programs in physical therapy were analyzed and a comparative description with similar European educational programs was made. In the second and third stages of the project, an innovative educational environment was developed and created for the training of future physical therapists. Particular attention is paid to practice-oriented training of future physical therapists. Methodological support for conducting an objective structured clinical examination has been developed. The results of this project at Sumy State University are: analysis and updating of the educational-professional program "Physical therapy" of the first (bachelor's) level of higher education; development of the project of the educational-scientific program "Physical therapy" of the second (master's) level of higher education; development of educational and methodological support of educational components of bachelor's and master's educational programs in physical therapy; development of three electronic courses for the educational-scientific program of the second (master's) level "Physical therapy"; development of methodological support for conducting an objective structured clinical examination in the specialty 227. "Physical Therapy, Occupational Therapy"; creation of four rehabilitation educational and scientific laboratories and organization of the educational process on their basis; increasing the professional competence of all teachers of the Department of Physical Therapy, Occupational Therapy and Sports Medicine of SSU; participation of students in academic mobility activities, various forms of non-formal education within the project.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
1
Ireland Ireland
384
Spain Spain
1
Ukraine Ukraine
1779
United States United States
32
Unknown Country Unknown Country
92

Downloads

France France
1
Ukraine Ukraine
1778
United States United States
1777
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Yezhova_rehabilitation_education.pdf 378,93 kB Adobe PDF 3557

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.