Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90797
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Ways of generating neologisms in modern English
Other Titles Шляхи генерації неологізмів у сучасній англійській мові
Authors Medvid, Olena Mykolaivna  
Malovana, Nina Volodymyrivna  
Vashyst, Kateryna Mykolaivna  
ORCID http://orcid.org/0000-003-0723-5753
http://orcid.org/0000-0001-5075-1804
http://orcid.org/0000-0002-2381-1143
Keywords англійській мова
неологізми
вивчення теорії неології
English language
neologisms
studying the theory of neology
Type Article
Date of Issue 2022
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90797
Publisher Sumy State University
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Medvid, O., Malovana, N., & Vashyst, K. (2022). WAYS OF GENERATING NEOLOGISMS IN MODERN ENGLISH. Philological Treatises, 14(2), 75–86. DOI: https://www.doi.org/10.21272/Ftrk.2022.14 (2)-8
Abstract Стаття розглядає проблему розвитку мови, зокрема її лексичного прошарку. Бурхливий розвиток усіх областей сучасного людського життя знаходить своє відображення у мові, еволюція лексики – це не просто зміна складових словника. Автори вивчають сучасні парадигми неології в аспекті діяльнісного підходу до мови, аналізують чинники появи нових слів та співвідносять їх з прагматичними потребами суспільства в цілому, і окремих соціальних груп зокрема. У статті зроблено спробу представити основні номінативні типи і моделі англомовних неологізмів за останні десятиріччя. Наведено низку чинників, які сприяють поповненню лексичного складу англійської мови залежно від соціолінгвальних факторів. Соціальні сфери мають значний вплив на появу нових слів, адже формують ставлення людини до реалій мовної картини світу. Актуальність даного дослідження визначається недостатньою вивченістю процесів лексикотворення, зокрема неологічних одиниць, що інтенсивно відбуваються на сучасному етапі глобалізації суспільства, і потребують аналізу шляхів утворення і визначення ключових понять, що спричиняють необхідність функціонування інноваційних нестандартних, як структурно, так і семантично, лексичних одиниць в сучасній англійській мові, зокрема їх систематизації і класифікації. Наукова новизна роботи полягає в поглибленні вивчення теорії неології через класифікацію запозичень як особливої групи неологізмів, засобів їх проникнення і адаптації в сучасній англійській мові. Мета роботи – вивчити соціолінгвальну роль неологізмів в сучасній англійській мові, визначити їх функціонально-семантичні особливості і шляхи мовленнєвої адаптації неологізмів-запозичень зокрема. Метoдика дoслідження базується на функціонально-семантичному підході і носить комплексний характер із використанням структурно-семантичного та соціолінгвального аналізів, дозволяє виявити найвдаліші та найпопулярніші універсальні методи і прийоми креації неологізмів; дослідження також спирається на принципи систематизації та класифікації, що допомагає упорядкувати емпіричний матеріал та сприяє ретельнішому вивченню процесу неологізації англомовного дискурсу як основи міжмовної комунікації сьогодення в світі.
The article considers the problem of language development, in particular its lexical layer. The rapid development of all areas of modern human life is reflected in the language, the evolution of lexis is not just a change in the vocabulary. The authors study the modern paradigms of neology in terms of a functional approach to language, analyze the factors of the appearance of new words and correlate them with the pragmatic needs of society as a whole and of different social groups in particular. The article presents the pricipal nominative types and models of English-language neologisms over the past decades. Some factors contributing to the replenishment of the English lexical layer regarding the sociolinguistic aspect are given. Social spheres significantly influence the appearance of new words because they shape a person's attitude to the realities of the linguistic picture of the world. The relevance of this research is determined by the insufficient study of the processes of lexical formation, in particular neological units, which are intensively occurring at the current stage of society globalization and require an analysis of the ways of formation and definition of critical concepts that cause the need for the functioning of innovative non-standard, both structurally and semantically, lexical units in the modern English language, in particular their systematization and classification. The scientific novelty of the study consists in developing the theory of neology through the classification of borrowings as a particular group of neologisms, systemizing means of their penetration, and adaptation in the modern English language. The goal of the research is to study the sociolinguistic role of neologisms in the modern English language, to determine their functional and semantic features and ways of speech adaptation, of neologisms-borrowings in particular. The research methodology is based on the functional-semantic approach and is complex in nature using structural-semantic and sociolinguistic analyses, allowing to identify the most successful and popular universal methods and techniques for creating neologisms; the study also relies on the principles of systematization and classification, which helps to organize empirical material and contributes to a more thorough study of the process of neologization of English-language discourse as the basis of interlanguage communication in the world today.
Appears in Collections: Філологічні трактати

Views

Argentina Argentina
1
China China
152886
Georgia Georgia
1
Germany Germany
13314143
Japan Japan
1
Poland Poland
47
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
7492040
United Kingdom United Kingdom
452
United States United States
5163199
Unknown Country Unknown Country
505513

Downloads

Armenia Armenia
46352
China China
46353
France France
87
Germany Germany
1669938
Ireland Ireland
1
Kyrgyzstan Kyrgyzstan
1
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
19719
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
13314143
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
13314143
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Medvid_Ftrk_2_2022.pdf 357,77 kB Adobe PDF 28410741

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.