Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90877
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Assessment of society's readiness for modern challenges of the insurance market
Other Titles Оцінка готовності суспільства до сучасних викликів страхового ринку
Authors Vasylieva, Tetiana Anatoliivna  
Didenko, Iryna Viktorivna  
Sidelnyk, Nataliia Yuriivna  
Yefimenko, Alina Yuriivna  
Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0003-0635-7978
http://orcid.org/0000-0002-0408-0437
http://orcid.org/0000-0002-9628-3011
http://orcid.org/0000-0002-2810-0965
http://orcid.org/0000-0002-9435-0065
Keywords страховий ринок
фінансові відносини
виклики
глобалізація
факторний аналіз
інтегральний індикатор
insurance market
financial relations
challenges
globalization
factor analysis
integral indicator
Type Article
Date of Issue 2022
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90877
Publisher Sumy State University
License In Copyright
Citation Vasylieva, T., Didenko, I., Sidelnyk, N., Yefimenko, A., & Bozhenko, V. (2022). ASSESSMENT OF SOCIETY’S READINESS FOR MODERN CHALLENGES OF THE INSURANCE MARKET. Mechanism of an Economic Regulation, (3-4(97-98), 40-45. https://doi.org/10.32782/mer.2022.97-98.09
Abstract У статті узагальнено теоретичні аспекти функціонування страхового ринку. Авторами систематизовано основні під-ходи до визначення особливостей страхового сектору на основі огляду публікацій іноземних та вітчизняних науковців. Метою дослідження є оцінка готовності суспільства до викликів страхового ринку як одного із провідних елементів фінансової системи. У рамках статті визначено основні тенденції у діяльності страхових компаній. Авторами проаналізовано такі показники: обсяг страхових премій до загальної кількості населення, частка life страхування, відношення загальних страхо-вих внесків до ВВП, обсяг сукупних страхових премій до кількості працівників в страховому секторі, прийнятий коефіцієнт перестрахування та частка страхових премій, які зберігаються на рахунках страхових компаній. Для досягнення мети дослі-дження авторами використано факторний аналіз, а саме: метод головних компонент, побудовано на основі статистично значущих показників інтегральний індекс ступеня готовності суспільства до сучасних викликів страхового ринку для країн OECD. Готовність суспільства до сучасних викликів страхового ринку визначали шляхом побудови інтегрального індексу на основі таких показників: відношення обсягу страхових премій до загальної чисельності населення, частка страхування життя, співвідношення загальних страхових премій до ВВП, відношення обсягу сукупних страхових премій до кількості зайнятих у страховому секторі, коефіцієнт перестрахування та частини страхових премій, які зберігаються на рахунках страхових компаній. Також були використані методи узагальнення, порівняння, аналізу та синтезу, табличний та графічний інструменти дослідження. Ступінь готовності суспільства до сучасних викликів страхового ринку в країнах-членах ОЕСР протягом останніх трьох років, з 2018 по 2020 роки, демонструє позитивну динаміку. Порівняно з 2017 роком значення показ-ника зросло більш ніж на 42%. Є роки, коли в досліджуваний період вага показника знижувалася до мінімуму. Зокрема, це характерно для 2010, 2013 та 2015 років. Отримані результати факторного аналізу підтвердили статистичну значущість проаналізованих показників страхової діяльності. Це обумовлює постійних моніторинг страхового сектору у частині різних видів пропонованих послуг та продуктів.
The article summarizes the theoretical aspects of the insurance market. The authors systematize the main approaches to determining the specifics of the insurance sector based on a review of publications of foreign and domestic scientists. The aim of the study is to assess the readiness of society to the challenges of the insurance market as one of the leading elements of the financial system. The article identifies the main trends in the activities of insurance companies. The authors have analyzed the following indicators: the volume of insurance premiums to the total population, the share of life insurance, the ratio of total insurance premiums to GDP, the volume of total insurance premiums to the number of employees in the insurance sector, the ratio of reinsurance and the share of insurance premiums kept on the accounts of insurance companies. To achieve the purpose of the study, factor analysis, principal components method, built on the basis of statistically significant indicators, integral index of the degree of readiness of society to modern challenges of the insurance market for OECD countries were used. The methods of generalization, comparison, analysis, synthesis, tabular and graphical research tools were also used. The results of the factor analysis confirmed the statistical significance of the analyzed indicators of insurance activity. This leads to constant monitoring of the insurance sector in the context of various services and products offered.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки (Mechanism of Economic Regulation)

Views

Austria Austria
1
Bulgaria Bulgaria
20
China China
379744
Finland Finland
1
Germany Germany
1
India India
1
Indonesia Indonesia
1
Iran Iran
1
Ireland Ireland
80
Latvia Latvia
1
Philippines Philippines
1
Poland Poland
170
Spain Spain
1
Ukraine Ukraine
2017657
United Kingdom United Kingdom
6357
United States United States
7149331
Unknown Country Unknown Country
161800

Downloads

Bulgaria Bulgaria
21
China China
1931
France France
163
Germany Germany
1
Poland Poland
1
Slovakia Slovakia
1
Spain Spain
1
Ukraine Ukraine
7149332
United States United States
7149333

Files

File Size Format Downloads
Vasylieva_mer_3_4_2022.pdf 467,15 kB Adobe PDF 14300784

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.